Folketingsbilag 18. november 2021 - 25. november 2021

Vedtagne lovforslag

L 4 Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.
Vedtaget den 25. november 2021

L 5 Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland.
Vedtaget den 25. november 2021

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).
Vedtaget den 25. november 2021

L 7 A Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).
Vedtaget den 25. november 2021

L 7 B Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).
Vedtaget den 25. november 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Bilag

Bilag 7

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 18. november 2021

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om minkerstatninger m.v. der endnu ikke er udbetalt delvist/aconto i 2020, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at stille ændringsforslag, så der indføres hjemmel til valgfri indtægtsførsel til indkomståret 2020 af alle erstatningsbeløb m.v., der vedrører minkforbuddet i 2020, til skatteministeren

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for L 72

Bilag 2

Tidsplan for L 72

Bilag 3

Udkast til betænkning

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema III (pdf-version)
Høringssvar III (pdf-version)

Bilag 5

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, til skatteministeren

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra Finans og Leasing om bedre data til brug for kreditværdighedsvurderinger, til skatteministeren

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand.

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om, hvordan sikres det, at den øgede adgang til informationer for finansielle rådgiver ikke vil føre til dårligere forhandlingsforhold for forbrugerne, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 73 - svar på spm. 11 (pdf-version)

Spm. 12

Spm. om, hvordan og i hvilket omfang finansielle rådgivere med lovændringen kan dele og videregive oplysninger med kolleger og andre i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om det er risikofrit at lade finansielle rådgivere dele oplysninger i finanskoncerner, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukter
Svar på SAU alm. del spm. 689 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 726 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 727 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 728 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 729 (TC) (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 730 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 731 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 732 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 733 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 734 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 75 (pdf-version)
Svar på SAU alm. del spm. 76 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 77 (pdf-version)

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Bilag

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 699-204 (folketingsåret 2020-21) om dækningsafgift
SAU alm. del - svar på spm. 699 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 700 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 701 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 702 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 703 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 704 (pdf-version)

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Bilag

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regulering af antallet af cigaretter i en pakke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 45

Fortroligt dokument

Bilag 46

Publikation om kontrol med negativ moms, fra skatteministeren

Bilag 47

Anonymiseret henvendelse af 6/9-21 modtaget via Louise Schack Elholm (V) om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl

Bilag 48

Opfølgning på teknisk gennemgang i FIU den 17/11-21 af aktstykke om ICE

Bilag 49

Åbningsskrivelser fra Kommissionen om ufuldstændig meddelelse om gennemførelse af to direktiver vedrørende momsreglerne for e-handel (direktiv (EU) 2019/1995 af 21. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF)

Bilag 50

Publikation fra Skatteministeriet om anvendelsen af BoligJobordning i 2020

Bilag 51

Regeringens udspil "Skærpet indsats mod økonomisk kriminalitet" - tredje etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark

Bilag 52

Uddybende notat om OECD's TRACE-model til håndtering af udbytteskat

Bilag 53

Henvendelse af 23/11-21 fra Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S om inddrivelse af gæld hos private

Bilag 54

Rigsrevisionens beretning nr. 5/2021: Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem, afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

Bilag 55

Samlenotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 (KOM(2020)/673)

Bilag 56

Henvendelse af 24/11-21 fra Wolt Danmark om præsentation til foretræde

Bilag 57

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 7. december 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 58

Henvendelse af 25/11-21 fra AutoCamperRådet om kommuners håndtering og opfattelse af mulighederne i lov om det centrale personregister

Bilag 59

Henvendelse af 5/11-21 vedr. brud på GDPR-lovgivning mv.

Bilag 60

Invitation til møde med Det Miljøøkonomiske Råd onsdag den 8. december 2021 kl. 10.00-11.00.

Spørgsmål og svar

Spm. 32

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretrædet den 28. oktober 2021 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om skattefrie gavekort, jf. SAU alm. del - bilag 25.

Spm. 33

Vil ministeren redegøre for den norske model med skattefritagelse af gavekort op til 5.000 NOK? Der henvises til SAU alm. del – bilag 25.

