Folketingsbilag 18. januar 2023 - 25. januar 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren

L 15 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren

L 15 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 31

Brev fra Europaudvalget vedrørende prioritering af EU-sager i 2023

Bilag 32

Henvendelse af 23/1-23 fra Peter Fausbøll om ukrainske indregistrerede personbiler

Bilag 33

Udkast til forslag om en ny ejendomsskattelov og udkast til forslag om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Bilag 34

Internt dokument

Bilag 35

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster?

Spm. 8

Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at seniorpræmien tilfalder alle undtagen årgang 1953? Og såfremt det er korrekt, hvorfor det er tilfældet?

Spm. 38

Hvad er ministerens holdning til den stærkt stigende ulighed beskrevet i Oxfam’s netop udgivne rapport ”Survival of the Richest”? Ministeren bedes desuden redegøre for sin holdning til hver af Oxfam Danmarks anbefalinger til ændringer i det danske skattesystem, som kan modvirke fortsat øget økonomisk ulighed, jf. forslag beskrevet i pressemeddelelsen ”To tredjedele af al ny formue tilfalder verdens rigeste 1 pct.” af den 13. januar 2023, samt redegøre for, hvorledes ministeren agter at agere for at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed i Danmark?

Spm. 39

Vil ministeren kommentere artiklen "Udlændinge stikker af fra SU-regningen: Gælden er steget til 1,3 milliarder kroner”, bragt på dr.dk, den 16. januar 2023, og vil ministeren fremsende en tabel over nationaliteterne for de 13.000 herboende og 5.000 udrejste udlændinge med forfalden SU-gæld med angivelse af, om gælden er til SU-lån eller tilbagebetalingskrav?

Spm. 40

Vil ministeren redegøre for, hvor mange der har fået slettet gæld til SU-lån og tilbagebetalingskrav af SU de seneste 10 år ved afgørelse eller pga. forældelse med opdeling i danskere, herboende udlændinge og udrejste udlændinge?

Spm. 41

Vil ministeren redegøre for succesraten i inddrivelsen af SU-gæld for de tyve lande med størst gæld i en periode, der går ti år tilbage?

Spm. 42

Vil ministeren redegøre for, hvor mange SU-låntagere som aktivt afdrager i de tyve oprindelseslande med mest gæld samt hvor stor en procentdel af denne gæld, der er inddrevet dags dato?

Spm. 43

Vil ministeren redegøre for, hvilke konkrete skridt ministeren har taget siden 2018, hvor den daværende skatteminister udtrykte, at han ville styrke inddrivelsen af SU-gæld i udlandet?

Spm. 44

Vil ministeren rejse til EU og forhandle med de andre medlemslande, så udlændinge med gæld i Danmark ikke går fri, men faktisk begynder at afdrage på den gæld, de har?

Spm. 45

Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren har i sinde at inddrive de ca. 350 mio. kr. i gæld som udlændinge er rejst hjem med?

Spm. 46

Vil ministeren lave en oversigt over, hvilke ejendomsselskaber der opererer i Danmark med ejendomsporteføljer på over 100 mio. kr.? I et lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, der har været i høring, ventedes et provenu efter tilbageløb og adfærd på 1,2 mia. kr. årligt. Vil ministeren oplyse, hvorledes dette provenu ifølge forudsætningerne i lovforslaget ville være fordelt på de omfattede ejendomsselskaber med ejendomsporteføljer over 100 mio. kr.?

Spm. 47

Vil ministeren redegøre for de korte- og langsigtede provenueffekter før og efter tilbageløb- og adfærdseffekter af at lade beskatningen af investeringer for frie midler i finansielle produkter, som aktier, ETF’er, investerings- og kapitalforeninger og lignende investeringsprodukter, overgå til beskatning efter realisationsprincippet? Vil ministeren samtidig oversende en oversigt over de seneste ti års provenu fra lagerbeskatning af sådanne finansielle investeringer?

Spm. 48

Mener ministeren, at det er retfærdigt, at virksomheder, medarbejdere og danske investorer skal beskattes af gevinster, der ikke er realiserede, som det er tilfældet med lagerbeskattede investeringsprodukter? Herunder at sådanne urealiserede gevinster på samme investeringer kan være erstattet af urealiserede tab, hvor skatten af sådanne ”forsvundne” gevinster skal betales.

Spm. 49

Mener ministeren, at danske private investorer ”tvinges” ud i mere risikofyldte investeringer i enkeltaktier, når aktiefonde, investerings- og kapitalforeninger og lignede finansielle produkter, der typisk er mindre risikofyldte, lagerbeskattes? Eksempelvis er indeksbaserede investeringer langt mere udbredt i Sverige, hvor der ikke er forskelle i beskatningen, end i Danmark.

Spm. 50

Vil ministeren oplyse effekten på provenu, arbejdsudbud og BNP af hvert af regeringens forslag om at sænke og hæve skatten på arbejde målt relativt til allerede aftalte og vedtagne skattelettelser, dvs. at det lægges til grund, at bortfaldet af den allerede planlagte forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i Danmark mere betragtes som en stramning?

Spm. 51

Vil ministeren oplyse, hvad hhv. en arbejderfamilie og en funktionærfamilie får ud af regeringens forslag om lavere skat på arbejde?

Spm. 52

Vil ministeren oplyse, hvad hhv. en arbejderfamilie og en funktionærfamilie får ud af regeringens forslag om at ændre skatten på arbejde sammenlignet med Venstres forslag og Socialdemokratiets forslag under valget?

Spm. 53

Vil ministeren opgøre konsekvenserne for provenu før tilbageløb og adfærd af alle vedtagne skattestigninger og skattelempelser under den forrige regering og en tilsvarende oversigt over konsekvenserne for provenu før tilbageløb og adfærd af den nuværende regeringens forslag til skattelempelser og skattestigninger i regeringsgrundlaget før tilbageløb og adfærd?

Spm. 54

Vil ministeren oplyse, hvor meget mere attraktivt det bliver for en enlig arbejder og enlig funktionær på deltid at overgå til et fuldtidsarbejde ved regeringens forslag om at ændre skatten på arbejde?

Spm. 55

Er ministeren enig med Nobelprisvinder Joseph Stiglitz i, at der bør indføres en marginalskat på 70 pct. og en formueskat på 2-3 pct. for at bekæmpe uligheden?Der henvises til »Joseph Stiglitz: tax high earners at 70% to tackle widening inequality«, www.theguardian.com, den 22. januar 2023 (https://www.theguardian.com/news/2023/jan/22/joseph-stiglitz-economist-income-tax-high-earners-70-per-cent-inequality)

Spm. 56

Kan ministeren oplyse, om regeringen vil fjerne momsfritagelse for den folkeoplysende voksenundervisning, der varetages af oplysningsforbundene AOF, FOF, LOF og DOF samt FORA, som følge af Skattestyrelsens styresignal om momsfritagelse?

Spm. 57

Vil ministeren oplyse omfanget af forventede konkurser som følge af, at tilbagebetalingsfristerne for coronalån ikke forlænges?

Spm. 58

Vil ministeren vurdere de økonomiske konsekvenser for staten af ikke at forlænge tilbagebetalingsfristerne for coronalån, idet der bedes taget højde for de tabte indtægter fra konkurser?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.