Folketingsbilag 16. juni 2022 - 23. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 248

Kopi af ERU alm. del - svar på MFU spm. 282, om Gældsstyrelsen har hjemmel til uden varsel at opløse en virksomhed i drift med de konsekvenser, det måtte have for firmaet ikke at have et momsnummer og dermed adgang til sin erhvervs-e-boks og andre systemer, der kræver adgang med erhvervs-id, fra skatteministeren

Bilag 249

Brev fra Folketingets formand til statsministeren om sene fremsættelser af lovforslag i folketingsåret

Bilag 250

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.)

Bilag 251

Status på færdiggørelse af TFU-sagskomplekset (udbyttesager)

Bilag 252

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrol af tobaksvarer er blevet mere effektiv

Bilag 253

Anonym henvendelse om lovforslag nr. L 196 modtaget via Louise Schack Elholm

Bilag 254

Orientering om aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlig, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 577

Vil ministeren redegøre for, om gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse pr. dags dato er et fiskalt eller et omkostningsdækkende gebyr? Dette bedes uddybet, da gebyret, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 206 (folketingsåret 2020-2021), pr. 15. april 2021 fremgår som fiskalt gebyr, mens det af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 490 (folketingsåret 2021-22) fremgår, at ”Siden den 1. juli 2020 har gebyret været et omkostningsdækkende gebyr”.

Spm. 578

En egenproducent af el er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Ministeren bedes redegøre for, hvilken betydning forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet har for de danske energi- og miljøafgifter på energi anvendt til eller produceret af egenproducenter af el. Herunder om de nuværende danske afgiftsregler er i overensstemmelse med forslaget, eller om de derimod må ændres, såfremt forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet vedtages.

Spm. 579

Vil ministeren redegøre for de forslag, der foreligger, om at øge EU’s egenindtægter, herunder bl.a. med indtægter fra CO2-kvotesalget, og desuden oplyse ministerens holdning til forslagene?

Spm. 580

Vil ministeren uddybe, i hvilken artikel i EUs Toldkodeks om den delegerede fortoldning eller i gennemførelsesforordningen det fremgår, at det ”er et EU-retligt krav, at der skal stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld, der kan opstå for varer, der angives til særlige procedurer, fx toldoplag eller aktiv forædling”, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 517?

Spm. 581

Kulturministeren udtaler om regeringens nye streamingafgift – det såkaldte kulturbidrag – følgende: ”Det er ikke et bidrag, vi putter i statskassen. Det er penge, streamingtjenesterne kan søge hjem igen, hvis de producerer dansk indhold”. Vil ministeren bekræfte kulturministerens udlægning, og dermed at der ikke er tale om en skat? Vil ministeren på den baggrund endvidere redegøre for, om det kan forventes, at ikke-skatten vil blive overvæltet i de priser, forbrugerne oplever på deres streaming-abonnementer? Vil ministeren – eftersom pengene fra en streamingafgift ikke puttes i statskassen – redegøre for, hvordan der sondres i den fremtidige støtte på området mellem tiltag, der støttes via midler fra ”statskassen” og tiltag, der støttes via midler fra et kulturbidrag – som det jf. udtalelserne må forstås – ikke kan betragtes som værende fra statskassen?

Spm. 582

Vil ministeren redegøre principielt for, hvordan økonomisk støtte til et område (f.eks. dansk produceret tv-indhold) kan siges ikke at være finansieret af en skat, når finansieringen kommer fra en økonomisk belastning af et erhverv og dets forbrugere?

Spm. 583

Mener ministeren, at en omfordeling ved opkrævning af et ”bidrag” og en samtidig uddeling af de opkrævede midler principielt adskiller sig fra sammenhængen mellem skatter og afgifter og tilbageførsel til borgere og virksomheder? Og gælder dette generelt, eller kun på kulturområdet?

Spm. 585

Ministeren bedes redegøre for årsagen til, at børn ikke må arbejde i egne forældres landbrug før det indkomstår, hvor barnet fylder 16 år. Ministeren bedes herunder forholde sig til logikken i, at den unge gerne må arbejde i naboens landbrug – eller i forældrenes eget landbrug, såfremt det drives som I/S eller anden selskabsform. Desuden bedes ministeren forholde sig til, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at ændre reglerne, så børn af forældre med egen virksomhed fremover kan arbejde lovligt i virksomheden før indkomståret, hvor barnet fylder 16 år.

Spm. 612

Med aftalen fra december 2021 om fangst, transport, lagring (CSS) og anvendelse af CO2 i Danmark ønsker man at fremme indfangelse og lagring af CO2. Der er afsat 16 mia. kr. til at udvikle markedet i tillæg til de 3 mia., som regeringen lægger op til med udspillet til grøn skattereform. Hvordan forestiller regeringen sig, at midlerne afsat til at fremme og udvikle markedet for CCS skal fordeles mellem de enheder, som kunne drage nytte af investeringer i CCS?

Spm. 636

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14. juni 2022 om skattesager på Ecofin-rådsmøde den 17. juni 2022, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q.