Spm. 34

Vil ministeren redegøre for, hvilke EU-regler der gælder vedrørende skattefritagelse af gavekort/vouchers, og hvilken betydning reglerne kan have for ordningen med skattefri gavekort, som DRC Danmarks Restauranter og Cafeer var i foretræde om, jf. SAU alm. del – bilag 25?

Spm. 35

Kan ministeren bekræfte, at søjle 2 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021 hverken forpligter lavskattelandene til at hæve deres skat eller højskattelandene til at beskatte i stedet?

Spm. 36

Vil regeringen fremsætte lovforslag, der implementerer en minimumsskat i dansk lov efter GloBE-standarden i søjle 2 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021?

Spm. 37

Vil ministeren oplyse, om et EU medlemsland kan indføre en bund under selskabsskatten i et andet EU medlemsland baseret på indkomsten opgjort efter de regnskabsmæssige regler uden at indføre en tilsvarende bund under sin egen selskabsskat?

Spm. 38

I juni 2021 vedtog Folketinget, at der indføres en såkaldt partiel substanstest i forbindelse med opgørelsen af CFC-indkomsten, jf. vedtagelsen af lovforslag L 89 (folketingsåret 2020-21). Vilkårligt store CFC-indkomster kan efter denne substanstest skattefritages, uden at der behøver at være sammenhæng med størrelsen af udgifterne til at sikre substans. Kan ministeren bekræfte, at en sådan skattefritagelse, der er tilladt under skatteundgåelsesdirektivet (ATAD), ikke er tilladt efter GloBE-reglerne?

Spm. 39

I OECD’s blueprint om substanstest i GloBE fremgår: “The use of payroll and tangible assets as indicators of substantive activities is justified because these factors are generally expected to be less mobile and less likely to lead to tax induced distortions. Conceptually, excluding a fixed return from substantive activities focuses GloBE on “excess income”, such as intangible-related income, which is most susceptible to BEPS risks”. I GloBE er der således en skattefritagelse for virksomheder med substans beregnet som 5 pct. af summen af lønudgifter og driftsmidler opgjort efter årsregnskabet. Er ministeren indstillet på at erstatte den partielle substanstest, jf. vedtagelsen af L 89, med en substanstest mage til den, der gælder efter GloBE vedrørende lønudgifter og driftsmidler, der forholdsmæssigt vedrører den indkomst, der CFC-beskattes?

Spm. 40

Søjle 1 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021 forudsætter en overenskomst, hvor del af skattegrundlaget for meget store koncerner omfordeles til de lande, hvor kunderne er. Til gengæld forbydes unilaterale digitale skatter. Digitale skatter rammer primært amerikanske selskaber. Lande, der vælger at stå uden for, kan blive udsat for amerikanske modforholdsregler, hvis de har digitale skatter. Danmark har aldrig haft digitale skatter, men vil ved en eventuel deltagelse i søjle 1 skulle afgive et stort skattegrundlag til USA, som er et af Danmarks største eksportmarkeder. Vil ministeren redegøre for, hvilken interesse Danmark har i at undertegne søjle 1, og hvad virkningen på provenuet i givet fald vil være?

Spm. 41

Vil ministeren redegøre for, hvad de politiske og økonomiske konsekvenser vil være for Danmark, hvis Danmark vælger at stå uden for søjle 1 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021? Spørgeren forudsætter, at Danmark indfører alle skatter som beskrevet i OECD forslagets søjle 2 samtidig med USA.

Spm. 42

Hvis regeringen agter, at Danmark skal deltage i søjle 1 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021, venter regeringen da med at undertegne aftaler under søjle 1, indtil der er konstateret et politisk flertal i Danmark for at gennemføre GloBE?

Spm. 46

I svar på SAU alm. del - spørgsmål 714 (folketingsåret 2020-21) svarer ministeren, at den politiske aftale ”Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem” fra november 2016 lægger til grund, at klager er færdigbehandlet inden for to år. I spørgsmålet blev der ikke spurgt til, hvad der er aftalt, men hvor lang sagsbehandlingstiden forventes at blive med det forventede antal klager sammenholdt med den afsatte kapacitet til at behandle klagerne. Altså hvis der f.eks. er 100.000 sager om året, og der er kun er afsat kapacitet til at behandle 10.000, så vil behandlingstiden blive 10 år. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden forventes at blive med det forventede antal klager sammenholdt med den afsatte kapacitet til at behandle dem?

