Folketingsbilag 13. september 2020 - 20. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 424

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol)

Bilag 425

Kopi af ERU alm. del – svar på spm. 411 om skatte- og afgiftsrestancerne for aktive iværksætterselskaber og aktive anpartsselskaber i Danmark pr. 31. december 2019, fra skatteministeren

Bilag 426

Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 427

Notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse af den 15. maj 2020 nr. 2020/4003 om beskatning af udbytte udbetalt til almenvelgørende foreninger

Bilag 428

Justitsministeriets svar på Statsrevisorernes anmodning om en juridisk vurdering af forlig indgået på Skatteministeriets område

Bilag 429

Henvendelse af 16/9-20 fra KPMG Acor Tax om beskatning af udbytter til udenlandske foreninger m.v.

Bilag 430

Rigsrevisionens beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter

Bilag 431

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark om fokuseret indsats overfor skyldnere med motorgæld

Bilag 432

Svartidsstatistik for 3. kvartal 2020

Bilag 433

Henvendelse af 17/9-20 fra Knud Larsen, Hvidovre om åbent brev "El-biler er en dyr blindgyde"

Bilag 434

Henvendelse af 17/9-20 fra Alternativ Revision, Ebbe Ravn om pengetanksreglen efter aktieavancebeskatningsloven § 34 stk. 6

Bilag 435

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af toldloven(Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)

Bilag 436

Henvendelse af 18/9-20 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler

Spørgsmål og svar

Spm. 723

Vil ministeren redegøre for, hvor meget registreringsafgiften ændrer sig for følgende biler i 2021, såfremt Kommissionen for grøn omstilling af personbiler modellerne 1-4 på. hhv. s. 162, 170, 178 og 211 i delrapporten ”Veje til en grøn bilbeskatning” implementeres som foreslået? Alle beregninger bedes sammenholdt med registreringsafgiften for de samme biler i 2020.

Spm. 724

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at en virksomhed kan få fire foreløbige fastansættelser, førend skattemyndighederne skrider ind og annullerer momsregistreringen, hvilket reelt betyder, at de mindste virksomheder kan undlade at indberette moms i op til to år?

Spm. 725

Det nævnes i beretning 12/2019 om momskontrollen, at Skatteministeriet har oplyst, at momsgabet i Danmark ligger på niveau med sammenlignelige lande. Dog fremgår det af beretningens figur 2 på side 6, at eks. Sverige har et momsgab, der er markant lavere. Vil ministeren kommentere på dette og oplyse, om Danmark kan drage nytte af erfaringer fra Sverige eller andre sammenlignelige lande?

Spm. 726

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at skattemyndighederne sætter en foreløbig fastansættelse af moms på lige netop 8.000 kr. for nye virksomheder, der ikke har indberettet moms?

Spm. 727

Vil ministeren kommentere på, om en højere foreløbig fastansættelse af moms for nye virksomheder end 8.000 kr. vil give incitamenter til, at flere virksomheder indberetter moms uden først at have fået foreløbige fastansættelser? Dette set i lyset af, at 85 pct. af de virksomheder med foreløbige fastansættelser, der blev kontrolleret i perioden 2016 -2018, fik forhøjet deres momstilsvar med i alt 576 mio. kr., jf. side 17 i beretning 12/2019 om momskontrollen.

Spm. 728

Vil ministeren oplyse, om det tages i betragtning, om en virksomhed har skattegæld i forvejen, når skattemyndighederne giver en foreløbige fastansættelser af moms?

Spm. 729

Vil ministeren oplyse, hvorfor det tværoffentlige samarbejde om etablering af et fællesoffentligt kontaktregister med telefonnumre og e-mailadresser er ophørt ultimo 2019, jf. side 12 i beretning 12/2019 om momskontrollen?

Spm. 730

Vil ministeren redegøre for, om antallet af virksomheder på 113.615 virksomheder i 2016, der havde 0-angivelser, jf. side 32 i beretning 12/2019 om momskontrollen, er udtryk for et problem?

Spm. 731

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteforvaltningen ikke har taget eksisterende sanktionshjemler i brug til at sanktionere virksomheder, der ikke indberetter moms efter fire foreløbige fastansættelser og virksomheder, der ikke betaler og har restance. Det drejer sig om dagbøder og påbud samt kreditbegrænsning og sikkerhedsstillelse. Vil ministeren redegøre for, hvorfor disse sanktionshjemler ikke tages i brug straks, uden at en arbejdsgruppe skal vurdere mulighederne først, som det nævnes i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen? Og vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at de eksisterende sanktionshjemler om dagbøder, påbud, sikkerhedsstillelse og kreditbegrænsning tages i brug?

Spm. 732

Vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at den arbejdsgruppe, der skal foretage en struktureret gennemgang af eksisterende sanktionshjemler, har færdiggjort sit arbejde?

Spm. 733

I Skatteforvaltningens handleplan for foreløbige fastansættelser fra 2019 indgår det, at beløbsfastsættelsen ændres ved den femte foreløbige fastansættelse i træk, således at den femte fastansættelse beløbsfastsættes ud fra de fire foregående perioder. Vil ministeren oplyse, hvordan det hænger sammen med, at det fremgår i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen, at virksomheder ved den fjerde fastansættelse i træk vil få deres momsregistrering inddraget?

Spm. 734

Vil ministeren oplyse, hvor meget registreringsafgiften bør nedsættes, såfremt afgiften alene skal dække de eksterne omkostninger ved bilkørsel (under forudsætning af, at øvrige afgifter på bilkørsel fastholdes)?

Spm. 735

Vil ministeren oplyse, hvad niveauet for en evt. stykafgift på biler skal være, hvis den skal sikre staten samme provenu som registreringsafgiften, den grønne ejerafgift og vægtafgiften og oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten samt redegøre for evt. andre samfundsøkonomiske virkninger?

