Folketingsbilag 17. marts 2023 - 17. marts 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 53 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 53 - svar på spm. 1 om at udarbejde ændringsforslag til lovforslagets § 2, nr. 2
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Spm. 2

L 53 - svar på spm. 2 om der er tale om skærpende lovgivning med tilbagevirkende kraft
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 2 (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Spm. 3

L 53 - svar på spm. 3 om at udarbejde ændringsforslag til lovforslagets § 2, nr. 2 og 3
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 3 (pdf-version)

L 69 Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 17/3-23 fra Noreco vedrørende foretræde om solidaritetsbidraget
Hv. Noreco L 69 (pdf-version)
L 69 Høringssvar - Noreco - solidaritetsbidrag (pdf-version)

L 15 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

L 15 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

Almindelig del

Bilag

Bilag 81

Publikation fra Skattestyrelsen: Indsats mod social dumping, marts 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 151

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 16. marts 2023 om danske rederiers indflydelse på forhandlingerne i OECD, Mærsks skatteniveau og tonnageskatteordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål G, H og I

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.