Spm. 51

Vil ministeren redegøre for antallet af forventede topskatteydere i 2022 og 2025 fordelt på faggrupper (ved samme faggruppeinddeling, som anvendt i svar på SAU alm. del – spørgsmål 545 (folketingsåret 2020-21)? Endvidere bedes om en specifik opgørelse for faggrupperne: sygeplejersker, folkeskolelærer, pædagoger, metalarbejdere, elektrikere, murere og politibetjente. I opgørelsen bedes fremgå, hvor stor en andel af faggruppen, der betaler topskat. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvad topskatteydere i den enkelte faggrupper betaler i topskat i kroner og øre, opgjort på nedre kvartil, øvre kvartil, median og i gennemsnit for den enkelte faggruppe.

Spm. 52

Vil ministeren vurdere, hvorvidt det, i de tilfælde hvor man vælger afdragsfrie lån, vil være muligt at indføre en højere sats for den variable tinglysningsafgift, således at den variable del af tingslysningsafgiften forbliver uændret på 0,6 pct. af tinglysningssummen ved lån med afdrag, men at satsen forhøjes til henholdsvis 0,9 pct. eller 1,2 pct., hvis man vælger et afdragsfrit lån? Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen efter tilbageløb og adfærd og arbejdsudbudsvirkning.

Spm. 54

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor rederier er undtaget fra at være omfattet af den nye OECD-skatteaftale, og hvad regeringens holdning til denne undtagelse er?

Spm. 58

Vil ministeren redegøre for de forventede konsekvenser for forbrugeradfærd og forbrugerpriser, hvis udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages, henset eksempelvis til at momsbetalingerne vil blive mindre, hvis lovforslaget påvirker antallet af tv-kunder negativt og lignende?

Spm. 61

Vil ministeren med henvisning til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21),redegøre for, i hvilke tilfælde EU-myndigheder eller EU-institutioner har rettet henvendelse til Danmark vedrørende gældende momsfritagelser i den danske momslovgivning fra 1. januar 2019 til 1. november 2021, herunder om i hvilket tilfælde EU har vurderet, at den danske momslovgivning ikke er i overensstemmelse med EU-momsdirektivet

Spm. 62

Vil ministeren redegøre for, hvorfor fritagelsen på privatundervisning i legemsøvelser - som i 1978 blev indsat for at sikre lige konkurrence mellem private og offentlige aktører - ikke længere er relevant ud fra et konkurrenceperspektiv? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).

Spm. 63

Vil ministeren redegøre for overvejelser omkring anvendelsen af en eventuel merprovenu i det tilfælde, at momsfritagelsen for fitness-holdundervisning fjernes? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).

Spm. 64

Vil ministeren - eventuelt med bidrag fra sundhedsministeren – tilvejebringe tal på, hvordan dyrere abonnementer på holdfitness vil påvirke forbrugerne indenfor motionsområdet, og hvordan dette har indvirkning på folkesundheden? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).

Spm. 71

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 21 fremgår, at der i en række af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande, udtrykkeligt er aftalt en skattesats på 0 pct. af udbytte, der tilfalder en SWF. Vil ministeren redegøre for, hvorfor Danmark indgår sådanne klausuler i forhold til lande med SWF, når Danmark ikke har en SWF, der køber børsnoterede aktier i udenlandske selskaber, og der i øvrigt ikke er nogen dobbeltbeskatning, der skal ophæves?

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, i hvor mange dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indført klausuler, hvorefter udenlandske SWF’s fritages for dansk kildeskat, og hvilke lande der er tale om?

