Folketingsbilag 17. november 2023 - 17. november 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 8 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. november 2023

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

L 85 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.).

Bilag

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra transportministeren
Til Skatteudvalget (pdf-version)
Høringsnotat (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 9 - svar på spm. 10 om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 9 - svar på spm. 10 om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

Almindelig del

Bilag

Bilag 51

Henvendelse af 17/11-23 fra Lone Arling om ulæseligt svar fra Vurderingsstyrelsen om forklaring på, hvordan de er kommet frem til ny foreløbig ejendomsvurdering

Bilag 52

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger)

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Kan ministeren oplyse antallet af administrative årsværk i skatteforvaltningen, som det ville kræve at håndtere et reparationsfradrag jf. SAU alm. del - svar på spørgsmål 335?

Spm. 10

Vurderingsstyrelsen udsendte den 31. marts 2023 et styresignal, SKM2023.149.VURDST, der fastlægger praksis vedrørende fastsættelse af juridiske kategorier efter ejendomsvurderingslovens § 3 og beskriver Skatteforvaltningens administration af det skøn, der følger af reglerne i ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 2. Vil ministeren redegøre for styresignalets tilblivelse, herunder hvordan det er vedtaget, af hvem og hvornår? Ministeren bedes samtidig redegøre for, hvorvidt der var politisk påvirkning og/eller formel godkendelse af styresignalet?

Spm. 11

Vurderingsstyrelsens udsendte den 31. marts 2023 et styresignal, SKM2023.149.VURDST, der fastlægger praksis vedrørende fastsættelse af juridiske kategorier efter ejendomsvurderingslovens § 3 og beskriver Skatteforvaltningens administration af det skøn, der følger af reglerne i ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 2. Vil ministeren redegøre for, hvilke diskussioner der har været omkring fastsættelse af grænseværdier i styresignalet, og hvem der har deltaget i disse diskussioner?

Spm. 35

Hvad er antallet af ansatte på rederiernes DIS-skibe i perioden 2016-2022 (begge år inklusive, opgjort år for år)? Antallet bedes opgjort i henholdsvis danske statsborgere og udenlandske statsborgere. Hvis muligt bedes opgørelsen bedes tillige opgjort i årsværk.

Spm. 36

Hvordan er fordelingen af danske statsborgere ansat på DIS-skibe i perioden 2016-2022 inden for beskæftigelseskategorierne: 1) skibsførere, styrmænd o. lign. 2) maskinmestre, maskinarbejdere o. lign. 3) matroser og skibsassistenter4) servicemedarbejdere

Spm. 39

Hvad er det skønnede skattetab for staten som følge af DIS-loven (nettolønsordningen) i perioden 2014-2022 (begge år inklusive, opgjort år for år)? Opgørelsen bedes opdelt i danske statsborgere og udenlandske statsborgere. Viser opgørelsen overensstemmelse med forudsætningerne for DIS-loven?

Spm. 40

Vil ministeren fremsende en status for arbejdet i det såkaldte Frigast-udvalg, herunder hvornår udvalget forventer at offentliggøre deres anbefalinger vedrørende bl.a. tonnagebeskatningen og DIS-ordningen?

Spm. 41

Vil ministeren redegøre for antallet af toldkontrolbesøg på PostNords sorteringsterminal i Høje Taastrup for perioden 1. januar 2023 frem til i dag? Vil ministeren desuden redegøre for, hvilke typer af risikoanalyser, informationer m.v. der ligger til grund for Toldstyrelsens stikprøver og toldkontrolbesøg?

Spm. 394

Vil ministeren bekræfte, at de nye grundvurderingsprincipper ikke længere sigter mod, at etageejendomme skal beskattes af værdien af grunden under ejendommen (i ubebygget stand), men derimod af et ikke observerbart forhold, som Skatteministeriet i bemærkningerne til L 71 (2019-2020) benævner ”slutbrugerens værdiansættelse af grunden”? Vil ministeren videre bekræfte, at de nye principper for vurderingen af grunde under etageejendomme eller grunde, hvorpå der kan opføres etageejendomme, kan lede til, at grundværdien ansættes til en væsentligt højere værdi end den pris, som en investor er villig til at give for byggegrunden i ubebygget stand? Det vil for eksempel være tilfældet, såfremt investor skal påtage sig omkostninger i form af etablering af infrastruktur som veje og regnvandsafledning i forbindelse med etableringen af etageejendommen på grunden, eller såfremt en investor forlanger et særligt højt afkast (en risikopræmie) for at udvikle etagebyggeriet.

Spm. 399

Ministeren har til udvalgets orientering sendt materialet fra forligskredsmøde på ejendomsområdet, som blev afholdt i Skatteministeriet den 19. september 2023 (SAU alm. del – bilag 249). På plancherne side 11 står der: ”Af forligsteksten fremgår det, at ”grunde skal vurderes til en forventelig handelsværdi i ubebygget stand og til den bedste økonomiske anvendelse””. Kan ministeren forklare, hvorledes dette hænger sammen med, at det af L 71 (2019-20) fremgår, at princippet for vurderingsnormen for ejerlejligheders grundværdi er blevet ændret fra at udgøre den forventelige kontantværdi i fri handel til begrebet slutbrugers værdiansættelse af grundværdien, jf. pkt. 2.10.2 i bemærkningerne til L 71 (2019-20)? Ministeren bedes i den forbindelse bekræfte, at det af bemærkningerne til L 71 (2019-20) fremgår, at der ikke eksisterer empiri om en endelig slutbrugers værdiansættelse af grundværdien, samt at de grundhandler, som foretages af en investor/developer, ikke indgår i værdiansættelsen af grunde under ejerlejligheder. Ministeren bedes videre bekræfte, at grundvurderingsprincipperne for ejerlejligheder blev udvidet til at gælde for alle etageejendomme med L 107 A (2020-21).

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.