Folketingsbilag 10. august 2020 - 10. august 2020

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, hvad status er for forhandlingerne med Tyskland i forhold til, at danskere opkræves pant på dåser købt i Tyskland, herunder om ministeren vil presse på for der findes en løsning hurtigst muligt?

Spm. 588

Vil ministeren oversende den indstilling, som den tidligere skatteminister fik fra embedsværket og kammeradvokaten, før man indgik forliget om udbytteskat med en række amerikanske pensionsplaner?

Spm. 589

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 bedes ministeren i tabelform oplyse provenuet ved at indføre en regel om, at der ikke kan ske hverken hel eller delvis tilbagebetaling af registreringsafgift i de tilfælde, hvor en bils værdi ved genberegning ikke er faldet, eller hvis bilen er steget i værdi på tidspunktet for genberegningen. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 590

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 308 redegøre for, om det faktum, at det i to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, udtrykkeligt nævnes, at de hæfter for uretmæssige refusioner, medfører, at der for disse to aftaler opnås en stærkere hæftelse end den generelle hæftelse.

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for de nugældende regler vedrørende skattefri kørselsgodtgørelse og baggrunden for, at der er lavet disse regler forholdt til reglerne om befordringsfradrag?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.