Folketingsbilag 14. november 2023 - 14. november 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 14/11-23 fra Autofair ApS om plancher til foretræde den 15. november 2023 om frist for udførsel ved eksport af køretøjer

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

2. udkast til betænkning

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 14/11-23 fra Finans Danmark om yderligere bemærkninger til ministerens svar på L 6 - spm. 8

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om, hvad det vil koste at finansiere den oprindeligt tiltænkte grænse, der lød på 200.000 kroner for 2022 og frem, jf. svar på L 6 – spørgsmål 1

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 9 - svar på spm. 9 om kommentar til intern henvendelse af 12/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 9 - svar på spm. 9 (pdf-version)
L 9 - svar på spm. 8 (pdf-version)

Spm. 10

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om at estimere mindreprovenuet for det offentlige, såfremt indskudsgrænsen hæves til den tiltænkte grænse, der lød på 200.000 kroner for 2022 og frem, såfremt beskatningen samtidig ændres fra lagerbeskatning til realisationsbeskatning, jf. svar på L 6 - spm. 2

L 85 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

2. udkast til betænkning

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Bilag

Bilag 8

2. udkast til betænkning

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 9 - svar på spm. 9 om kommentar til intern henvendelse af 12/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 9 - svar på spm. 9 om kommentar til intern henvendelse af 12/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa

Almindelig del

Bilag

Bilag 47

Henvendelse af 13/11-23 fra Folketingets Ombudsmand om fejlindbetaling på Skattekontoen

Spørgsmål og svar

Spm. 87

Hvilke prognoser for grundværdierne blev de endelige grundskyldspromiller i L 113 (2022-23, 2. samling) fastsat på baggrund af, og hvordan afviger disse prognoser fra senest opdaterede prognoser? Svaret bedes oplyst i et kommunefordelt skema.

Spm. 88

Såfremt fastlæggelsen af grundskyldspromillerne i L 113 (2022-23, 2. samling) havde været baseret på de seneste opdaterede prognoser for grundværdierne, hvilke grundskyldspromiller ville de enkelte kommuner så have fået fastsat?

Spm. 89

Hvad er ministerens kommentarer til, hvordan fastsættelsen af grundskyldspromillerne på den baggrund opfylder løftet i den politiske aftale om boligskatten fra maj 2017, hvor der står: “Grundskyldspromillerne fastsættes, så hver enkelt kommune i 2021 vil have samme provenu fra grundskylden som under gældende regler. Kommunerne får fra 2021 det fulde grundskyldsprovenu (den kommunale grundskyldspromille gange summen af grundvurderingerne i kommunen fratrukket 20 pct. (forsigtighedsnedslaget)). For enkelte kommuner kan grundskyldspromillerne blive fastsat, så provenuet fra grundskylden umiddelbart falder. Disse kommuner vil blive kompenseret fuldt ud af staten.”?

Spm. 90

Påtænker regeringen at kompensere alle de kommuner, som har fået et umiddelbart fald i grundskylden, som følge af fastsættelsen af de nye grundskyldspromiller?

Spm. 91

Hvis man tager udgangspunkt i forskellen mellem den faktisk fastsatte grundskyldspromille i L 113 (2022-23, 2. samling) og den promille, som ville have været resultatet baseret på de seneste prognoser, hvor stor en skattelettelse/stigning svarer det til for de ti procent dyreste boliger (øvrige ejendomme) i de enkelte kommuner?

Spm. 92

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af det umiddelbare provenutab ved regeringens skatteudspil, der vil gå til personer med indkomster henholdsvis over og under ½ mio. kr., 750.000 kr. og 1 mio. kr. om året?

Spm. 93

Vil ministeren på baggrund af regeringens skatteudspil oplyse, hvor stor en del af beboerne i hver enkelt kommune, der får en skattelettelse på over 150 kr. om måneden samt den gennemsnitlige stigning i disponibel indkomst i hver kommune?

Spm. 94

Vil ministeren oplyse den samlede lempelse i skatter og afgifter, som indgår i regeringens 2030-plan, inklusiv annullerede skatteforhøjelser? Hvis der er skatte- eller afgiftslettelser, der ikke er endeligt specificeret, bedes der oplyst et interval for størrelsen af lempelserne.

Spm. 95

Er finansieringen af F&U-fradraget og generationsskifteskatten primært eller alene bundet op på saneringen af erhvervsstøtte?

Spm. 96

Vil ministeren kommentere den internt omdelte henvendelse af 9. november 2023 fra T. C-C., SAU alm. del - jf. bilag 46?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.