Folketingsbilag 16. maj 2020 - 23. maj 2020

Nye lovforslag

L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).
Fremsat den 20. maj 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 330

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: Skattestyerelsen godkender momslån for 4,1 mia. kr. til virksomheder

Bilag 331

Status på forhandlingerne om beskatning af den digitale økonomi

Bilag 332

Orientering om grund- og nærhedsnotater om udsættelse af frister vedr. det administrative samarbejde og nye EU-momsregler for e-handel

Bilag 333

Internt dokument

Bilag 334

Henvendelse af 20/5-20 fra DVCA (Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels) om bemærkninger til debatten om skattely

Spørgsmål og svar

Spm. 414

Vil ministeren redegøre for, hvorfor helkropscanninger ikke er omfattet af momsfritagelse som eksempelvis brystoperationer, fedtsugninger, øjenlågskorrektioner og helbredsundersøgelser for hjertekarsygdomme?

Spm. 415

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren oplyse, om undersøgelsen af engangsemballage vil indeholde en vurdering af muligheden for samt virkningen af at differentiere afgiften på henholdsvis ”virgin plastik” og genanvendt plastik.

Spm. 416

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 oplyser ministeren, at undersøgelsen om engangsemballage er igangsat som en del af en undersøgelse i den tidligere regerings plasthandlingsplan, som endnu ikke er færdiggjort. Skal det forstås således, at regeringen dermed ikke har igangsat en ny undersøgelse i forbindelse med finansloven, men blot færdiggør en allerede igangsat undersøgelse?

Spm. 417

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren redegøre for, om undersøgelsens formål er blevet udvidet siden finanslovsaftalen, hvor der alene står: ”Aftaleparterne er endvidere enige om, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale”, siden ministeren nu oplyser i SAU alm del – spørgsmål 242, at det skal undersøges, om ”emballageafgiften på engangsservice kan målrettes mere mod de mest miljøbelastende produkter”.

Spm. 418

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren redegøre for, om der henvises til undersøgelsen, som er igangsat som initiativ 18 i plasthandlingsplanen, som miljøministeren tidligere har oplyst i svaret på MOF alm. del – spørgsmål 146 ville foreligge i 2019.

Spm. 419

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren oplyse, om EU-Kommissionens planer mht. at regulere engangsservice og brug af bionedbrydelige og biobaserede materialer vil indgå i undersøgelsen om engangsemballage.

Spm. 420

Ministeren bedes opgøre antallet af virksomheder, der berøres af tredoblingen af afgiften på engangsemballage, samt hvor mange medarbejdere disse virksomheder tilsammen har.

Spm. 421

Ministeren bedes redegøre for, hvilken prisforskel tredoblingen af afgiften på engangsservice medfører på engangsserviceprodukter henholdsvis solgt af danske virksomheder sammenlignet med de engangsserviceprodukter, der bliver solgt af udenlandske web-shops. Ministeren bedes opgøre prisforskellen på forskellige typer af engangsservice.

Spm. 422

Ministeren bedes opgøre i tabelform, hvad andre EU-lande har af emballageafgifter og afgifter på plastikposer.

Spm. 423

Ministeren bedes opgøre, hvad provenuet af den med finansloven for 2020 indførte tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice ville være, hvis den udelukkende tredoblede afgiften på henholdsvis engangsemballage og bæreposer lavet af ”virgin plastik”.

Spm. 424

Ministeren bedes opgive tal, der belyser ”fangsterne” fra havnescannerne fordelt på de forskellige havne, samt opdele disse i relevante kategorier.

Spm. 425

Er ministeren enig i, at hvis virkningen af ophævelsen af elafgiftslovens bilag 1 fremrykkes fra 2023 til i dag, vil godtgørelsessystemet for elafgiften da kunne indrettes på en sådan måde, hvor alle momsregistrerede virksomheder alene bliver opkrævet den lavere rumvarmeafgift frem for den almindelige høje elafgift, da rumvarmeafgiften i så fald vil være den maksimale mulige elafgift for erhvervslivet?

Spm. 426

Hvad vil provenueffekten være ved en fremrykning af virkningen af ophævelsen af elafgiftslovens bilag 1 fra 2023 til i dag?

Spm. 427

Hvad vil provenueffekten være ved en sænkelse af elafgiften for rumvarme til samme sats som for elafgiften for proces?

Spm. 428

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder der er for at ændre godtgørelsessystemet af elafgiften, så elhandlere kan få den godtgørelse, som den momsregistrerede elforbruger er berettiget til efter elafgiftsloven, når elforbrugeren ikke har betalt elregningen jf. artiklen i Børsen den 18. maj 2020 ”Elhandlere frygter corona-konkursklemme”? Og vil ministeren tage initiativ til sådanne ændringer?

Samrådsspørgsmål

Spm. U

Samrådsspm. om, hvad ministeren vil gøre for at de generøse hjælpepakker fra staten ikke ender hos virksomheder, der benytter sig af skattely, til skatteministeren

Spm. V

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage i EU for at komme problemerne med interne skattely til livs, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. W

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter og rådskonklusioner, der forventes behandlet på ECOFIN i skriftlig procedure, og som er relevante for Skatteudvalget, til skatteminisreren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.