Folketingsbilag 12. marts 2023 - 19. marts 2023

Nye lovforslag

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).
Fremsat den 15. marts 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 17 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om de halvårlige orienteringer af aftalepartierne kan foregå i udvalgsregi

L 53 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 3

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ny fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 53 - svar på spm. 1 om at udarbejde ændringsforslag til lovforslagets § 2, nr. 2
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Spm. 2

L 53 - svar på spm. 2 om der er tale om skærpende lovgivning med tilbagevirkende kraft
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 2 (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Spm. 3

L 53 - svar på spm. 3 om at udarbejde ændringsforslag til lovforslagets § 2, nr. 2 og 3
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 3 (pdf-version)

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 69 Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 17/3-23 fra Noreco vedrørende foretræde om solidaritetsbidraget
Hv. Noreco L 69 (pdf-version)
L 69 Høringssvar - Noreco - solidaritetsbidrag (pdf-version)

L 15 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 15 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

Almindelig del

Bilag

Bilag 77

Baggrundsmateriale til Skatteudvalgets studietur til OECD i Paris den 26. og 27. marts 2023

Bilag 78

Brev til Skatteudvalgets formand om præsentation af It-tilsynets årlige redegørelse for Skatteudvalget

Bilag 79

Internt dokument

Bilag 80

Invitation til OECD Global Parliamentary Network den 4. - 5. april 2023 i Paris

Bilag 81

Publikation fra Skattestyrelsen: Indsats mod social dumping, marts 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Ministeren bedes oplyse, hvor stort et provenu regeringens forslag om en top-topskat (på 5 pct.-point for indkomster over 2,5 mio. kr.) forventes at indbringe, samt hvor stort provenuet ville være, såfremt positiv kapitalindkomst indgik fuldt ud i skattegrundlaget for den nye top-topskat, og hvor stort provenuet ville være, såfremt både positiv kapitalindkomst og aktieindkomst indgik i skattegrundlaget for den nye top-topskat? Der ønskes for hvert af de tre skattegrundlag oplyst umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og provenu efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 77

Vil ministeren i forlængelse af tidligere svar på SAU alm. del – spm. 18 om ændring af årsopgørelser som følge af indberetninger fra Udbetaling Danmark oplyse om ændringernes art, herunder om årsopgørelsen blev ændret i positiv eller negativ retning og om størrelsen på ændringerne?

Spm. 80

Vil ministeren vurdere, hvorvidt det vil udløse kompensation til DUC-partnerne, såfremt solidaritetsbidraget implementeres bredt til at inkludere alle brancher med overnormal profit?

Spm. 81

Vil ministeren redegøre for, hvad provenuet er ved indførelse af et solidaritetsbidrag i 2022 på 33 pct., hvor alle brancher inkluderes for virksomheder med en omsætning på over 500 mio.kr.? Solidaritetsbidraget bedes beregnet af den del af det selskabsskattepligtige overskud i 2022, som overstiger 20 pct. af det gennemsnitlige overskud, som selskaberne har opnået i perioden 2018-2021, som det er tilfældet i EU-forordningen. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 82

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved solidaritetsbidraget med henholdsvis følgende ændringer:a) Man beskatter overnormal profit for de virksomheder, der er omfattet af bidraget i EU-forordningen om midlertidigt solidaritetsbidrag i både 2022 og 2023.b) Man ændrer gennemsnitsberegningen af årsindkomsten fra at basere sig på årene 2018-2021 til at basere sig på henholdsvis 2017-2020 og 2016-2019c) Man medtager mellemhandlere på energimarkedet i solidaritetsbidraget i både 2022 og 2023.d) Man beskatter overnormal profit i hele energisektoren i både 2022 og 2023.e) Man lader alle sektorer, hvor overnormal profit har fundet sted omfatte. Herunder bedes ministeren udspecificere det selvstændige provenubidrag fra shipping/transport, energisektoren, handel, fødevarer og øvrige sektorer. f) Man foretager alle ændringer i a-e på én gang.Ministeren bedes opgive provenuet i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for årene 2023, 2024 og 2025.

Spm. 89

Hvad ville arbejdsudbudseffekten være af regeringens planlagte ændring af topskattegrænsen, hvis Finansministeriet anlagde et forsigtighedsprincip og anvendte den laveste arbejdsudbudselasticitet på 0,01, som fremgår af Dansk Økonomi, efterår 2018 litteraturgennemgang?

Spm. 90

Vil ministeren oplyse, om Danmark efter sine dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre stater, eksempelvis den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan være afskåret fra at beskatte udenlandske selskaber og personer hjemmehørende i udlandet af aktiviteter, som disse måtte udøve i Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. uden for 12-sømilegrænsen, hvis de pågældende aktiviteter vedrører etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg?

