Folketingsbilag 14. marts 2023 - 14. marts 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om de halvårlige orienteringer af aftalepartierne kan foregå i udvalgsregi

Almindelig del

Bilag

Bilag 77

Baggrundsmateriale til Skatteudvalgets studietur til OECD i Paris den 26. og 27. marts 2023

Bilag 78

Brev til Skatteudvalgets formand om præsentation af It-tilsynets årlige redegørelse for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Ministeren bedes oplyse, hvor stort et provenu regeringens forslag om en top-topskat (på 5 pct.-point for indkomster over 2,5 mio. kr.) forventes at indbringe, samt hvor stort provenuet ville være, såfremt positiv kapitalindkomst indgik fuldt ud i skattegrundlaget for den nye top-topskat, og hvor stort provenuet ville være, såfremt både positiv kapitalindkomst og aktieindkomst indgik i skattegrundlaget for den nye top-topskat? Der ønskes for hvert af de tre skattegrundlag oplyst umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og provenu efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 77

Vil ministeren i forlængelse af tidligere svar på SAU alm. del – spm. 18 om ændring af årsopgørelser som følge af indberetninger fra Udbetaling Danmark oplyse om ændringernes art, herunder om årsopgørelsen blev ændret i positiv eller negativ retning og om størrelsen på ændringerne?

Spm. 80

Vil ministeren vurdere, hvorvidt det vil udløse kompensation til DUC-partnerne, såfremt solidaritetsbidraget implementeres bredt til at inkludere alle brancher med overnormal profit?

Spm. 81

Vil ministeren redegøre for, hvad provenuet er ved indførelse af et solidaritetsbidrag i 2022 på 33 pct., hvor alle brancher inkluderes for virksomheder med en omsætning på over 500 mio.kr.? Solidaritetsbidraget bedes beregnet af den del af det selskabsskattepligtige overskud i 2022, som overstiger 20 pct. af det gennemsnitlige overskud, som selskaberne har opnået i perioden 2018-2021, som det er tilfældet i EU-forordningen. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 82

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved solidaritetsbidraget med henholdsvis følgende ændringer:a) Man beskatter overnormal profit for de virksomheder, der er omfattet af bidraget i EU-forordningen om midlertidigt solidaritetsbidrag i både 2022 og 2023.b) Man ændrer gennemsnitsberegningen af årsindkomsten fra at basere sig på årene 2018-2021 til at basere sig på henholdsvis 2017-2020 og 2016-2019c) Man medtager mellemhandlere på energimarkedet i solidaritetsbidraget i både 2022 og 2023.d) Man beskatter overnormal profit i hele energisektoren i både 2022 og 2023.e) Man lader alle sektorer, hvor overnormal profit har fundet sted omfatte. Herunder bedes ministeren udspecificere det selvstændige provenubidrag fra shipping/transport, energisektoren, handel, fødevarer og øvrige sektorer. f) Man foretager alle ændringer i a-e på én gang.Ministeren bedes opgive provenuet i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for årene 2023, 2024 og 2025.

Spm. 89

Hvad ville arbejdsudbudseffekten være af regeringens planlagte ændring af topskattegrænsen, hvis Finansministeriet anlagde et forsigtighedsprincip og anvendte den laveste arbejdsudbudselasticitet på 0,01, som fremgår af Dansk Økonomi, efterår 2018 litteraturgennemgang?

Spm. 103

Vil ministeren oplyse, hvor mange gange og ved hvilke lejligheder Skatteministeriet eller repræsentanter for den danske regering har nævnt, mundtligt eller skriftligt, en undtagelse af shippingbranchen i drøftelserne om OECD-aftalens minimumsskat og dens skatteprocent?

Spm. 104

Vil ministeren redegøre for, hvem der har besluttet, at Danmarks holdning er, at shipping skal undtages fra minimumsbeskatningsprocenten på 15 pct.? Vil ministeren herudover redegøre for, om denne position i forhandlingerne om den globale skatteaftale blev besluttet af eller var kendt af statsministeren?

Spm. 105

Vil ministeren redegøre for, i hvor høj grad Danmarks tiltræden til aftalen om den globale minimumsbeskatning var betinget af, at Danmarks ønske om at friholde shipping blev imødekommet?

Spm. 106

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det er SVM-regeringens officielle politik, at shipping fortsat skal undtages fra minimumsbeskatningen med tilhørende beskatningsprocent i OECD-aftalen om The Global Minimum Corporate Tax Rate?

Spm. 107

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt regeringen har orienteret folketinget om regeringens ønske og krav om at friholde shipping fra den internationale minimumsbeskatningsaftale? Og i så fald ved hvilke møder eller i hvilket materiale?

Spm. 108

Vil ministeren oplyse, hvorvidt Mærsk har meddelt de danske myndigheder om konsekvenserne, hvis ikke shipping blev undtaget af minimumsbeskatningsprocenten i OECD-aftalen om The Global Minimum Corporate Tax Rate?

Spm. 109

Vil ministeren oplyse, hvor mange Mærsk-arbejdspladser der er i Danmark samt hvor mange af lønmodtagerne, der er ansat hos Mærsk, der betaler normal indkomstskat i Danmark? Dertil bedes angivet hvor mange af lønmodtagerne der beskattes efter særlige regler, og hvilke skatteregler det i givet fald drejer sig om. Desuden bedes redegjort for, hvordan disse særlige skatteregler påvirker statens skatteprovenu, herunder bedes redegjort for ændringerne i skatteprovenuet, såfremt disse særregler afskaffes.

Spm. 124

Vil regeringen arbejde aktivt i OECD, EU, IMO og andre relevante fora for, at OECD-aftalen om en minimumsselskabsskat på 15 pct. bliver udvidet til også at omfatte rederivirksomhed? Svaret ønskes begrundet.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.