Folketingsbilag 13. december 2019 - 13. december 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).

Bilag

Bilag 16

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 49 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 71 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2019

L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 13/12-19 fra Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og SMVdanmark om bedre forudberegnelighed og gennemsigtighed ved den skattemæssige værdiansættelse af familieejede virksomheder

L 72 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Bilag

Bilag 14

Betænkning afgivet den 13. december 2019

L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om henvendelse af 25/11-19 fra Dansk Skovforening om skovbrugets bundne kapital og afkastmuligheder, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regneeksempler, der viser, hvad henstandsordningen med den valgte rentesats – år for år – vil medføre for virksomheden i kapitaldræn, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om tidsplan og sammensætning af den ekspertgruppe, der skal se på værdiansættelsen ved generationsskifter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at lade søskende og søskendes børn og børnebørn blive omfattet af den almindelige afgiftssats på 15 pct., til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil redegøre for den samfundsmæssige hensigtsmæssighed i, at skattereglerne forskelsbehandler virksomhedsejere med og uden børn, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ministeren vil redegøre for de provenumæssige konsekvenser således, at barnløse kan overdrage deres virksomhed til søskende og søskendes børn på samme skattemæssige vilkår som forældre i dag kan overdrage til børn og børnebørn, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om et retskrav på værdifastsættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne vil give anledning til et provenutab, mens ophævelsen af formueskattekursen i sin tid gav anledning til et merprovenu, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, der før 1995 var en bo- og gaveafgift for store overdragelser af arv, der hed 192.990 kr. op til 1 mio. kr. og 32 pct. derover m.v., til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om dokumentationen for at bo- og gaveafgiften betales af "nogle af de mest velhavende danskere" jf. bemærkningerne til lovforslaget på s. 3, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om der findes virksomheder, der med lovforslaget vil få mere end tredoblet deres bo- og gaveafgift ved generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om et skøn over provenuet fra afskaffelsen af formueskattekursen i 2014, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om alle virksomheder opnåede bedre afgiftsmæssige vilkår for generationsskifte efter 2015, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om der vil være tilfælde, hvor de samlede afgifter ved generationsskifte overstiger opsparede midler i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om det er muligt at få foretaget en genberegning, hvis værdiansættelsen viser sig at være forkert, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om, hvor meget bo- og gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder har indbragt staten pr. år de seneste 10 år, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om, hvilket beregningsgrundlag der ligger til grund for regeringens skøn om et provenu på 1 mia. kr. ved at tredoble arveafgiften, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om andelen af overdragelserne målt i antal og værdi, hvor Skatteforvaltningen har godkendt en anvendelse af goodwillcirkulæret ved opgørelse af beregningsgrundlaget, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om indregning af de provenumæssige virkninger af mindre investeringer og salg af virksomhederne til andre virksomheder , til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvorfor staten skal tjene penge på at yde henstand med betalingen af skatten på en fremtidig værdiskabelse, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om en genberegning af skatten, hvis værdien ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskifte viser sig at blive lavere end forudsat ved den oprindelige beregning af skatten, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om en tredobling af arveafgiften vil medføre, at familieejede virksomheder stilles konkurrencemæssigt dårligere end virksomheder med andre ejerformer, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om bekræftelse af, at den tre gange højere generationsskifteskat i langt de fleste tilfælde vil ramme små og mellemstore virksomheder, selv om ministeren i folketingssalen den 4. oktober 2019 påstår, at den lavere generationsskifteskat ”kun kommer landets rigeste til gode”, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om bekræftelse af, at lovforslaget typisk vil pålægge familieejede virksomheder i Danmark en større skattebyrde ved et generationsskifte, end det var tilfældet før den 5. februar 2015, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om, hvilke andre lande i EU og OECD der enten har afskaffet beskatningen på generationsskifter eller giver mulighed for at fritage aktive virksomheder helt eller delvist fra beskatning ved et generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om, hvor mange anmeldelser af ejerskifte i familieejede virksomheder med succession, som SKAT/Skattestyrelsen har modtaget siden første kvartal 2014, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om bekræftelse af, at dansk erhvervsliv som følge af lovforslaget vil få en mindre andel af familievirksomheder og en større andel af virksomheder ejet af kapitalfonde og ikke mindst udenlandske kapitalfonde, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om bekræftelse af, at tredoblingen af generationsskifteskatten alt andet lige øger risikoen for, at skattebyrden i konkrete generationsskifter overstiger den overdragne virksomheds egenkapital ved overdragelsestidspunktet, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om beregninger for, hvor stor en andel af de familieejede virksomheder der forventes at blive solgt til udlandet som følge af den stigende beskatning af generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvad salg af familieejede virksomheder til udlandet vil have af betydning for henholdsvis generationsskifteskatte samt faldende øvrige skatteindtægter (fra f.eks. selskabsskat m.v.), til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om beregninger for beskæftigelseseffekten af tredoblingen af generationsskifteskatten, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om de politiske bevæggrunde bag beslutningen om at tredoble skatten på generationsskifte af familieejede virksomheder fra 5-15 pct., til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om det kommer danske familievirksomheder til gavn at tredoble arveskatten på generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om det kommer den lokale vækst og jobskabelse til gavn at tredoble arveskatten på generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om fremtidssikring af familieejede virksomheder, når nu ministeren vælger at tredoble beskatningen ved virksomhedsskifte, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om sikring af, at den øgede beskatning ikke resulterer i, at iværksættere og mindre virksomheder må dreje nøglen om, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om der fortsat vil være mulighed for forskelsbehandling af virksomheder ved værdiansættelsen m.m., til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om, hvad der menes med retvisende værdi i kommissoriet for den nedsatte ekspertgruppe, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om beregning af provenueffekt af forslaget, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvilke adfærdsmæssige konsekvenser lovforslaget vil have, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om, hvordan ministeren kan afgøre, at skattestigningen med lovforslaget ikke har betydning for bosætningen i land og by, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om et ændringsforslag, der sikrer, at søskendebørn m.v. undtages fra tillægsboafgiften ved overtagelse af en familieejet virksomhed, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om, hvor længe det vil tage regeringen at formøble Danmarks rigdom, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 67.docx

