Folketingsbilag 9. maj 2022 - 9. maj 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger).

Bilag

Bilag 6

Program til høring om konsekvenser ved at indføre en særskat på den finansielle sektor den 11. maj 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 42

Spm. om at oplyse den ændrede faktors virkning på Gini-koefficienten for indkomster m.v., til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 216

Bilaget tilbagetaget

Bilag 217

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 157

Finansministeriet anbefaler, at ressortministeriernes analyser baserer sig på en række nøgletal, jf. notatet ”Nøglekatalog” af 2. marts 2021 offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside. I kataloget henvises der til andre ressortministerier m.v. for oplysninger om gældende ressortspecifikke nøgletal. Det gælder bl.a. transportøkonomiske enhedspriser fra DTU. Trængselsomkostningen (pr. km) i de Transportøkonomiske Enhedspriser blev i august 2020 opdateret på baggrund af et arbejde i Vejdirektoratet. Trængselsomkostningerne er generelt højere end tidligere. Af Skatteøkonomisk Redegørelse fra oktober 2021 fremgår det på s. 268 af boks 8.3, at Skatteministeriet i deres analyse tager udgangspunkt i de eksterne omkostninger, som Billkommissionens delrapport 1 byggede på. Af bilag 10 i ”Delrapport 1 Veje til en grøn bilbeskatning” fra september 2020 fremgår det, at Bilkommissionen ikke havde tid til at indarbejde de nyeste trængselsomkostninger fra august 2020. Vil ministeren bekræfte, at Skatteministeriet i analyserne i Skatteøkonomisk Redegørelse ikke har anvendt de nye og generelt højere trængselsomkostninger fra august 2020. I forlængelse heraf bedes skatteministeren redegøre for, om Skatteministeriet generelt i analyser m.m. fremover vil basere sine analyser på de senest opdaterede transportøkonomiske enhedspriser?

Spm. 158

Af Skatteøkonomisk Redegørelse fra oktober 2021 fremgår det på s. 268, boks 8.3, at Skatteministeriet vurderer, at afgifterne på konventionelle biler er højere end de eksterne omkostninger. Vil ministeren oplyse, om denne konklusion ændres, såfremt Skatteministeriet i stedet anvender de trængselsomkostninger (pr. km), der blev opdateret i august 2020 på baggrund af et arbejde i Vejdirektoratet, jf. de transportøkonomiske enhedspriser?

Spm. 159

I rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd fra den 7. december foreslår formandskabet, at bilafgifterne omlægges til differentierede kørselsomkostninger, der afspejler de eksterne marginale omkostninger ved bilisme, jf. tabel A, i boks 1.10, s. 72. Vil ministeren beregne bilpriser og årlige omkostninger før og efter den foreslåede omlægning for en luksusbil til ca. 700.000 kr., for en mellemklassebil til ca. 250.000 kr. og for en mikrobil til ca. 90.000 kr. i dag (alle priser er inkl. registreringsafgift)? I beregningerne bedes forudsat en årlig kørsel på henholdsvis 5.000 km, 17.000 km og 30.000 km. Udregningerne bedes endvidere foretaget givet en forudsætning om, at henholdsvis 80 pct., 50 pct. og 20 pct. af den årlige kørsel dækker over kørsel i by. Totalomkostningerne bedes omfatte købspris, ejerafgift, brændselsudgift og kørselsafgift m.v. Ovenstående bedes beregnet for både en benzinbil og en elbil. Totalomkostningerne bedes opgjort givet henholdsvis 1, 3, 5 og 15 års ejerskab.

Spm. 316

Er ministeren enig i vismændenes analyse om bilbeskatning, der bl.a. anbefaler en forhøjelse af bilbeskatningen med i alt 19 mia. kr. (efter tilbageløb og adfærd) og kommer frem til, at forslaget vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 20 mia. kr., jf. rapporten ”Økonomi og Miljø, 2021”? Særligt bedes vurderet, om ministeren er enig med vismændenes vurdering af størrelsen på eksternaliteterne ved bilkørsel (herunder særligt trængsel og ulykke, som ifølge vismændene er de største eksternaliteter), som vismændene har opjusteret mærkbart. Ministeren bedes endvidere ud fra Skatteministeriets regnemodel vurdere den samfundsøkonomiske virkning (i mia. kr.) af vismændenes bilbeskatningsforslag. I svaret bedes beregningen lægge vismændenes skatteforslag til grund (jf. boks 1.10), men beholde Skatteministeriets antagelser om eksternaliteter.

Spm. 413

Kan ministeren bekræfte, at Skattestyrelsen anvender én fast kurs pr. dag pr. kryptovaluta, når styrelsen i forbindelse med kontrolsager foretager en skatteopgørelse af skatteyderes realiserede gevinster og tab på kryptovaluta, og mener ministeren i bekræftende fald, at det er hensigtsmæssigt?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 878

Om artiklen af 30. april 2022 fra www.berlingske.dk »Topjurist dumper regeringens plan om moms på kunst«.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.