Spm. 100

Vil ministeren redegøre for, hvorfor succesraten for inddrivelsen af misligholdt SU-gæld blandt somaliere er så lav?

Spm. 101

Vil ministeren tage initiativ til, at der gøres udlæg i den ulandsbistand som det danske folk giver som gave til en række af de lande, hvis borgere har misligholdt SU-gæld?

Spm. 102

Vil ministeren indlede en dialog med de amerikanske myndigheder med henblik på at inddrive misligholdt SU-gæld, når ministeren nu ved, at de amerikanske skattemyndigheder selv generelt set forholder sig aggressivt til inddrivelse af gæld til det offentlige?

Spm. 103

Vil ministeren oplyse, hvor mange gange og ved hvilke lejligheder Skatteministeriet eller repræsentanter for den danske regering har nævnt, mundtligt eller skriftligt, en undtagelse af shippingbranchen i drøftelserne om OECD-aftalens minimumsskat og dens skatteprocent?

Spm. 104

Vil ministeren redegøre for, hvem der har besluttet, at Danmarks holdning er, at shipping skal undtages fra minimumsbeskatningsprocenten på 15 pct.? Vil ministeren herudover redegøre for, om denne position i forhandlingerne om den globale skatteaftale blev besluttet af eller var kendt af statsministeren?

Spm. 105

Vil ministeren redegøre for, i hvor høj grad Danmarks tiltræden til aftalen om den globale minimumsbeskatning var betinget af, at Danmarks ønske om at friholde shipping blev imødekommet?

Spm. 106

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det er SVM-regeringens officielle politik, at shipping fortsat skal undtages fra minimumsbeskatningen med tilhørende beskatningsprocent i OECD-aftalen om The Global Minimum Corporate Tax Rate?

Spm. 107

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt regeringen har orienteret folketinget om regeringens ønske og krav om at friholde shipping fra den internationale minimumsbeskatningsaftale? Og i så fald ved hvilke møder eller i hvilket materiale?

Spm. 108

Vil ministeren oplyse, hvorvidt Mærsk har meddelt de danske myndigheder om konsekvenserne, hvis ikke shipping blev undtaget af minimumsbeskatningsprocenten i OECD-aftalen om The Global Minimum Corporate Tax Rate?

Spm. 109

Vil ministeren oplyse, hvor mange Mærsk-arbejdspladser der er i Danmark samt hvor mange af lønmodtagerne, der er ansat hos Mærsk, der betaler normal indkomstskat i Danmark? Dertil bedes angivet hvor mange af lønmodtagerne der beskattes efter særlige regler, og hvilke skatteregler det i givet fald drejer sig om. Desuden bedes redegjort for, hvordan disse særlige skatteregler påvirker statens skatteprovenu, herunder bedes redegjort for ændringerne i skatteprovenuet, såfremt disse særregler afskaffes.

Spm. 124

Vil regeringen arbejde aktivt i OECD, EU, IMO og andre relevante fora for, at OECD-aftalen om en minimumsselskabsskat på 15 pct. bliver udvidet til også at omfatte rederivirksomhed? Svaret ønskes begrundet.

Spm. 126

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra den generelle orientering i Skatteudvalget den 2. marts 2023 om ECOFIN-sager i dette halvår af relevans for Skatteudvalget.

Spm. 140

Kan ministeren bekræfte, at kilometerafgiften for lastbiler vil gøre det dyrere at køre i en el-lastbil end i dag?

Spm. 141

Vil ministeren oplyse, hvor meget dyrere det bliver at køre 100.000 km om året i en el-lastbil, når kilometerafgiften for lastbiler er gennemført sammenlignet med i dag?

Spm. 149

Hvordan vil ministeren forklare, at der ifølge den nyeste undersøgelse af danskernes rygevaner ikke er blevet færre rygere i 2022, når der af artiklen »Salget af cigaretter rasler ned i Danmark – erstattes af udenlandske cigaretter«, www.dagligevarehandlen.dk, den 28. februar 2023, fremgår, at salgstallene fra analysevirksomheden Nielsen IQ viser et fald i salget af cigaretter på 13 pct. i perioden februar 2022 til januar 2023?

Spm. 150

Vil ministeren redegøre for udviklingen i salget af skattemærker til cigaretter, både månedligt, i forhold til antal styk og som tendens, i 2020, 2021 og 2022?

Spm. 151

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 16. marts 2023 om danske rederiers indflydelse på forhandlingerne i OECD, Mærsks skatteniveau og tonnageskatteordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål G, H og I

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.