Folketingsbilag 11. september 2019 - 18. september 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 15

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 39

Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning nr. 17/2018 om lempelsen af revisionspligten, fra skatteministeren

Bilag 40

Lovudkast - forslag til lov om ændring af lov om indsamlingm.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask), fra skatteministeren

Bilag 41

Lovudkast - høring af lovforslag om CFC-regler, fast driftssted mv., fra skatteministeren

Bilag 42

Orientering om undersøgelse af limitering, fra skatteministeren

Bilag 43

Lovudkast - høring af lovforslag vedrørende omlægning af beskatning af overskudsvarme, fra skatteministeren

Bilag 44

Redegørelse om status for arbejdet på udbytteområdet, fra justitsministeren

Bilag 45

Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere (September 2019-22/2018)

Bilag 46

Præsentation fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup foretræde for udvalget den 12/10-19, vedrørende protokoltilførsel til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale

Bilag 47

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring afskatteforvaltningsloven (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet; ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat)

Spørgsmål og svar

Spm. 37

Ministeren bedes for årene 2015 til og med juni 2019 oplyse de samlede årlige markedsføringsomkostninger på det danske pengespilmarked for spiludbydere med licens i Danmark. Ministeren bedes i opgørelsen opdele det totale årlige markedsføringsforbrug fordelt på statsejede spiludbydere og privatejede spiludbydere. Ligeledes bedes ministeren oplyse fordelingen på henholdsvis licensspil og lotterispil.

Spm. 40

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 500 (folketingsåret 2017-18), at ”(…)skattefriheden for udbytte af datterselskabsaktier er undergivet en EU-retlig regulering. Efter moder- og datterselskabsdirektivet kravet således en ejerandel på mindst 10 pct. En forhøjelse af grænsen som i spørgsmålets model 3 er således ikke mulig i henhold til EU-retten”. Vil ministeren i forlængelse af dette oplyse, om det er korrekt, at EU-reglerne for skattefrihed for udbytte fra datterselskabsaktier har en minimumsgrænse på 10 pct. ejerandel, men at de enkelte lande kan sætte et højere krav om ejerandel som betingelse for skattefrihed? Det fremgår endvidere af det oprindelige lovforslag (L 202, folketingsåret 2008-09), at nedsættelsen af grænsen for datterselskabsaktier fra 15 pct. til 10 pct. ”reducerer merprovenuet ved lovforslaget”. Ministeren bedes redegøre for, hvordan dette står i forhold til svaret på SAU alm. del – spørgsmål 500 (folketingsåret 2017-18), hvor det fremgår, at ”Det må dog forventes, at provenuvirkningen vil være relativt begrænset, da koncernerne i vidt omfang må forventes at omstrukturere, så de fortsat undgår beskatning”.

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, om regeringen vil indføre differentierede cigaretpriser og i bekræftende fald hvornår?

Spm. 80

Vil ministeren opgøre antallet af familieejede virksomheder og tilhørende arbejdspladser fordelt på landets 98 kommuner? Besvarelsen bedes desuden indeholde en opgørelse af andelen af virksomhederne i de enkelte kommuner, som er familieejet.

Spm. 81

Ministeren bedes redegøre for fradragsreglerne for tab på unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer samt redegøre for, hvor stort det økonomiske omfang af fradrag på tab fra unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer i den personlige indkomst har været årligt fra 2015-2018 i kr.

Spm. 82

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis fradragsreglerne for tab på unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer svarer til fradragsreglerne for tab på værdipapirer, der handles på et reguleret marked. Ministeren bedes redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 83

Der synes at være stor forskel på den tidligere ministers udtalelser i februar og til Rigsrevisionens beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem, som blev offentliggjort i september 2019. Den tidligere minister udtalte i artiklen ”Trods lammende kritik slår skatteministeren fast: I år kommer der styr på inddrivelsen af danskernes gæld” bragt i Berlingske den 12. februar 2019, bl.a.: ”Så i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet”, ”For ny gæld, der opstår, vil borgerne opleve i 2019, at systemet vil fungere i forhold til at bede folk om at betale.” og ”Jeg har ikke grundlag for at tro, at den plan, der er lagt for normalisering i løbet af 2019, ikke skulle blive fulgt”. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad der har ændret sig i udviklingen af det nye inddrivelsessystem fra februar 2019 til Rigsrevisionens beretning i september 2019.

