Folketingsbilag 19. september 2019 - 19. september 2019

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 47

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolmuligheder SKAT har for at kontrollere overførsler til internationale betalingsservices som f.eks. Paypal og Neteller, samt hvilke resultater en eventuel kontrol har resulteret i?

Spm. 48

Vil ministeren oplyse, om man i SKATs kontrolindsatser har haft fokus på kontrol af nye digitale betalinger som Mobilepay, Paypal m.fl., samt hvilke resultater en eventuel kontrolindsats har resulteret i?

Spm. 49

Vil ministeren oplyse, hvor ofte oplysninger fra udenlandske FIU’s indgår i sager om mistanke om moms- og skattesvig, og i hvor mange tilfælde, der er tale om oplysninger fra internationale betalingstjenester?

Spm. 50

Vil ministeren redegøre for, om de oplysninger, der indgår i projekt Money Transfer, vil kunne anvendes i forhold til at kontrollere deleøkonomiske tjenester, herunder - eventuelt i fortrolig form – detaljeret oplyse, hvilke oplysninger der er omfattet i de regneark, bankerne indsender?

Spm. 64

Skatteministeriet har tidligere medregnet risikoen for, at grænsehandlen sættes i system, når selvfinansieringsgraden og de samfundsøkonomisk optimale afgifter beregnes for cigaretter. Vil ministeren oplyse, om denne risiko fortsat indgår i den seneste opgørelse i Skatteøkonomisk redegørelse 2019, og i givet fald, hvilken rolle den spiller for resultaterne, samt såfremt den ikke indgår, hvad selvfinansieringsgraden og det optimale afgiftsniveau er inkl. denne effekt?

Spm. 87

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 95

Vil ministeren redegøre for muligheden for at indkassere skyldige beløb til det offentlige, når en kriminel person anholdes med væsentlige kontanter på lommen, og vedkommende har en væsentlig gæld til det offentlige, herunder f.eks. Politiet og Skatteforvaltningen?

Spm. 96

Vil ministeren redegøre for, hvor meget danske bilister betaler i samlede skatter og afgifter i løbet af 1 år? Ministeren bedes opgøre det for årene 2016, 2017 og 2018 i både 2019-pl og 2020-pl. Ministeren bedes endvidere selvstændigt opgøre bilisters betaling af p-afgifter pr. år.

Spm. 97

Vil ministeren oplyse, opregnet til årsværk, hvor mange ansatte i Skatteministeriet, herunder i ministeriets styrelser, der beskæftiger sig med samtlige aktiviteter, der knytter sig til opkrævning af selskabsskatten, herunder administration, tilsyn, kontrol, vejledning, sagsbehandling, m.v.?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.