Folketingsbilag 6. februar 2023 - 6. februar 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 17 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 15 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 15 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 50

Henvendelse af 5/2-23 fra Bjarne Ovesen vedrørende foretræde om undgåelse af momssvindel og tab på erhvervsdrivende, der går konkurs med en momsgæld

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Det er gjort muligt for virksomheder at afdrage coronalån med en tilbagebetalingsordning på 24 måneder. Det gælder dog ikke, hvis en virksomhed har anden gæld/betalingsordninger hos skattevæsnet. Vil ministeren redegøre for, hvorfor det i dag ikke er muligt for virksomheder at have mere end én betalingsordning hos skattevæsnet, og vil ministeren arbejde for, at det bliver muligt for skattevæsnet at tilbyde virksomheder mere end én betalingsordning?

Spm. 18

Ministeren bedes oplyse, hvor stort et antal årsopgørelser der blev ændret i årerne 2017-2022 på baggrund af Udbetaling Danmarks årlige opgørelser af pensioner (folke-, senior- og førtidspension). Ministeren bedes samtidig oplyse Skatteforvaltningens samlede udgifter forbundet med håndteringen af disse ændringer. Der henvises til SAU alm. del – foreløbigt svar på spm. 722 (folketingsåret 2021-22).

Spm. 21

Ministeren bedes redegøre for indholdet af regeringens skattestop, herunder hvad det betyder i forhold til anvendelsen af provenuet fra en fremtidig CO2-afgift. Vil det f.eks. være i strid med skattestoppet, hvis provenuet anvendes til a) målrettet erhvervsstøtte til teknologier, der kan hjælpe landbrug eller industri med at nedbringe deres udledninger, eller b) økonomisk støtte til de borgere, der rammes hårdest af afgifternes afledte prisstigninger?

Spm. 27

Vil ministeren redegøre for de fordelingsmæssige konsekvenser ved regeringens skatteplan herunder påvirkningen på indkomstuligheden i Danmark målt ved gini-koefficienten?Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden samråd om SAU - alm. del - samrådsspørgsmål B, C og D

Spm. 28

Vil ministeren redegøre for den direkte påvirkning af regeringens skatteplan på de disponible indkomster opdelt efter indkomstdeciler/-grupper?Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden samråd om SAU - alm. del - samrådsspørgsmål B, C og D

Spm. 29

Hvilke konsekvenser forventer ministeren, at regeringens ændringer i topskatten vil have på arbejdsudbuddet, og hvilke antagelser og studier baserer ministeren disse forventninger på? Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden samråd om SAU - alm. del - samrådsspørgsmål B, C og D

Spm. 60

Vil ministeren skønne over omfanget af unge, der ikke kan få læreplads som frisørelev, fordi frisørvirksomhederne er presset af eftervirkningerne af coronapandemien eller er gået konkurs? Der henvises til SAU alm. del – bilag 27.

Spm. 63

Vil ministeren oplyse, hvor mange af de skatteborgere der forventes at blive omfattet af regeringens ”top-topskat”, der har mulighed for, helt eller delvist, at erstatte lønindkomst med udbytteudbetalinger, samt hvad det i givet fald vil have af konsekvenser for provenu-effekterne?

Spm. 64

Vil ministeren oplyse, hvor mange skatteborgere der forventes at blive omfattet af regeringens planlagte reducerede topskattesats?

Spm. 65

Vil ministeren oplyse hvilke, om nogen, fordelingsmæssige konsekvenser regeringens skatteplan forventes at få, herunder eventuelle fordelingsmæssige konsekvenser såfremt dele af indkomsten over 2,5 mio. kr. årligt udbetales som udbytter?

Spm. 66

Vil ministeren oplyse, hvordan Danmark beskatter kapitalafkast sammenlignet med andre lande, som vi normalt sammenligner os med, samt hvilke overvejelser regeringen gør sig om sammenhængen mellem skat på kapitalafkast og regeringens ønske om at styrke iværksætterkulturen i Danmark samt gøre det nemmere for danske virksomheder at tiltrække kapital?

Spm. 67

Vil ministeren oplyse, om han ser nogle negative afledte effekter ved Danmarks forholdsvis høje skatter på kapitalafkast, herunder om der er foretaget relevante beregninger af effekterne af lavere skatter på kapitalafkast?

Spm. 68

Vil ministeren sende en liste over, hvilke 10 selskaber der har størst økonomisk fordel af FoU-fradraget i de seneste 3 år, samt hvilket mindreprovenu staten har haft som følge af de enkelte selskabers FoU-fradrag opgjort pr. selskab?

Spm. 69

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. februar 2023 fra Bjarne Ovesen vedrørende foretræde om undgåelse af momssvindel og tab på erhvervsdrivende, der går konkurs med en momsgæld, jf. SAU alm. del - bilag 50.

Samrådsspørgsmål

Spm. F

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 14. marts 2023, som er relevante for Skatteudvalget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.