Folketingsbilag 18. oktober 2021 - 18. oktober 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en uddybende redegørelse for baggrunden for forslaget om at tillade regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, til skatteministeren

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

L 4 Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om uddybelse af, at kildeskattesatsen på alle typer royalties nedsættes fra 10 pct. til 5 pct., til skatteministeren

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Motorstyrelsen fortsætter med ikke at foretage partshøringer, selv efter styrelsen er blevet bekendt med Ombudsmandens beretning, til skatteministeren

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm., om listen over situationer, hvor der fortsat skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation, er fyldestgørende, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om udformningen af lovforslaget som en generel lempelse med et væld af undtagelser er mere hensigtsmæssig end et lovforslag, der entydigt beskriver, hvilke situationer der er undtaget fra de nuværende dokumentationsregler, til skatteministeren

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om behovet for at indføre en særlig procedure for partshøring i sager om værdiansættelse af køretøjer, til skatteministeren

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad der menes, når det fsva. forslaget om at tillade regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige på s. 6 i lovforslagets anføres, at ”Den byrde, dette er for virksomhederne, kan være en hindring for den frie etableringsret, jf. TEUF art. 49-55”, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt det også er en hindring for den frie etableringsret for alle andre typer virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark, men som ikke er kulbrinteskattepligtige, at de skal opgøre deres regnskab i danske kroner, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om virksomheder fremadrettet vil kunne udarbejde deres regnskab i Kinesisk yuan eller Emiratisk Dirham, til skatteministeren

Spm. 8

Spm., om den foreslåede lempelse for transfer pricing-dokumentationen kan udvides til også at omfatte transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor det ene selskab er placeret i Danmark, mens det andet selskab er placeret i et land med en højere selskabsbeskatning end i Danmark, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 20

Henvendelse af 17/10-21 fra Kim Paulsen, Vanløse, om svartider hos SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del – spørgsmål 600 (folketingsåret 2020-21) redegøre for, om denne vil forsøge at sikre, at refusionsanmodningerne på selskabsniveau alene holdes op imod provenuet fra beskatning af udbytter fra selskabet til begrænset skattepligtige til Danmark? Hensigten med en sådan mekanisme er at sikre, at provenuet fra beskatningen af udbytter fra det enkelte danske selskab til begrænsede skattepligtige ikke kan blive negativt. Dvs. at refusionerne til begrænset skattepligtige ikke kan overstige kildeskatten betalt af begrænset skattepligtige.

Spm. 23

Hvornår vil ministeren og regeringen tage initiativ til en ændring af Øresundsaftalen, således at adgangen til og fra Bornholm og Kastrup sikres, og således at pendlere, der arbejder hjemme, ikke skal beskattes i to lande? Der henvises til ministerens løfterige aftale med den svenske kollega om at garantere den nævnte adgang, og skatteministerens oplysning i svar på S 80 af 13. oktober 2021 om, at en ændring af beskatningsreglerne for pendlere kun kan løses gennem en ændring af Øresundsaftalen.

Spm. 594

Vil ministeren oplyse virkningen på beskæftigelsen ved, at arbejdsmarkedsbidraget lempes med henholdsvis 1, 4 eller 8 pct.-point? Virkningen bedes inddelt på henholdsvis privat- og offentlig beskæftigelse. Ministeren bedes endvidere oplyse beskæftigelsesvirkningen og indkomstfremgang inddelt på de 25 største faggrupper. Ministeren bedes oplyse virkningen ved to forskellige scenarier: 1) at der ses bort fra tilsvarende regulering af overførselsindkomster og 2) at der ses bort fra tilsvarende regulering af overførselsindkomst og beløbsgrænser i skattelovgivningen.

Spm. 595

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser (umiddelbart, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd) ved, at arbejdsmarkedsbidraget lempes med henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 pct.-point? Ministeren bedes lægge til grund, at der ses bort fra tilsvarende regulering af overførselsindkomster og beløbsgrænser i skattelovgivningen.

Spm. 596

Vil ministeren oplyse virkningen på beskæftigelsen og den forventede gennemsnitlige indkomstfremgang ved, at topskatten lempes med henholdsvis 5, 10 eller 15 pct.-point? Virkningen bedes inddelt på henholdsvis privat- og offentlig beskæftigelse. Ministeren bedes endvidere oplyse beskæftigelsesvirkning og indkomstfremgang inddelt på de 25 største faggrupper.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.