Folketingsbilag 6. august 2020 - 13. august 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 391

Fortroligt dokument

Bilag 392

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2019

Bilag 393

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse om godkendelse af udvidelsen af sømandsfradraget med forskningsskibe

Bilag 394

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2019

Bilag 395

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 583

Vil ministeren redegøre for provenuvirkningen ved at ændre pengetanksreglen for overdragelse af aktier eller erhvervsvirksomhed med skattemæssig succession? Ministeren bedes angive provenuvirkningen ved forskellige modeller: 1) pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 40 pct. af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 40 pct. af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver 2) pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 30 pct. af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 30 pct. af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver 3) pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 25 pct. af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 25 pct. af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser.

Spm. 584

Vil ministeren redegøre for, hvordan samspillet forventes at blive mellem den særlige 15 procents-regel for værdiansættelse ved salg til familie og de med boligskatteaftalen vedtagne regler for et fradrag på 20 pct. i ejendomsvurderingerne?

Spm. 585

Hvad er ministerens kommentar til artiklen fra finans.dk den 6. august 2020 'Ecco-chef om skattesag: Vi blev angrebet på vores forretningsetik'? Giver artiklen anledning til at optimere sagsbehandlingen, så danske virksomheder ikke risikerer at bruge store ressourcer på årelange skattesager, før deres sag bliver afgjort?

Spm. 586

Hvad er ministerens kommentar til forslaget fra Dansk Erhverv om en forældelsesfrist i skattesager jævnfør artiklen ’Dansk Erhverv kræver forældelsesfrist i skattesager efter Ecco-dom’ fra finans.dk den 6. august 2020? Hvad er ministerens kommentar til, at nogle virksomheder afholder sig fra at løbe en procesrisiko, fordi sagen kan blive trukket i langdrag? Hvilke initiativer vil ministeren tage for at optimere sagsbehandlingstiden i skattesager, så danske virksomheder ikke risikerer at lukke eller lide uretmæssige tab, fordi retssystemet er langsomt?

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, hvad status er for forhandlingerne med Tyskland i forhold til, at danskere opkræves pant på dåser købt i Tyskland, herunder om ministeren vil presse på for der findes en løsning hurtigst muligt?

Spm. 588

Vil ministeren oversende den indstilling, som den tidligere skatteminister fik fra embedsværket og kammeradvokaten, før man indgik forliget om udbytteskat med en række amerikanske pensionsplaner?

Spm. 589

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 bedes ministeren i tabelform oplyse provenuet ved at indføre en regel om, at der ikke kan ske hverken hel eller delvis tilbagebetaling af registreringsafgift i de tilfælde, hvor en bils værdi ved genberegning ikke er faldet, eller hvis bilen er steget i værdi på tidspunktet for genberegningen. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 590

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 308 redegøre for, om det faktum, at det i to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, udtrykkeligt nævnes, at de hæfter for uretmæssige refusioner, medfører, at der for disse to aftaler opnås en stærkere hæftelse end den generelle hæftelse.

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for de nugældende regler vedrørende skattefri kørselsgodtgørelse og baggrunden for, at der er lavet disse regler forholdt til reglerne om befordringsfradrag?

Spm. 592

Vil ministeren tage initiativ til, at gældende regler ændres eller midlertidigt fraviges, således at arbejdsgivere skattefrit kan udlevere værnemidler som f.eks. mundbind til udsatte ansattes transport til og fra arbejde, uden at dette kategoriseres som et personalegode?

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, hvad status er på de offentlige restancer medio 2020 opgjort i nominel værdi og kursværdi?

Spm. 594

Set i lyset af det manglende indhold i svaret på SAU alm del – spørgsmål 532 genstilles hermed SAU alm. del – spørgsmål 65 (folketingsåret 2018-19), der lyder som følger: Vil ministeren opstille en tabel med virkningen på det umiddelbare provenu og efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbud for hvert år i årene 2020 til 2030, hvis man øger afgiften på forbrænding af affald med henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. pr. ton, samt konsekvensen for import/eksport af forbrændingsegnet affald?

Spm. 595

Vil ministeren kommentere forslaget fra Dansk Erhverv om en forældelsesfrist i skattesager, jf. artiklen 'Dansk Erhverv kræver forældelsesfrist i skattesager efter Ecco-dom', bragt på finans.dk den 6. august 2020, herunder hvad ministerens kommentar er til, at nogle virksomheder afholder sig fra at løbe en procesrisiko, fordi sagen kan blive trukket i langdrag, og hvilke tanker ministeren gør sig om erhvervslivets retssikkerhed i den sammenhæng?

Spm. 596

Vil ministeren redegøre for baggrunden for opjusteringer og nedjusteringer i forhold til transfer pricing?

Spm. 597

Vil ministeren redegøre for konsekvensen af udskydelsen af boligskattesystemet i forhold til landbrugsejendomme?

Spm. 598

Vil ministeren redegøre for, hvordan afklaringen af de fremadrettede regler for, hvilke ejendomme som er omfattet af bondegårdsreglen, skrider frem?

Spm. 599

Vil ministeren bekræfte, at der ikke vil ske omklassificering af mindre landbrugsejendomme, inden det nye boligskattesystem træder i kraft i 2024?

Spm. 600

Vil ministeren redegøre for, hvorfor en ladestandere beskattes med samme procentsats som biler, når det ikke er en del af bilen, herunder hvad der skal til for at ændre det og de provenumæssige effekter før og efter adfærd og tilbageløb i hvert af årene 2021-2025?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.