Folketingsbilag 19. november 2021 - 19. november 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 12

Betænkning afgivet den 18. november 2021

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for L 72

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand.

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukter
Svar på SAU alm. del spm. 689 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 726 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 727 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 728 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 729 (TC) (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 730 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 731 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 732 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 733 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 734 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 75 (pdf-version)
Svar på SAU alm. del spm. 76 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 77 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 47

Anonymiseret henvendelse af 6/9-21 modtaget via Louise Schack Elholm (V) om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl

Bilag 48

Opfølgning på teknisk gennemgang i FIU den 17/11-21 af aktstykke om ICE

Bilag 49

Åbningsskrivelser fra Kommissionen om ufuldstændig meddelelse om gennemførelse af to direktiver vedrørende momsreglerne for e-handel (direktiv (EU) 2019/1995 af 21. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF)

Spørgsmål og svar

Spm. 107

Vil ministeren redegøre for, hvilke erhvervsmæssige udgifter som virksomheder og selskaber ikke har fuldt fradrag for? Besvarelsen bedes indeholde en begrundelse for den manglende eller kun delvise fradragsret for virksomhederne.

Spm. 108

Ministeren bedes kommentere problemstillingen om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl, som rejses i henvendelsen omdelt som SAU alm. del – bilag 47.

Spm. 729

Vil ministeren redegøre for den samlede samfundsøkonomiske effekt ved indførsel af afgifter på nikotinposer, som foreslået i det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, sammenholdt med den forventede substitution ved afgifter på nikotinprodukter i forhold til tobaksprodukter, opbremsning i den aktuelle forskydning fra røgtobak til nikotinprodukter, det forventede provenu med afgiftens indførsel og det store milliardbeløb sundhedsbudgettet hvert år belastet med som følge af rygning?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.