Folketingsbilag 17. januar 2022 - 17. januar 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 117

Publikation fra Spillemyndigheden: Stigende antal danskere registrerer sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

Bilag 118

Publikation fra Skattestyrelsen: Tidlig kontrol med virksomheder forhindrer svig

Bilag 119

Henvendelse af 5/1-22 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet

Bilag 120

Henvendelse af 17/1-22 fra Dansk Erhverv om kommentarer til ekspertudvalgets rapport om værdiansættelse ved generationsskifte

Spørgsmål og svar

Spm. 141

Er det korrekt forstået, at på trods af en tabt afgørelse fra Landsskatteretten i maj 2021 omkring § 8 X om skattekreditordningen, så fortsætter Skattestyrelsen i flere enslydende sager med at kræve tilbagebetaling af flere års udbetalt skattekredit med den nok utilsigtede konsekvens, at mange af unge vækstvirksomheder måske unødvendigt går konkurs, da de ikke har likviditet til tilbagebetalingen og ikke har mulighed for at rejse ny investorkapital på grund af tilbagebetalingskravet fra Skattestyrelsen og som vækstvirksomhed heller ikke kan overleve i flere år uden mulighed for ny kapital?

Spm. 191

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 601 (folketingsåret 2020-21) og i lyset af de kommende EU-momsregler, der giver mulighed for at indføre nulmoms på bøger, bedes ministeren genberegne mindreprovenuet ved at indføre nulmoms på bøger, lyd- og e-bøger og tage høje for de afledte positive effekter af mersalg, som ses i Sverige, efter de nedsatte bogmomsen.

Spm. 193

Hvilken strategi har Toldstyrelsen for anvendelsen af mobile scannere i Danmark?

Spm. 195

Hvilke overvejelser ligger bag omprioriteringen af indsatsen over de seneste år, herunder fra Aarhus til Padborg?

Spm. 196

Hvad har Toldstyrelsen gjort for at fastholde og bevare kompetencer i de forskellige teams ved omprioritering af ressourcer, herunder fra Aarhus til Padborg?

Spm. 197

Vil ministeren oplyse provenukonsekvenserne i 2022, 2023, 2024, 2025 og varigt af forøgelsen af tinglysningsafgifterne i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag nr. L 97 (2019-2020)?

Spm. 252

Vil ministeren redegøre for de samlede omkostninger til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?

Spm. 253

Af Ulighedsredegørelsen 2020 fremgår på s. 67, at ”Der er imidlertid fortsat dele af den personlige formue, der ikke indgår i den officielle formuestatistik. Det drejer sig blandt andet om værdien af indbo og kunst, kontanter og unoterede aktier, dvs. ejerskab af ikke-børsnoterede virksomheder.” Vil ministeren redegøre for, hvordan man vil erhverve sig et mere retvisende overblik over den personlige formue?

Spm. 254

Vil ministeren – evt. med bidrag fra skatteministeren – redegøre for, hvordan man tidligere opgjorde formuer i forbindelse med opkrævning af formueskatten?

Spm. 255

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. januar 2022 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet, jf. SAU alm. del - bilag 119.

Samrådsspørgsmål

Spm. I

Samrådsspm. om det er rimeligt og klimamæssigt forsvarligt at fastholde, at aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4. december 2020, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.