Folketingsbilag 4. marts 2021 - 4. marts 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven. (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. marts 2021

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 161 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil. (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/3-21 fra NIRAS A/S om spørgsmål vedrørende den praktiske udmøntning af gavekort, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter arbejdsgiverbetalte vacciner og værnemidler bliver skattefri for medarbejderen på samme måde som Ligningslovens § 16, stk. 12, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om provenumæssige konsekvenser, hvis fradrag for serviceydelser i boligjobordningen midlertidigt udvides til også at omfatte køb af lektiehjælp, til skatteministeren

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 4. marts 2021 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag)

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-21 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag), til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 153

Publikation om fremgang i inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter, fra skatteministeren

Bilag 154

Borgerhenvendelse modtaget fra Karsten Lauritzen af 2/3-21 fra Hans Jørgen Hoffmann om Gældsstyrelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 349

Ministeren bedes kommentere den generelle problemstilling der rejses i borgerhenvendelsen modtaget fra Karsten Lauritzen af 2/3-21 fra Hans Jørgen Hoffmann, jf. SAU alm. del - bilag 154.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.