Folketingsbilag 10. maj 2022 - 10. maj 2022

Nye lovforslag

L 200 Forslag til lov on afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven. (Nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag).
Fremsat den 10. maj 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 21

Præsentation til gennemgang af advokatundersøgelsen fra Gorrissen Federspiel den 11. maj 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 87

Spm., om at kommentere redegørelsen af 29/4-22 fra Gorrissen og Fiederspiel, til skatteministeren

L 196 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat m.v., harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer samt ændring af reglerne om regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at forklare diskrepansen mellem det forventede strukturelle merprovenu i »Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-25« og det merprovenu, der er angivet i lovforslaget, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 306

Ifølge Skattestyrelsens praksis kan virksomheder ikke få godtgjort elafgift af strøm til ladestandere, hvis virksomhederne ikke fakturerer brugerne for den strøm, som de tanker. En virksomhed, der opstiller ladestandere ved sit domicil og vederlagsfrit lader medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser tanke strøm til deres elbiler, påføres derfor ikke bare en ekstra udgift, men også noget administrativt besvær. Vil ministeren oplyse, hvilket provenu statskassen opnår qua denne praksis og oplyse, hvorvidt en ændring af reglerne, der vil medføre ret til refusion, vil være i strid med EU-retten?

Spm. 418

Ministeren bedes i tabelform oplyse provenuet fra tinglysningsafgiften fordelt på aldersgrupper, førstegangskøberstatus samt kommunalt niveau. Tabellen bør ligeledes oplyse totaler for de tre kategorier.

Spm. 503

Vil ministeren redegøre for, hvordan oplysninger om hvidvask via neobanken Paysera er kommet SØIK i hænde som oplyst i artiklen ”Eksperter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner” bragt af DR 7. marts 2022? Endvidere bedes ministeren oplyse, hvordan SØIK understøtter politikredsenes arbejde med at forberede sager, der vedrører økonomisk kriminalitet.Spørgsmålet bedes besvaret senest to dage før besvarelse af REU alm. del – samrådsspørgsmål AL, AM og AN.

Spm. 516

Vil ministeren give en generel kommentar til de problematikker, der rejses i borgerhenvendelsen af 5/11-21 fra Michael Møller Jensen og Birgitte Thygesen, jf. SAU alm. del - bilag 210?

Spm. 518

Hvorfor har regeringen valgt at tilgodese bestemte brancher ved at give en særlig rabat til virksomheder med mineralogiske processer, mens andre produktionserhverv som er omfattet af afgiftslovens definition om procesenergi, herunder gartnerierhvervet, rammes fuld ud af regeringens udspil?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.