Spm. 75

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren fra indførelsen af afgift på e-cigaretter, til den nyligt foreslåede afgift på nikotinprodukter, har skiftet holdning til afgiftssystemet for nikotin, idet ministeren i svar på L 217 (folketingsåret 2020-21) – spørgsmål 1 svarer, at det ikke er hensigtsmæssigt at afgiftspålægge væsken til e-cigaretter ud fra nikotinniveauet i væsken, da det ikke vil tilskynde et mindre forbrug af væsker generelt, samt at revision af tobaksbeskatningsdirektivet i EU forventes at indeholde nye produkter, hvorfor den danske afgiftsmodel bør tage højde for indretningen af afgiften i de øvrige EU-lande, mens ministerens udkast til bl.a. indførelse af afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327 (folketingsåret 2020-21), dels netop afgiftspålægger nikotin på basis af nikotinindholdet, dels ikke tager højde for indretningen af afgiften i de øvrige EU-lande?

Spm. 76

Vil ministeren redegøre for, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at indføre en afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327 (folketingsåret 2020-21), når ministeren i svar på SAU alm. del – spørgsmål 689 (folketingsåret 2020-21) konkluderer, at ministeriet ikke har tal, der kan beregne de negative eksternaliteter ved indførelsen af en afgift på nikotinprodukter?

Spm. 77

Vil ministeren beregne, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker gini-koefficienten i 2025 og opdatere tabel 2 i svaret på FIU alm. del – spørgsmål 67 (folketingsåret 2020-21) med denne beregning?

Spm. 103

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 662 (folketingsåret 2020-21) oplyse, hvordan de øvrige coronalån er fordelt på virksomhedsstørrelser efter nedenstående?- A-skat for januar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for februar måned 201 (store)- A-skat for september måned 2020 og for februar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for september måned 2020 og for marts måned 2021 (store)- Moms for 1. kvartal af 2021 (mellemstore)- A-skat for august og december måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for marts måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat og april måned 2021 (store)- A-skat for oktober måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for oktober måned 2020 (store)

Spm. 104

Vil ministeren oplyse, hvor mange arbejdspladser der er på de danske rederier i Danmark, og hvor mange arbejdspladser danske rederier samlet set har.

Spm. 105

Ministeren bedes vurdere, om et retskrav på skematisk model i forbindelse med værdiansættelse ved generationsskifte vil være i overensstemmelse med EU-retten.

Spm. 106

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. april 2018 fra Dansk Kapelmesterforening om at medlemmer ikke anerkendes at være selvstændigt erhvervsdrivende, jf. SAU alm. del - bilag 182 (folketingsåret 2027-18).

Spm. 107

Vil ministeren redegøre for, hvilke erhvervsmæssige udgifter som virksomheder og selskaber ikke har fuldt fradrag for? Besvarelsen bedes indeholde en begrundelse for den manglende eller kun delvise fradragsret for virksomhederne.

Spm. 108

Ministeren bedes kommentere problemstillingen om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl, som rejses i henvendelsen omdelt som SAU alm. del – bilag 47.

Spm. 109

Vil ministeren oversende opdateret dokumentation for, at de forskellige typer af hybrid-biler – med afsæt i reduceret udledning af CO2 – kan betegnes som “grønne biler”?

Spm. 110

Vil ministeren kommentere beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?

Spm. 111

Mener ministeren, at der er behov for at kontrollere flere end blot 3 pct. af virksomhederne med EU-handel? Der henvises til beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40.

Spm. 112

I beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40, fremgår det, at Skattestyrelsen over 4 år gennemførte 440 kontroller af udtagne sager, og fandt i op til 87 pct. af kontrollerne momskarruselsvindel og opkrævede 2 mia. kr. Vil ministeren redegøre for, hvorfor Skattestyrelsen ikke har øget kontrollen på dette område, når der har været en så høj træfprocent?

Spm. 113

Vil ministeren redegøre for implementeringen og nyttigheden af det europæiske Transaction Network Analysis-værktøj i kampen mod momssvindel og oplyse, om der kan gives et mere præcist skøn over det forventede provenutab end de 0,5-1 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?

Spm. 114

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab ved systematisk momskarruselsvig end de 1-5 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?

Spm. 115

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab forbundet med den – efter Rigsrevisionens opfattelse – utilstrækkelige proces for angivelse af ordinær moms end de 0,5-1 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?

Spm. 116

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab ved forkert udbetaling af negativ moms end de 1-5 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?

