Folketingsbilag 4. oktober 2019 - 4. oktober 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 23 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema om forlængelse mv.
Høringssvar supplerende høring om funktionsperiode mv.
Høringsskema L212, bilag 1
Høringssvar L212, bilag 1
Supplerende høringsskema om omkostningsgodtgørelse
Høringssvar fra supplerende høring om omkostningsgodtgørelse

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar
Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 8

Fortroligt dokument

Bilag 9

Forslag til finanslov for 2020 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 10

Henvendelse af 3/10-19 fra Lotte Kenvig, Klampenborg, om dobbeltbeskatning på baggrund af ulovlige aktionærlån

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Ministeren bedes oplyse provenuændringerne både før og efter tilbageløb og adfærd, såfremt man afskaffer generationsskiftebeskatningen for familieejede virksomheder.

Spm. 55

Ministeren bedes oplyse, hvor meget den danske stat regner med at tjene, hvis den 8. koncessionsrunde i Nordsøen gennemføres?

Spm. 78

Med udgangspunkt i den forventede investering på samlet 21 mia. kr. i Thyra-feltet bedes ministeren redegøre for, hvor stor en skattefordel selskaberne bag investeringen vil få fordelt på de kommende år og samlet.

Spm. 99

Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med de syv initiativer der blev iværksat for at inddrive udenlandske studerendes misligholdte SU-gæld, og om ministeren mener, der er behov for nye initiativer.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 53

Om at arvebeskatning vil ramme landbruget.

Spm. S 63

Om Socialdemokratiets økonomiske politik.

Spm. S 78

Om familieejede virksomheder.

Spm. S 79

Om familieejede virksomheder.

Spm. S 84

Om skatten på generationsskifte.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.