Folketingsbilag 8. august 2020 - 15. august 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 391

Fortroligt dokument

Bilag 392

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2019

Bilag 393

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse om godkendelse af udvidelsen af sømandsfradraget med forskningsskibe

Bilag 394

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2019

Bilag 395

Fortroligt dokument

Bilag 396

Udkast til lovforslag om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og selskabsskattefritagelse af Fonden), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, hvad status er for forhandlingerne med Tyskland i forhold til, at danskere opkræves pant på dåser købt i Tyskland, herunder om ministeren vil presse på for der findes en løsning hurtigst muligt?

Spm. 588

Vil ministeren oversende den indstilling, som den tidligere skatteminister fik fra embedsværket og kammeradvokaten, før man indgik forliget om udbytteskat med en række amerikanske pensionsplaner?

Spm. 589

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 bedes ministeren i tabelform oplyse provenuet ved at indføre en regel om, at der ikke kan ske hverken hel eller delvis tilbagebetaling af registreringsafgift i de tilfælde, hvor en bils værdi ved genberegning ikke er faldet, eller hvis bilen er steget i værdi på tidspunktet for genberegningen. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 590

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 308 redegøre for, om det faktum, at det i to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, udtrykkeligt nævnes, at de hæfter for uretmæssige refusioner, medfører, at der for disse to aftaler opnås en stærkere hæftelse end den generelle hæftelse.

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for de nugældende regler vedrørende skattefri kørselsgodtgørelse og baggrunden for, at der er lavet disse regler forholdt til reglerne om befordringsfradrag?

Spm. 592

Vil ministeren tage initiativ til, at gældende regler ændres eller midlertidigt fraviges, således at arbejdsgivere skattefrit kan udlevere værnemidler som f.eks. mundbind til udsatte ansattes transport til og fra arbejde, uden at dette kategoriseres som et personalegode?

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, hvad status er på de offentlige restancer medio 2020 opgjort i nominel værdi og kursværdi?

Spm. 594

Set i lyset af det manglende indhold i svaret på SAU alm del – spørgsmål 532 genstilles hermed SAU alm. del – spørgsmål 65 (folketingsåret 2018-19), der lyder som følger: Vil ministeren opstille en tabel med virkningen på det umiddelbare provenu og efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbud for hvert år i årene 2020 til 2030, hvis man øger afgiften på forbrænding af affald med henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. pr. ton, samt konsekvensen for import/eksport af forbrændingsegnet affald?

Spm. 595

Vil ministeren kommentere forslaget fra Dansk Erhverv om en forældelsesfrist i skattesager, jf. artiklen 'Dansk Erhverv kræver forældelsesfrist i skattesager efter Ecco-dom', bragt på finans.dk den 6. august 2020, herunder hvad ministerens kommentar er til, at nogle virksomheder afholder sig fra at løbe en procesrisiko, fordi sagen kan blive trukket i langdrag, og hvilke tanker ministeren gør sig om erhvervslivets retssikkerhed i den sammenhæng?

Spm. 596

Vil ministeren redegøre for baggrunden for opjusteringer og nedjusteringer i forhold til transfer pricing?

Spm. 597

Vil ministeren redegøre for konsekvensen af udskydelsen af boligskattesystemet i forhold til landbrugsejendomme?

Spm. 598

Vil ministeren redegøre for, hvordan afklaringen af de fremadrettede regler for, hvilke ejendomme som er omfattet af bondegårdsreglen, skrider frem?

Spm. 599

Vil ministeren bekræfte, at der ikke vil ske omklassificering af mindre landbrugsejendomme, inden det nye boligskattesystem træder i kraft i 2024?

Spm. 600

Vil ministeren redegøre for, hvorfor en ladestandere beskattes med samme procentsats som biler, når det ikke er en del af bilen, herunder hvad der skal til for at ændre det og de provenumæssige effekter før og efter adfærd og tilbageløb i hvert af årene 2021-2025?

Spm. 601

Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del - spørgsmål 14 (folketingsåret 2018-19, 2. samling) til og med december 2019? Af svaret bedes opgjort, hvor stor gælden til det offentlige var primo 2017, hvor meget gæld, der siden er kommet til, og hvor meget der er indbetalt på henholdsvis gamle og nye fordringer. Nye fordringer skal i spørgsmålet forstås som tilkomne fordringer fra og med den 1. januar 2017. Opgørelsen bedes opgjort på månedsbasis og kvartalsbasis samt med specifikation af, hvordan indbetalingerne er foregået, hvorfor indbetalte beløb derfor skal opgøres i forhold til inddrivelsesmetode.

Spm. 602

Vil ministeren beskrive de juridiske muligheder for at indføre en differentieret elvarmeafgift?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.