Spm. 117

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. november 2021 fra Wolt Danmark om præsentation til foretræde om systemer og samarbejde med skattemyndighederne, jf. SAU alm. del - bilag 56.

Spm. 118

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?

Spm. 119

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?

Spm. 120

Vil ministeren kommentere de generelle problemstillinger, der rejses i henvendelsen af 5. november 2021, jf. SAU alm. del - bilag 59?

Spm. 709

Vil ministeren opgøre udgiften til henholdsvis etablering, afgiftstab og støtteudbud (teknologineutral, markedsbaseret pulje efter samme model som Klimaaftalen fra juni 2020), hvis der skal etableres CCS-anlæg, der fanger yderligere 3 mio. t CO2 i 2030, heraf 1 mio. t på affaldsforbrændingsanlæg? Støttebehovet bedes opgjort for henholdsvis gældende forventning til kvoteprisen, jf. Opdateret 2025-fremskrivning, august 2021, og en kvotepris, der stiger til 800 kr. i 2030. Ministeren bedes endvidere oplyse, om støttepuljen til CCS og tilhørende CO2-reduktion fra Klimaaftalen juni 2020 er indregnet i regeringens økonomiske fremskrivninger og i klimafremskrivningen 2021?

Spm. 726

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren har forslået en gennemsnitsafgift på nikotinprodukter, der er 2-3 gange højere end på nikotinholdige væsker, idet det fremgår af det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, at hensigten med lovforslaget er, at ”nikotinprodukter reguleres på samme måde som nikotinholdige væsker”?

Spm. 727

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteministeriet er nået frem til en afgift på nikotinprodukter på 5,5 øre pr. mg nikotin, jf. SAU alm. del – bilag 327? Ministeren bedes endvidere oversende de beregninger, der ligger til grund for, at Skatteministeriet er nået frem til en afgift på 5,5 øre pr. mg nikotin, herunder specifikt, metode, modeller og antagelser, der ligger til grund for ministeriets konkrete vurderinger af effekterne på grænsehandel, illegal handel og substitution.

Spm. 728

Vil ministeren uddybe den sundhedsfaglige argumentation for forslaget om en afgift på nikotinprodukter på 5,5 øre pr. mg nikotin, jf. SAU alm. del – bilag 327?

Spm. 729

Vil ministeren redegøre for den samlede samfundsøkonomiske effekt ved indførsel af afgifter på nikotinposer, som foreslået i det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, sammenholdt med den forventede substitution ved afgifter på nikotinprodukter i forhold til tobaksprodukter, opbremsning i den aktuelle forskydning fra røgtobak til nikotinprodukter, det forventede provenu med afgiftens indførsel og det store milliardbeløb sundhedsbudgettet hvert år belastet med som følge af rygning?

Spm. 730

Skatteministeren har til medierne udtalt, at afgiftsniveauet på nikotinposer ikke må blive så højt, så danskerne i stedet vælger cigaretterne til. Er ministerens udtalelse et udtryk for en erkendelse af, at brug af nikotinposer er mindre sundhedsskadelige end tobaksrygning? I givet fald bedes ministeren oplyse om afgifterne tilstræbes fastlagt ud fra deres sundhedsprofil – eksempelvis så der sikres højere pris for en pakke cigaretter i forhold til en tilsvarende dåse nikotinposer.

Spm. 731

Vil ministeren oversende beregninger, model, metode og antagelser bag ministeriets beregninger, der leder til dels et forventet provenu på ca. 160 mio. kr. årligt og et provenu efter tilbageløb og adfærd på 130 mio. kr. årligt for den foreslåede afgift på nikotinprodukter, dels et forventet provenu på 110 mio. kr. årligt på nikotinholdige væsker og et provenu efter tilbageløb og adfærd på 50 mio. kr. årligt på nikotinholdige væsker, jf. SAU alm. del – bilag 327. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvorfor der er 30 mio. kr. årligt i forskel på provenu før og efter tilbageløb og adfærd på nikotinprodukter, mens der er 60 mio. kr. årligt i forskel på provenu før og efter tilbageløb og adfærd på nikotinholdige væsker.

Samrådsspørgsmål

Spm. B

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 7. december 2021, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.