Spm. 639

Vil ministeren oplyse, om det stadig er forventningen, at ca. 715.000 boligejere skal have tilbagebetalt ejendomsskat med tilsammen ca. 14 mia. kr. (2021-niveau), og vil ministeren samtidig oplyse, hvad beløbet udgør i 2022-niveau, samt hvor stor en andel af beløbet der forventes udbetalt i henholdsvis 2022, 2023 og 2024?

Spm. 640

Når det på ECOFIN-samrådet den 14. juni 2022 oplyses, at det er i strid med OECD-aftalen om international beskatning at indføre nye generelle digitale omsætningsafgifter, vil ministeren så oplyse, hvor målrettet en digital afgift skal være ifølge regeringens opfattelse for ikke at blive omfattet af forbuddet i OECD-aftalen?

Spm. 641

Ministeren bedes kommentere den anonyme henvendelse modtaget via Louise Schack Elholm (V) om spørgsmål om det nu vedtagne lovforslag L 196, som rejses i henvendelsen, jf. SAU alm. del - bilag 253.

Spm. 642

Vil ministeren bekræfte, at en dansk virksomhed med filialer i udlandet, som sender sine udenlandske filialmedarbejdere på konference/kongres i Danmark, skal indeholde dansk skat de dage, medarbejderen er i Danmark til den pågældende konference/kongres?

Spm. 643

Vil ministeren redegøre for, om reglerne for beskatning af filialmedarbejdere, der deltager i konferencer/kongresser i selskabets hjemland, er anderledes i Danmark end i andre EU-lande? I den forbindelse anmodes ministeren om at redegøre specifikt for reglerne i Sverige, Tyskland og Polen.

Spm. 644

Mener ministeren, at det er uheldigt, at danske virksomheder med filialer i udlandet ikke kan afholde kongresser/konferencer i Danmark, hvor deres udenlandske filialmedarbejdere deltager som følge af skattereglerne?

Spm. 645

Vil ministeren be- eller afkræfte, at der angiveligt er blevet fjernet en containerscanner i Aarhus Havn, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorfor den pågældende containerscanner er blevet fjernet, og hvordan den vigtige kontrol på havnen kan foregå uden scanneren?

Spm. 646

Vil ministeren oplyse, hvor meget udenlandske studerende fra EU og tredjeverdenslande skylder Danmark i misligholdte SU-lån?

Spm. 647

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en procentdel af udenlandske studerende der tilbagebetaler deres SU-lån fuldt ud og rettidigt?

Spm. 648

Vil ministeren oplyse, hvor meget af de misligholdte SU-lån der er blevet inddrevet i henholdsvis 2021 og 2022 blandt udenlandske studerende fra EU og tredjeverdenslande?

Spm. 649

Hvor mange indberetninger har Motorstyrelsen modtaget gennem deres whistleblowerordning, siden den blev indført, og hvor mange indberetninger er der blevet fulgt op på?

Spm. 650

Der har de seneste måneder været omtaler af en række leasingselskaber, som bevidst eller ubevidst omgår lovgivningen og dermed unddrager statskassen for indtægter fra forholdsmæssig registreringsafgift. Hvor stort et beløb mener ministeren, at statskassen går glip af, og hvad agter ministeren at gøre ved dette potentielt manglende provenu til den danske statskasse?

Spm. 651

Der har i de seneste måneder i dagspressen været historier om luksusbiler, som kører rundt på danske veje uden at betale registreringsafgift. Vil ministeren oplyse, hvordan det kan lade sig gøre?

Spm. 652

Vil ministeren overveje at indføre en model i lighed med den model, der allerede findes ved eksport af biler, så ingen biler kan køre rundt på de danske veje uden at betale afgift?

Spm. 653

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 677 (folketingsåret 2019-20) kommentere artiklen ”Tusindvis af gamere risikerer skattesmæk: - Jeg har gjort, hvad jeg kunne, men jeg er da lidt nervøs” på tv2.dk den 3. juni 2022 og i forlængelse heraf redegøre for, hvorfor skins angiveligt ikke er omfattet af brugtmomsordningen, når nu brugtmomsordningen er en særlig ordning, der kan anvendes af virksomheder, der videresælger brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, der i øvrigt er sammenlignelige med skins? Vil ministeren endvidere redegøre for, om salg af såkaldte ”Non-fungible Tokens” (NFTs) er omfattet af brugtmomsordningen? Og vil ministeren endelig i forlængelse af de foregående spørgsmål og den refererede artikel tilkendegive, om ministeren finder det rimeligt, at skins ikke er omfattet af ordningen, og om ministeren på den baggrund vil sørge for, at skins og evt. NFTs fremover omfattes?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1044

Om at tolke reglerne så rigidt, at en tilfældelig slåfejl kan føre til opsigelse af corona-lån.

Spm. S 1063

Om at det er momspligtigt, hvis man køber en digital vare der stiger i værdi.

Spm. S 1064

Om forskellen på momspligt f.s.v.a. digitale brugte varer kontra fysiske brugte varer.

Spm. S 1065

Om at ligestille digitale brugte varer med fysiske brugte varer m.h.t. momspligt.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.