Folketingsbilag 15. september 2020 - 15. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 425

Kopi af ERU alm. del – svar på spm. 411 om skatte- og afgiftsrestancerne for aktive iværksætterselskaber og aktive anpartsselskaber i Danmark pr. 31. december 2019, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 734

Vil ministeren oplyse, hvor meget registreringsafgiften bør nedsættes, såfremt afgiften alene skal dække de eksterne omkostninger ved bilkørsel (under forudsætning af, at øvrige afgifter på bilkørsel fastholdes)?

Spm. 735

Vil ministeren oplyse, hvad niveauet for en evt. stykafgift på biler skal være, hvis den skal sikre staten samme provenu som registreringsafgiften, den grønne ejerafgift og vægtafgiften og oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten samt redegøre for evt. andre samfundsøkonomiske virkninger?

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?

Spm. 737

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales af henholdsvis enlige og par med 1 barn, 2 børn, 3 børn og 4 børn eller flere? Tallene ønskes opdelt på afgiftstype og antallet af personer der er i den pågældende familietype/gruppe.

Spm. 738

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales i hver enkel kommune? Tallene ønskes opdelt på afgiftstype.

Spm. 739

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af befordringsfradraget der kan henføres til hver kommune? Tallene ønskes opgjort samlet og som gennemsnit pr. befordringsfradragsberettiget.

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.

Spm. 742

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP ved en ændring i afgiften på henholdsvis benzin og diesel på 0,5 kr./liter, 1 kr./liter og 2 kr./liter? Tallene ønskes opgjort i umiddelbar provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Endvidere bedes virkningen på grænsehandlen oplyst.

Spm. 743

Vil ministeren oplyse, hvilke ejendomme, der vil blive omfattet, hvis regeringen finder flertal for sit forslag om at lagerbeskatte selskabers ejendomsavancer som led i finansieringen af regeringens udspil ”Ny ret til tidlig pension”, og om beskatningen kun vil ramme kapitalfonde, eller om den vil ramme alle selskaber, der ejer ejendomme?

Spm. 744

Hvordan og hvornår forestiller ministeren sig, at baselineniveauet for ejendomsværdien ved overgangen til det nye lagerbeskatningsprincip for selskabers ejendomsavancer, jf. regeringens forslag til finansiering udspillet ”Ny ret til tidlig pension”, bliver fastlagt?

Spm. 745

Vil ministeren oplyse, hvordan det vil blive håndteret, hvis en vurdering har udløst lagerbeskatning, jf. regeringens forslag til finansiering udspillet ”Ny ret til tidlig pension”, hvorefter et salg viser, at vurderingen var sat for højt, herunder om ministeren mener, at skatten skal refunderes, og hvor mange år tilbage der vil skulle refunderes for?

Spm. 746

Vil ministeren bekræfte, at vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland ikke lagerbeskatter fast ejendom?

Spm. 747

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af boligmarkedet, der er ejet af kapitalfonde?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.