Folketingsbilag 19. januar 2023 - 26. januar 2023

Nye lovforslag

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).
Fremsat den 25. januar 2023

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).
Fremsat den 25. januar 2023

L 17 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.
Fremsat den 25. januar 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar - L 16 (pdf-version)
Høringsskema - L16 (pdf-version)

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema GSR 2020 (pdf-version)
Høringssvar GSR 2020 (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 32

Henvendelse af 23/1-23 fra Peter Fausbøll om ukrainske indregistrerede personbiler

Bilag 33

Udkast til forslag om en ny ejendomsskattelov og udkast til forslag om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Bilag 34

Internt dokument

Bilag 35

Internt dokument

Bilag 36

Præsentationer fra gennemgang af Kommissionens arbejdsprogram med henblik på udvælgelse af forslag til en eller flere prioriterede EU-sager med relevans for Skatteudvalget i 2023 v/EU-konsulenten

Bilag 37

Præsentationer fra præsentation af Folketingets Ombudsmand og institutionens virke på skatteområdet v/ Folketingets Ombudsmand og områdechefen for Skattekontoret

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster?

Spm. 8

Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at seniorpræmien tilfalder alle undtagen årgang 1953? Og såfremt det er korrekt, hvorfor det er tilfældet?

Spm. 46

Vil ministeren lave en oversigt over, hvilke ejendomsselskaber der opererer i Danmark med ejendomsporteføljer på over 100 mio. kr.? I et lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, der har været i høring, ventedes et provenu efter tilbageløb og adfærd på 1,2 mia. kr. årligt. Vil ministeren oplyse, hvorledes dette provenu ifølge forudsætningerne i lovforslaget ville være fordelt på de omfattede ejendomsselskaber med ejendomsporteføljer over 100 mio. kr.?

Spm. 47

Vil ministeren redegøre for de korte- og langsigtede provenueffekter før og efter tilbageløb- og adfærdseffekter af at lade beskatningen af investeringer for frie midler i finansielle produkter, som aktier, ETF’er, investerings- og kapitalforeninger og lignende investeringsprodukter, overgå til beskatning efter realisationsprincippet? Vil ministeren samtidig oversende en oversigt over de seneste ti års provenu fra lagerbeskatning af sådanne finansielle investeringer?

Spm. 48

Mener ministeren, at det er retfærdigt, at virksomheder, medarbejdere og danske investorer skal beskattes af gevinster, der ikke er realiserede, som det er tilfældet med lagerbeskattede investeringsprodukter? Herunder at sådanne urealiserede gevinster på samme investeringer kan være erstattet af urealiserede tab, hvor skatten af sådanne ”forsvundne” gevinster skal betales.

Spm. 49

Mener ministeren, at danske private investorer ”tvinges” ud i mere risikofyldte investeringer i enkeltaktier, når aktiefonde, investerings- og kapitalforeninger og lignede finansielle produkter, der typisk er mindre risikofyldte, lagerbeskattes? Eksempelvis er indeksbaserede investeringer langt mere udbredt i Sverige, hvor der ikke er forskelle i beskatningen, end i Danmark.

Spm. 50

Vil ministeren oplyse effekten på provenu, arbejdsudbud og BNP af hvert af regeringens forslag om at sænke og hæve skatten på arbejde målt relativt til allerede aftalte og vedtagne skattelettelser, dvs. at det lægges til grund, at bortfaldet af den allerede planlagte forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i Danmark mere betragtes som en stramning?

Spm. 51

Vil ministeren oplyse, hvad hhv. en arbejderfamilie og en funktionærfamilie får ud af regeringens forslag om lavere skat på arbejde?

Spm. 52

Vil ministeren oplyse, hvad hhv. en arbejderfamilie og en funktionærfamilie får ud af regeringens forslag om at ændre skatten på arbejde sammenlignet med Venstres forslag og Socialdemokratiets forslag under valget?

Spm. 53

Vil ministeren opgøre konsekvenserne for provenu før tilbageløb og adfærd af alle vedtagne skattestigninger og skattelempelser under den forrige regering og en tilsvarende oversigt over konsekvenserne for provenu før tilbageløb og adfærd af den nuværende regeringens forslag til skattelempelser og skattestigninger i regeringsgrundlaget før tilbageløb og adfærd?

Spm. 54

Vil ministeren oplyse, hvor meget mere attraktivt det bliver for en enlig arbejder og enlig funktionær på deltid at overgå til et fuldtidsarbejde ved regeringens forslag om at ændre skatten på arbejde?

Spm. 55

Er ministeren enig med Nobelprisvinder Joseph Stiglitz i, at der bør indføres en marginalskat på 70 pct. og en formueskat på 2-3 pct. for at bekæmpe uligheden?Der henvises til »Joseph Stiglitz: tax high earners at 70% to tackle widening inequality«, www.theguardian.com, den 22. januar 2023 (https://www.theguardian.com/news/2023/jan/22/joseph-stiglitz-economist-income-tax-high-earners-70-per-cent-inequality)

Spm. 56

Kan ministeren oplyse, om regeringen vil fjerne momsfritagelse for den folkeoplysende voksenundervisning, der varetages af oplysningsforbundene AOF, FOF, LOF og DOF samt FORA, som følge af Skattestyrelsens styresignal om momsfritagelse?

Spm. 57

Vil ministeren oplyse omfanget af forventede konkurser som følge af, at tilbagebetalingsfristerne for coronalån ikke forlænges?

Spm. 58

Vil ministeren vurdere de økonomiske konsekvenser for staten af ikke at forlænge tilbagebetalingsfristerne for coronalån, idet der bedes taget højde for de tabte indtægter fra konkurser?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.