Spm. 84

Under henvisning til afsløringerne fra Finans.dk og Information, hvor det fremgår, hvordan 14 personer inkl. to jihadister har begået momssvindel og oparbejdet en milliongæld til staten, bedes ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen fremadrettet vil sikre, at den type svindel minimeres, og hvordan samarbejdet med politiet forbedres i sager med svindel, der bl.a. involvere jihadister og terrormistænkte.

Spm. 85

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 331 og SAU alm. del – spørgsmål 75 bedes ministeren oplyse, om den nævnte undersøgelse af reglerne vedrørende beskatning af aktionærer, der optager lån i eget selskab, kun vil omhandle, hvorledes reglerne bør indrettes fremadrettet, eller om det også vil blive undersøgt, hvorvidt der kan ryddes op i eventuelle uhensigtsmæssigheder med tilbagevirkende kraft, da det har vist sig, at mange aktionærer er kommet i klemme ved de nuværende regler. Ministeren bedes endvidere oplyse tidshorisonten for undersøgelsen. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 433 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 86

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 75 og svar på SAU alm. del – spørgsmål 331 bedes ministeren redegøre for status på undersøgelsen om problemet med dobbeltbeskatning af aktionærlån og oplyse, om ministeren vil orientere udvalget, når resultatet foreligger.

Spm. 87

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 88

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 17/2019 – Lempelse af revisionspligten, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 89

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 90

Ministeren bedes redegøre for, hvad der ændrede sig i perioden fra den 30. oktober 2018, hvor Skattestyrelsen i et notat til Skatteudvalget konkluderer: ”(…) at der sandsynligvis ikke var sket svindel eller omfattende svig i bankordningen”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 12 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), til december 2018, hvor interne dokumenter konkluderer, at fejl i den såkaldte bankordning har resulteret i et skattegab på mellem 712 til 940 mio. kr., jf. artiklen ”Afsløring: Tre danske banker kan fejlagtigt have udbetalt en milliard i udbytteskat” bragt på dr.dk den 15. september 2019.

Spm. 91

Vil ministeren oplyse, om den nye udvikling i sagen om fejl i den såkaldte bankordning giver anledning til at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 233 (folketingsåret 2018-19, 1. samling)?

Spm. 92

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for de skattemæssige ændringer af vilkårene for generationsskifte af virksomheder siden 2011, herunder adgang til succession, opgørelse af virksomhedens værdi m.v. For hvert initiativ bedes ministeren endvidere angive den provenumæssige konsekvens både umiddelbart og efter tilbageløb/adfærd.

Spm. 94

Ministeren bedes bekræfte, at EU’s Plastdirektiv vil medføre, at engangsservice fremstillet af plastik forventes at blive forbudt fra 2021, og at den danske afgift på engangsservice herefter ikke længere vil være pålagt engangsservice fremstillet af plastik, men derimod engangsservice fremstillet af forgængeligt materiale. Kan ministeren endvidere oplyse, om engangsservice fremstillet af plastik generelt er lettere eller tungere end konkurrerende engangsservice fremstillet af forgængelige materialer (f.eks. bambus, etc.)?

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteudvalget ikke er blevet orienteret om fejlene i bankordningen, før DR og Børsen bringer historien, næsten 10 måneder efter Skatteministeriet er blevet opmærksom på sagen, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at Skatteudvalget får korrekte oplysninger og informeres i tide om bl.a. sagerne om fejl i bankordningen og udviklingen af det nye inddrivelsessystem, før journalister afslører sagerne, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.