Folketingsbilag 18. maj 2020 - 18. maj 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 330

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: Skattestyerelsen godkender momslån for 4,1 mia. kr. til virksomheder

Bilag 331

Status på forhandlingerne om beskatning af den digitale økonomi

Spørgsmål og svar

Spm. 414

Vil ministeren redegøre for, hvorfor helkropscanninger ikke er omfattet af momsfritagelse som eksempelvis brystoperationer, fedtsugninger, øjenlågskorrektioner og helbredsundersøgelser for hjertekarsygdomme?

Spm. 415

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren oplyse, om undersøgelsen af engangsemballage vil indeholde en vurdering af muligheden for samt virkningen af at differentiere afgiften på henholdsvis ”virgin plastik” og genanvendt plastik.

Spm. 416

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 oplyser ministeren, at undersøgelsen om engangsemballage er igangsat som en del af en undersøgelse i den tidligere regerings plasthandlingsplan, som endnu ikke er færdiggjort. Skal det forstås således, at regeringen dermed ikke har igangsat en ny undersøgelse i forbindelse med finansloven, men blot færdiggør en allerede igangsat undersøgelse?

Spm. 417

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren redegøre for, om undersøgelsens formål er blevet udvidet siden finanslovsaftalen, hvor der alene står: ”Aftaleparterne er endvidere enige om, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale”, siden ministeren nu oplyser i SAU alm del – spørgsmål 242, at det skal undersøges, om ”emballageafgiften på engangsservice kan målrettes mere mod de mest miljøbelastende produkter”.

Spm. 418

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren redegøre for, om der henvises til undersøgelsen, som er igangsat som initiativ 18 i plasthandlingsplanen, som miljøministeren tidligere har oplyst i svaret på MOF alm. del – spørgsmål 146 ville foreligge i 2019.

Spm. 419

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren oplyse, om EU-Kommissionens planer mht. at regulere engangsservice og brug af bionedbrydelige og biobaserede materialer vil indgå i undersøgelsen om engangsemballage.

Spm. 420

Ministeren bedes opgøre antallet af virksomheder, der berøres af tredoblingen af afgiften på engangsemballage, samt hvor mange medarbejdere disse virksomheder tilsammen har.

Spm. 421

Ministeren bedes redegøre for, hvilken prisforskel tredoblingen af afgiften på engangsservice medfører på engangsserviceprodukter henholdsvis solgt af danske virksomheder sammenlignet med de engangsserviceprodukter, der bliver solgt af udenlandske web-shops. Ministeren bedes opgøre prisforskellen på forskellige typer af engangsservice.

Spm. 422

Ministeren bedes opgøre i tabelform, hvad andre EU-lande har af emballageafgifter og afgifter på plastikposer.

Spm. 423

Ministeren bedes opgøre, hvad provenuet af den med finansloven for 2020 indførte tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice ville være, hvis den udelukkende tredoblede afgiften på henholdsvis engangsemballage og bæreposer lavet af ”virgin plastik”.

Spm. 424

Ministeren bedes opgive tal, der belyser ”fangsterne” fra havnescannerne fordelt på de forskellige havne, samt opdele disse i relevante kategorier.

Samrådsspørgsmål

Spm. U

Samrådsspm. om, hvad ministeren vil gøre for at de generøse hjælpepakker fra staten ikke ender hos virksomheder, der benytter sig af skattely, til skatteministeren

Spm. V

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage i EU for at komme problemerne med interne skattely til livs, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.