Folketingsbilag 17. september 2020 - 24. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 430

Rigsrevisionens beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter

Bilag 431

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark om fokuseret indsats overfor skyldnere med motorgæld

Bilag 432

Svartidsstatistik for 3. kvartal 2020

Bilag 433

Henvendelse af 17/9-20 fra Knud Larsen, Hvidovre om åbent brev "El-biler er en dyr blindgyde"

Bilag 434

Henvendelse af 17/9-20 fra Alternativ Revision, Ebbe Ravn om pengetanksreglen efter aktieavancebeskatningsloven § 34 stk. 6

Bilag 435

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af toldloven(Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)

Bilag 436

Henvendelse af 18/9-20 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler

Bilag 437

Grund- og nærhedsnotat om rådsdirektiv til ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, KOM(2020)314

Bilag 438

Meddelelse og brev om anmodning om behandling af forslag omændring af EU’s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 439

Henvendelse af 18. september 2020 fra Ruben Mariager om privat skattesag

Bilag 440

Materiale fra mødet den 17. september 2020 om anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Bilag 441

Henvendelse af 22/9-20 fra NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik om kommentarer til elbilkommissionens rapport

Bilag 442

Henvendelse af 24/9-20 fra Bjarne Andersen, Brønderslev, om befordringsfradrag og hjemmearbejde

Bilag 443

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens meddelelse vedr. en handlingsplan for retfærdig og enkelt beskatning og meddelelse om god skatteforvaltning

Spørgsmål og svar

Spm. 748

Kan ministeren bekræfte, at den lagerbeskatningsmodel, som regeringen påtænker at indføre fra 2023 på ejendomshandler, ikke vil indføre skat med tilbagevirkende kraft, og dermed ikke vil beskatte værdistigninger, der måtte have fundet sted før 2023?

Spm. 749

Vil ministeren redegøre for om provenuet for isafgiften følger med i det forventede salg af is i Danmark?

Spm. 750

Vil ministeren redegøre for, hvad udviklingen har været i salg af is fra 2001 og frem til i dag?

Spm. 751

Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolindsatser Skattestyrelsen har foretaget for at sikre, at isbarer indbetaler isafgifter?

Spm. 752

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 308 svarer ministeren, at ud over det almindelige erstatningsansvar for ansvarspådragende handlinger indeholdt to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, en udtrykkelig hæftelse for uretmæssige tilbagebetalinger. Vil ministeren redegøre for, om og i givet fald hvordan den i bankordningen aftalte hæftelse dækker andet og mere end det almindelige ansvar for ansvarspådragende handlinger, der ville gælde uden aftale? Endvidere bedes ministeren redegøre for eventuelle forskelle i skattemyndighedernes bevisbyrde i begge situationer.

Spm. 753

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at der ikke er en udtrykkelig hæftelse for uretmæssige tilbagebetalinger i alle aftaler i bankordningen? Endvidere bedes ministeren oplyse, om sager om medvirken til uretmæssige udbetaling af udbytteskat også er rejst mod de banker, der har påtaget sig en hæftelse i bankordningen. Der henvises til svar på SAU alm. del – spørgsmål 308.

Spm. 754

Kan ministeren bekræfte, at hæftelsen efter aftalen mellem Finans Danmark og Skatteministeriet om nettoindeholdelse er betydeligt smallere end efter den nu ophævede bankordning, idet bankerne efter den nye aftale alene hæfter for sager rejst på grundlag af stikprøver udtaget kort efter udbyttebetalingen, men ikke hvis den uretmæssige tilbagebetaling af udbytteskat opdages på et senere tidspunkt? Eller med andre ord: Kunne hæftelse gøres gældende mod Nordea i HOOP-sagen, hvis de nye regler havde været gældende dengang udbyttet blev udbetalt?

Spm. 755

I SAU alm. del – spørgsmål 463, som blev stillet den 9. juni 2020 er ministeren blevet bedt om at oplyse, hvor stor andel af aktierne registreret i VP-centralen, der er registreret i omnibusdeporter. I et foreløbigt svar af 22. juni 2020 fremgår det, at et endeligt svar forventes at kunne fremsendes inden udgangen af uge 35. Hvornår forventer ministeren, at spørgsmålet kan besvares endeligt?

Spm. 756

Vil ministeren i 2020-priser oplyse, hvor meget der samlet set, fordelt på årstal, er blevet givet i omkostningsgodtgørelse ifm. klage- og retssager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat, indtil muligheden for omkostningsgodtgørelse blev fjernet pr. 1. januar 2020?

Spm. 757

Vil ministeren i 2020-priser oplyse, hvor meget der samlet set, fordelt på årstal, er blevet givet i omkostningsgodtgørelse i sagen om forliget på 1,6 mia. kr. i udbytteskandalen, indtil muligheden for omkostningsgodtgørelse blev fjernet pr. 1. januar 2020?

Spm. 758

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. september 2020 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler, jf. SAU alm. del - bilag 436.

Spm. 759

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 704 oplyse, hvornår trykprøvningen af ejendomsvurderingsprogrammet forventes at være færdig?

Spm. 760

Regeringen har foreslået at ændre beskatningen af selskabers ejendomsavancer ved at indføre løbende beskatning af værdistigninger på selskabers ejendomme efter et lagerprincip. I forhold til udenlandske ejere af ejendom i Danmark bestemmer de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med lidt varierende ordlyd, at Danmark har ret til at beskatte ejendomsavancer ved ”afståelse” af fast ejendom, jf. artikel 13, stk. 1, i OECD’s modeloverenskomst. Ministeren bedes oplyse, om lagerbeskatning af de løbende værdistigninger, uden at ejendommen er afstået, kan være i strid med Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Ministeren bedes desuden oplyse, hvilke andre lande som har lignende regler om lagerbeskatning af ejendomme, som også gælder udenlandske ejere.

Spm. 761

Vil ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser ved at fremrykke allerede vedtagne skattelettelser, så de får fuld effekt i 2021, herunder konsekvenserne for provenu (umiddelbart, efter tilbageløb samt efter tilbageløb og adfærd), BNP og beskæftigelse? Der henvises til CEPOS’ analyse ”Muligt at fremrykke skattelettelser for 4½ mia. kr. – her er listen over konkrete lettelser” af 19. maj 2020.

Spm. 762

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for danskernes tilbøjelighed til at spare op for hvert pct. points reduktion i aktieindkomstskatten fra det nuværende niveau og ned til 30 pct.? Ministeren bedes skønne over, hvor mange flere personer, der vil investere i aktier samt den forventede samlede meropsparing.

Spm. 763

Vil ministeren redegøre for status for det tidligere fremsatte lovforslag om ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v., jf. lovforslag nr. L 224 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), som bortfald efter udskrivelsen af folketingsvalget i 2019?

Spm. 764

Vil ministeren redegøre for de samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser ved en afgift på væddemål og onlinekasino på henholdsvis 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 42 og 45 pct.? De statsfinansielle konsekvenser bedes opgjort henholdsvis som umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 765

Vil ministeren oplyse den samfundsøkonomisk optimale afgiftssats på henholdsvis onlinekasino og væddemål?

Spm. 766

Vil ministeren redegøre for gældende regler for kørselsgodtgørelse til pensionister, der kører i privat bil, når de deltager som forsøgspersoner på enten et offentligt hospital eller en tilknyttet uddannelsesinstitution, hvor den pågældende forsøgsperson samtidig ikke modtager A-indkomst i form af løn eller honorar?

Spm. 767

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra orienteringen om oprettelse af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område den 24. september 2020.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.