Folketingsbilag 2. februar 2023 - 2. februar 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 46

Orientering om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens forenede præjudicielle sager C-639/22 – C-644/22, X m.fl. vedrørende moms og investeringsforeninger

Bilag 47

Henvendelse af 29/1-23 fra Bennet Onsvig om fokus på hjortevildtet og Schweisshundeførerens vilkår i Danmark

Spørgsmål og svar

Spm. 1

I forlængelse af ministerens besvarelse af 5. november 2021 af SAU alm. del – spørgsmål 2 (folketingsåret 2021-22) bedes ministeren tilsende udvalget en opdateret oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revisionen/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ. Ministeren bedes endvidere i oversigten oplyse, hvilke love der har en solnedgangsbestemmelse.

Spm. 3

Ministeren bedes kommentere præsentationen af 15. september 2022 fra Landsbased Gamling Association Danmark (LGA) fra lukket ekspertmøde om elektronisk simulerede væddemål den 22. september 2022, jf. SAU alm. del - bilag 3.

Spm. 4

Vil ministeren redegøre for den store forskel imellem den daværende regeringens vurdering og de økonomiske vismænds vurdering af effekten på reduktion af CO2e af ’Aftale om Grøn skattereform for industri m.v. af 24. juni 2022’, hvor den daværende regering i aftalen anslog en reduktion på 4,3 mio. t CO2e i 2030, mens de økonomiske vismænds anslår en reduktion på 3 mio. t CO2e i 2030, jf. rettelsesblad til Økonomi og Miljø 2022? I forlængelse heraf bedes ministeren angive de væsentligste forudsætninger for vurderingen af reduktionerne som følge af Aftale om Grøn skattereform for industri m.v.

Spm. 5

Ministeren bedes kommentere på præsentationerne anvendt under Skatteudvalgets høring den 7. september 2022 om fremtiden for almennyttige lotteri- og bankovirksomhed, jf. SAU alm. del – bilag 288 (folketingsåret 2021-22). Herudover bedes ministeren kommentere på, om høringen den 7. september 2022 i øvrigt har givet anledning til refleksioner.

Spm. 6

Hvordan forholder ministeren sig til Dansk e-Mobilitets forsalg til justering af reglerne for refusion af elafgift af el anvendt i ladestandere?Der henvises til følgende: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/TRU/bilag/373/2614766.pdf

Spm. 7

Ministeren bedes oplyse, hvilke beløb der i de enkelte kommuner opkræves i 2022 i hhv. ejendomsskat (grundskyld) og ejendomsværdiskat i gennemsnit pr. kvadratmeter boligareal for følgende ejendomstyper: 1. Parcelhuse med én bolig, hvor beregningsgrundlaget er mindre end 3.040.000 kr.2. Parcelhuse med én bolig, hvor beregningsgrundlaget er større 3. To-familiehuse 4. Ejerlejligheder (om muligt bedes sondret mellem ejerlejligheder, der er udlejet, og de, som er beboet af ejeren) 5. Andelsboliger 6. Almennyttige udlejningsboliger 7. Privat udlejningsbyggeri Såfremt det er muligt bedes opgørelsen foretaget uden at medregne ejendomme, som af særlige grunde er fritaget for betaling af de pågældende skatter, eksempelvis fredede ejendomme med hensyn til grundskyld.

Spm. 9

Vil ministeren oplyse effekten på BNP af de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport opgjort i både mia. kr. og pct.? Der henvises til SAU alm. del – foreløbigt svar på spm. 353 (folketingsåret 2021-22).

Spm. 10

Vil ministeren oplyse, hvor meget selskabsskatten skal sænkes i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport, hvis man ønsker en positiv bnp-effekt? Der henvises til SAU alm. del – foreløbigt svar på spm. 354 (folketingsåret 2021-22).

Spm. 11

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 646 og 648 (folketingsåret 2021-22) oplyse, om det er muligt at gøre det til en betingelse for modtagelse af SU-lån, at den studerende kommer fra et land, som Danmark har en gældsinddrivelsesaftale med. Hvis ikke det er muligt, bedes det fremgå af svaret, hvilke forhindringer der er tale om.

Spm. 57

Vil ministeren oplyse omfanget af forventede konkurser som følge af, at tilbagebetalingsfristerne for coronalån ikke forlænges?

Spm. 58

Vil ministeren vurdere de økonomiske konsekvenser for staten af ikke at forlænge tilbagebetalingsfristerne for coronalån, idet der bedes taget højde for de tabte indtægter fra konkurser?

Spm. 59

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste at forlænge tilbagebetalingsfristerne for coronalån?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.