Folketingsbilag 18. september 2020 - 18. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 431

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark om fokuseret indsats overfor skyldnere med motorgæld

Bilag 432

Svartidsstatistik for 3. kvartal 2020

Bilag 433

Henvendelse af 17/9-20 fra Knud Larsen, Hvidovre om åbent brev "El-biler er en dyr blindgyde"

Bilag 434

Henvendelse af 17/9-20 fra Alternativ Revision, Ebbe Ravn om pengetanksreglen efter aktieavancebeskatningsloven § 34 stk. 6

Bilag 435

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af toldloven(Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)

Bilag 436

Henvendelse af 18/9-20 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler

Spørgsmål og svar

Spm. 752

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 308 svarer ministeren, at ud over det almindelige erstatningsansvar for ansvarspådragende handlinger indeholdt to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, en udtrykkelig hæftelse for uretmæssige tilbagebetalinger. Vil ministeren redegøre for, om og i givet fald hvordan den i bankordningen aftalte hæftelse dækker andet og mere end det almindelige ansvar for ansvarspådragende handlinger, der ville gælde uden aftale? Endvidere bedes ministeren redegøre for eventuelle forskelle i skattemyndighedernes bevisbyrde i begge situationer.

Spm. 753

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at der ikke er en udtrykkelig hæftelse for uretmæssige tilbagebetalinger i alle aftaler i bankordningen? Endvidere bedes ministeren oplyse, om sager om medvirken til uretmæssige udbetaling af udbytteskat også er rejst mod de banker, der har påtaget sig en hæftelse i bankordningen. Der henvises til svar på SAU alm. del – spørgsmål 308.

Spm. 754

Kan ministeren bekræfte, at hæftelsen efter aftalen mellem Finans Danmark og Skatteministeriet om nettoindeholdelse er betydeligt smallere end efter den nu ophævede bankordning, idet bankerne efter den nye aftale alene hæfter for sager rejst på grundlag af stikprøver udtaget kort efter udbyttebetalingen, men ikke hvis den uretmæssige tilbagebetaling af udbytteskat opdages på et senere tidspunkt? Eller med andre ord: Kunne hæftelse gøres gældende mod Nordea i HOOP-sagen, hvis de nye regler havde været gældende dengang udbyttet blev udbetalt?

Spm. 755

I SAU alm. del – spørgsmål 463, som blev stillet den 9. juni 2020 er ministeren blevet bedt om at oplyse, hvor stor andel af aktierne registreret i VP-centralen, der er registreret i omnibusdeporter. I et foreløbigt svar af 22. juni 2020 fremgår det, at et endeligt svar forventes at kunne fremsendes inden udgangen af uge 35. Hvornår forventer ministeren, at spørgsmålet kan besvares endeligt?

Spm. 756

Vil ministeren i 2020-priser oplyse, hvor meget der samlet set, fordelt på årstal, er blevet givet i omkostningsgodtgørelse ifm. klage- og retssager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat, indtil muligheden for omkostningsgodtgørelse blev fjernet pr. 1. januar 2020?

Spm. 757

Vil ministeren i 2020-priser oplyse, hvor meget der samlet set, fordelt på årstal, er blevet givet i omkostningsgodtgørelse i sagen om forliget på 1,6 mia. kr. i udbytteskandalen, indtil muligheden for omkostningsgodtgørelse blev fjernet pr. 1. januar 2020?

Spm. 758

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. september 2020 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler, jf. SAU alm. del - bilag 436.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.