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?

Spm. 737

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales af henholdsvis enlige og par med 1 barn, 2 børn, 3 børn og 4 børn eller flere? Tallene ønskes opdelt på afgiftstype og antallet af personer der er i den pågældende familietype/gruppe.

Spm. 738

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales i hver enkel kommune? Tallene ønskes opdelt på afgiftstype.

Spm. 739

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af befordringsfradraget der kan henføres til hver kommune? Tallene ønskes opgjort samlet og som gennemsnit pr. befordringsfradragsberettiget.

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.

Spm. 742

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP ved en ændring i afgiften på henholdsvis benzin og diesel på 0,5 kr./liter, 1 kr./liter og 2 kr./liter? Tallene ønskes opgjort i umiddelbar provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Endvidere bedes virkningen på grænsehandlen oplyst.

Spm. 743

Vil ministeren oplyse, hvilke ejendomme, der vil blive omfattet, hvis regeringen finder flertal for sit forslag om at lagerbeskatte selskabers ejendomsavancer som led i finansieringen af regeringens udspil ”Ny ret til tidlig pension”, og om beskatningen kun vil ramme kapitalfonde, eller om den vil ramme alle selskaber, der ejer ejendomme?

Spm. 744

Hvordan og hvornår forestiller ministeren sig, at baselineniveauet for ejendomsværdien ved overgangen til det nye lagerbeskatningsprincip for selskabers ejendomsavancer, jf. regeringens forslag til finansiering udspillet ”Ny ret til tidlig pension”, bliver fastlagt?

Spm. 745

Vil ministeren oplyse, hvordan det vil blive håndteret, hvis en vurdering har udløst lagerbeskatning, jf. regeringens forslag til finansiering udspillet ”Ny ret til tidlig pension”, hvorefter et salg viser, at vurderingen var sat for højt, herunder om ministeren mener, at skatten skal refunderes, og hvor mange år tilbage der vil skulle refunderes for?

Spm. 746

Vil ministeren bekræfte, at vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland ikke lagerbeskatter fast ejendom?

Spm. 747

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af boligmarkedet, der er ejet af kapitalfonde?

Spm. 748

Kan ministeren bekræfte, at den lagerbeskatningsmodel, som regeringen påtænker at indføre fra 2023 på ejendomshandler, ikke vil indføre skat med tilbagevirkende kraft, og dermed ikke vil beskatte værdistigninger, der måtte have fundet sted før 2023?

Spm. 749

Vil ministeren redegøre for om provenuet for isafgiften følger med i det forventede salg af is i Danmark?

Spm. 750

Vil ministeren redegøre for, hvad udviklingen har været i salg af is fra 2001 og frem til i dag?

Spm. 751

Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolindsatser Skattestyrelsen har foretaget for at sikre, at isbarer indbetaler isafgifter?

Spm. 752

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 308 svarer ministeren, at ud over det almindelige erstatningsansvar for ansvarspådragende handlinger indeholdt to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, en udtrykkelig hæftelse for uretmæssige tilbagebetalinger. Vil ministeren redegøre for, om og i givet fald hvordan den i bankordningen aftalte hæftelse dækker andet og mere end det almindelige ansvar for ansvarspådragende handlinger, der ville gælde uden aftale? Endvidere bedes ministeren redegøre for eventuelle forskelle i skattemyndighedernes bevisbyrde i begge situationer.

Spm. 753

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at der ikke er en udtrykkelig hæftelse for uretmæssige tilbagebetalinger i alle aftaler i bankordningen? Endvidere bedes ministeren oplyse, om sager om medvirken til uretmæssige udbetaling af udbytteskat også er rejst mod de banker, der har påtaget sig en hæftelse i bankordningen. Der henvises til svar på SAU alm. del – spørgsmål 308.

Spm. 754

Kan ministeren bekræfte, at hæftelsen efter aftalen mellem Finans Danmark og Skatteministeriet om nettoindeholdelse er betydeligt smallere end efter den nu ophævede bankordning, idet bankerne efter den nye aftale alene hæfter for sager rejst på grundlag af stikprøver udtaget kort efter udbyttebetalingen, men ikke hvis den uretmæssige tilbagebetaling af udbytteskat opdages på et senere tidspunkt? Eller med andre ord: Kunne hæftelse gøres gældende mod Nordea i HOOP-sagen, hvis de nye regler havde været gældende dengang udbyttet blev udbetalt?

Spm. 755

I SAU alm. del – spørgsmål 463, som blev stillet den 9. juni 2020 er ministeren blevet bedt om at oplyse, hvor stor andel af aktierne registreret i VP-centralen, der er registreret i omnibusdeporter. I et foreløbigt svar af 22. juni 2020 fremgår det, at et endeligt svar forventes at kunne fremsendes inden udgangen af uge 35. Hvornår forventer ministeren, at spørgsmålet kan besvares endeligt?

Spm. 756

Vil ministeren i 2020-priser oplyse, hvor meget der samlet set, fordelt på årstal, er blevet givet i omkostningsgodtgørelse ifm. klage- og retssager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat, indtil muligheden for omkostningsgodtgørelse blev fjernet pr. 1. januar 2020?

Spm. 757

Vil ministeren i 2020-priser oplyse, hvor meget der samlet set, fordelt på årstal, er blevet givet i omkostningsgodtgørelse i sagen om forliget på 1,6 mia. kr. i udbytteskandalen, indtil muligheden for omkostningsgodtgørelse blev fjernet pr. 1. januar 2020?

Spm. 758

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. september 2020 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler, jf. SAU alm. del - bilag 436.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.