Spm. 68

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt at redegøre for, hvordan fordelingen af årlige generationsskifter er i forhold til landsdele og størrelse af virksomhed, til skatteministeren
L 76 - svar på spm. 68.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 69

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for landdistrikterne af at gennemføre lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 76 - svar på spm. 69.docx

Spm. 70

Spm. om, i hvilket omfang lovforslaget vil sikre mere arbejdskraft og mere velkvalificeret arbejdskraft, til skatteministeren

L 71 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2019

L 71 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2019

L 72 A Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Bilag

Bilag 14

Betænkning afgivet den 13. december 2019

L 72 B Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Bilag

Bilag 14

Betænkning afgivet den 13. december 2019

L 74 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 97

Henvendelse af 11/12-19 fra Gert Pietz, Skibby vedr. stigende ejendomsskatter

Spørgsmål og svar

Spm. 122

Hvor meget øges den samlede skattesats for pensionsudbetalinger fra andre nordiske lande som følge af lov nr. 1193 af 11. december 2008 om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning i forhold til de tidligere regler?

Spm. 124

Der er i besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 378, folketingsåret 2018-19, 1. samling, skønnet et umiddelbart provenu på 45-60 mio. kr. som følge af lovændringen, hvilket indikerer, at et betydeligt antal borgere berøres. Der ønskes en oversigt over størrelsesfordelingen af de berørte pensionsudbetalinger. Der henvises til lov nr. 1193 af 11. december 2008 om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning.

Spm. 184

Hvilke værktøjer har staten for at prisregulere fødevarer, hvis man f.eks. ønsker at øge efterspørgslen efter frugt og grønt?

Spm. 185

Vil ministeren give et overblik over de samlede værktøjer til at hhv. hæve og sænke prisen på fødevarer, f.eks. regulering af moms, subsidier, punktafgifter mv.?

Spm. 186

Vil ministeren oplyse, hvad det samlede årlige provenu fra tinglysning udgør, herunder fordelingen på det faste element og det variable element? Vil ministeren samtidig redegøre for de samlede årlige omkostninger ifm. statens behandling af tinglysning, herunder hvilken omkostningsmæssig effekt digitalisering af tinglysning har haft på omkostningerne af driften af tinglysning?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.