Folketingsbilag 12. august 2020 - 12. august 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 392

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2019

Bilag 393

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse om godkendelse af udvidelsen af sømandsfradraget med forskningsskibe

Bilag 394

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2019

Bilag 395

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, hvad status er på de offentlige restancer medio 2020 opgjort i nominel værdi og kursværdi?

Spm. 594

Set i lyset af det manglende indhold i svaret på SAU alm del – spørgsmål 532 genstilles hermed SAU alm. del – spørgsmål 65 (folketingsåret 2018-19), der lyder som følger: Vil ministeren opstille en tabel med virkningen på det umiddelbare provenu og efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbud for hvert år i årene 2020 til 2030, hvis man øger afgiften på forbrænding af affald med henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. pr. ton, samt konsekvensen for import/eksport af forbrændingsegnet affald?

Spm. 595

Vil ministeren kommentere forslaget fra Dansk Erhverv om en forældelsesfrist i skattesager, jf. artiklen 'Dansk Erhverv kræver forældelsesfrist i skattesager efter Ecco-dom', bragt på finans.dk den 6. august 2020, herunder hvad ministerens kommentar er til, at nogle virksomheder afholder sig fra at løbe en procesrisiko, fordi sagen kan blive trukket i langdrag, og hvilke tanker ministeren gør sig om erhvervslivets retssikkerhed i den sammenhæng?

Spm. 596

Vil ministeren redegøre for baggrunden for opjusteringer og nedjusteringer i forhold til transfer pricing?

Spm. 597

Vil ministeren redegøre for konsekvensen af udskydelsen af boligskattesystemet i forhold til landbrugsejendomme?

Spm. 598

Vil ministeren redegøre for, hvordan afklaringen af de fremadrettede regler for, hvilke ejendomme som er omfattet af bondegårdsreglen, skrider frem?

Spm. 599

Vil ministeren bekræfte, at der ikke vil ske omklassificering af mindre landbrugsejendomme, inden det nye boligskattesystem træder i kraft i 2024?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.