Folketingsbilag 16. september 2019 - 23. september 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 15

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 43

Lovudkast - høring af lovforslag vedrørende omlægning af beskatning af overskudsvarme, fra skatteministeren

Bilag 44

Redegørelse om status for arbejdet på udbytteområdet, fra justitsministeren

Bilag 45

Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere (September 2019-22/2018)

Bilag 46

Præsentation fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup foretræde for udvalget den 12/10-19, vedrørende protokoltilførsel til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale

Bilag 47

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring afskatteforvaltningsloven (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet; ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat)

Bilag 48

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 500 (folketingsåret 2017-18), at ”(…)skattefriheden for udbytte af datterselskabsaktier er undergivet en EU-retlig regulering. Efter moder- og datterselskabsdirektivet kravet således en ejerandel på mindst 10 pct. En forhøjelse af grænsen som i spørgsmålets model 3 er således ikke mulig i henhold til EU-retten”. Vil ministeren i forlængelse af dette oplyse, om det er korrekt, at EU-reglerne for skattefrihed for udbytte fra datterselskabsaktier har en minimumsgrænse på 10 pct. ejerandel, men at de enkelte lande kan sætte et højere krav om ejerandel som betingelse for skattefrihed? Det fremgår endvidere af det oprindelige lovforslag (L 202, folketingsåret 2008-09), at nedsættelsen af grænsen for datterselskabsaktier fra 15 pct. til 10 pct. ”reducerer merprovenuet ved lovforslaget”. Ministeren bedes redegøre for, hvordan dette står i forhold til svaret på SAU alm. del – spørgsmål 500 (folketingsåret 2017-18), hvor det fremgår, at ”Det må dog forventes, at provenuvirkningen vil være relativt begrænset, da koncernerne i vidt omfang må forventes at omstrukturere, så de fortsat undgår beskatning”.

Spm. 47

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolmuligheder SKAT har for at kontrollere overførsler til internationale betalingsservices som f.eks. Paypal og Neteller, samt hvilke resultater en eventuel kontrol har resulteret i?

Spm. 48

Vil ministeren oplyse, om man i SKATs kontrolindsatser har haft fokus på kontrol af nye digitale betalinger som Mobilepay, Paypal m.fl., samt hvilke resultater en eventuel kontrolindsats har resulteret i?

Spm. 49

Vil ministeren oplyse, hvor ofte oplysninger fra udenlandske FIU’s indgår i sager om mistanke om moms- og skattesvig, og i hvor mange tilfælde, der er tale om oplysninger fra internationale betalingstjenester?

Spm. 50

Vil ministeren redegøre for, om de oplysninger, der indgår i projekt Money Transfer, vil kunne anvendes i forhold til at kontrollere deleøkonomiske tjenester, herunder - eventuelt i fortrolig form – detaljeret oplyse, hvilke oplysninger der er omfattet i de regneark, bankerne indsender?

Spm. 51

Vil ministeren i forlængelse af svaret på ERU alm. del – spørgsmål 172 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) oplyse, om Skatteministeriet har igangsat arbejdet med, at virtuelle konti hos internationale betalingstjenester som eksempelvis PayPal og Neteller også omfattes af CRS-reglerne?

Spm. 60

Er ministeren enig i, at det er helt urimeligt, at kakaomælk er fritaget for chokoladeafgift, mens der bliver pålagt en – meget høj – afgift på plantebaseret kakaodrik? Såfremt ministeren er uenig, bedes det oplyst, hvilke argumenter der er for denne forskelsbehandling.

Spm. 61

Er der nogen lovteknisk, EU-retslig eller anden juridisk begrundelse for, at § 1, stk. 2, nr. 3 i Chokoladeafgiftsloven, der undtager kakaomælk fra chokoladeafgift, ikke kan udvides til også at gælde andre kakaodrikke som f.eks. plantebaserede kakaodrik – i betragtning af, at både ”drik” og ”kakao” må antages at være veldefinerede begreber?

Spm. 62

Er ministeren enig i, at provenutabet ved at afgiftsfritage plantebaserede kakaodrik fra chokoladeafgiften vil være minimalt, da afgiften er så høj, at salget af plantebaseret kakaodrik – og dermed provenuet – er minimalt? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved at afgiftsfritage plantebaserede kakaodrikke fra chokoladeafgiften.

Spm. 64

Skatteministeriet har tidligere medregnet risikoen for, at grænsehandlen sættes i system, når selvfinansieringsgraden og de samfundsøkonomisk optimale afgifter beregnes for cigaretter. Vil ministeren oplyse, om denne risiko fortsat indgår i den seneste opgørelse i Skatteøkonomisk redegørelse 2019, og i givet fald, hvilken rolle den spiller for resultaterne, samt såfremt den ikke indgår, hvad selvfinansieringsgraden og det optimale afgiftsniveau er inkl. denne effekt?

