Folketingsbilag 8. februar 2020 - 15. februar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 27

Henvendelse af 11/2-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende tekniske spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten

Bilag 28

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 29

Henvendelse af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6

Spørgsmål og svar

Spm. 59

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/2-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende tekniske spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 163

Henvendelse af 10/2-19 fra Jens Andersen, Odense, om lange ventetider hos Skattestyrelsen

Bilag 164

Orientering om publikation Skatteøkonomisk redegørelse 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 245

Vil ministeren oplyse, hvornår Skatteforvaltningen forventes at kunne have et system klar til at håndtere opgørelse og beskatning af afkast fra salg af udlejningsejendomme renoveret efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 inden for en bestemt tidsperiode efter opkøbet af ejendommen, som omtalt i artiklen ”K: Simpel ændring af Blackstone-indgreb vil lade andelshavere gå fri” bragt i Altinget den 7. februar 2020?

Spm. 246

Ministeren bedes redegøre for, om selvstændige har samme muligheder og vilkår for at få skattefri virksomhedsbetalt videreuddannelse, efteruddannelse og kurser, som ansatte i en given virksomhed. I benægtende fald bedes oplyst, om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at selvstændige får samme muligheder og vilkår som ansatte i en given virksomhed.

Spm. 247

Ministeren bedes oversende en udtømmende liste over fradrag, som relaterer sig til henholdsvis beskatning af selskaber, boligbeskatning og beskatning af jord med angivelse af, hvilket provenu det vil generere at afskaffe de enkelte fradrag, ligesom det gør sig gældende i svar på SAU alm. del – spørgsmål 119 for personbeskatning.

Spm. 248

Ministeren bedes oversende en liste over de vare og ydelser, hvor skatter og afgifter udgør mere end 50 pct. af den normale salgspris. Endvidere bedes ministeren oplyse, hvilke vare der, i lighed med biler, er pålagt en afgift på mere end 100 pct. Af listen skal fremgå den procentvise samlede andel af skatter og afgifter for de enkelte vare, og den procentvise andel af de enkelte skatter og afgifter for de enkelte vare.

Spm. 249

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor de i Berlingske omtalte revisionsrapporter ikke er oversendt til Skatteudvalget løbende på trods af flere forespørgsler fra udvalget herom, og hvorfor udvalget først får oversendt rapporterne, når deres eksistens bliver lækket til pressen. Ministeren bedes endvidere tilkendegive, om interne revisionsrapporter fremadrettet vil blive oversendt løbende.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.