Spm. 66

Er det ministerens opfattelse, at der kan være en negativ sammenhæng mellem forhøjede spilleafgifter for online spiludbydere og statens provenu?

Spm. 67

Vil ministeren sikre, at der bliver udarbejdet opdaterede beregninger af provenueffekten ved at hæve spilleafgiften for online spiludbydere?

Spm. 69

Er ministeren enig i, at et skifte fra dansk regulerede spiludbydere til uregulerede eller udenlandske udbydere, som ikke betaler spilleafgift i Danmark, vil indebære en svækkelse af provenuindtægterne fra udbud af væddemål og udbud af spil i et onlinekasino?

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, om regeringen vil indføre differentierede cigaretpriser og i bekræftende fald hvornår?

Spm. 80

Vil ministeren opgøre antallet af familieejede virksomheder og tilhørende arbejdspladser fordelt på landets 98 kommuner? Besvarelsen bedes desuden indeholde en opgørelse af andelen af virksomhederne i de enkelte kommuner, som er familieejet.

Spm. 87

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 90

Ministeren bedes redegøre for, hvad der ændrede sig i perioden fra den 30. oktober 2018, hvor Skattestyrelsen i et notat til Skatteudvalget konkluderer: ”(…) at der sandsynligvis ikke var sket svindel eller omfattende svig i bankordningen”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 12 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), til december 2018, hvor interne dokumenter konkluderer, at fejl i den såkaldte bankordning har resulteret i et skattegab på mellem 712 til 940 mio. kr., jf. artiklen ”Afsløring: Tre danske banker kan fejlagtigt have udbetalt en milliard i udbytteskat” bragt på dr.dk den 15. september 2019.

Spm. 91

Vil ministeren oplyse, om den nye udvikling i sagen om fejl i den såkaldte bankordning giver anledning til at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 233 (folketingsåret 2018-19, 1. samling)?

Spm. 92

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for de skattemæssige ændringer af vilkårene for generationsskifte af virksomheder siden 2011, herunder adgang til succession, opgørelse af virksomhedens værdi m.v. For hvert initiativ bedes ministeren endvidere angive den provenumæssige konsekvens både umiddelbart og efter tilbageløb/adfærd.

Spm. 94

Ministeren bedes bekræfte, at EU’s Plastdirektiv vil medføre, at engangsservice fremstillet af plastik forventes at blive forbudt fra 2021, og at den danske afgift på engangsservice herefter ikke længere vil være pålagt engangsservice fremstillet af plastik, men derimod engangsservice fremstillet af forgængeligt materiale. Kan ministeren endvidere oplyse, om engangsservice fremstillet af plastik generelt er lettere eller tungere end konkurrerende engangsservice fremstillet af forgængelige materialer (f.eks. bambus, etc.)?

Spm. 95

Vil ministeren redegøre for muligheden for at indkassere skyldige beløb til det offentlige, når en kriminel person anholdes med væsentlige kontanter på lommen, og vedkommende har en væsentlig gæld til det offentlige, herunder f.eks. Politiet og Skatteforvaltningen?

Spm. 96

Vil ministeren redegøre for, hvor meget danske bilister betaler i samlede skatter og afgifter i løbet af 1 år? Ministeren bedes opgøre det for årene 2016, 2017 og 2018 i både 2019-pl og 2020-pl. Ministeren bedes endvidere selvstændigt opgøre bilisters betaling af p-afgifter pr. år.

Spm. 97

Vil ministeren oplyse, opregnet til årsværk, hvor mange ansatte i Skatteministeriet, herunder i ministeriets styrelser, der beskæftiger sig med samtlige aktiviteter, der knytter sig til opkrævning af selskabsskatten, herunder administration, tilsyn, kontrol, vejledning, sagsbehandling, m.v.?

Spm. 98

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 218 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 99

Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med de syv initiativer der blev iværksat for at inddrive udenlandske studerendes misligholdte SU-gæld, og om ministeren mener, der er behov for nye initiativer.

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteudvalget ikke er blevet orienteret om fejlene i bankordningen, før DR og Børsen bringer historien, næsten 10 måneder efter Skatteministeriet er blevet opmærksom på sagen, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at Skatteudvalget får korrekte oplysninger og informeres i tide om bl.a. sagerne om fejl i bankordningen og udviklingen af det nye inddrivelsessystem, før journalister afslører sagerne, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.