Folketingsbilag 20. januar 2023 - 20. januar 2023

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 46

Vil ministeren lave en oversigt over, hvilke ejendomsselskaber der opererer i Danmark med ejendomsporteføljer på over 100 mio. kr.? I et lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, der har været i høring, ventedes et provenu efter tilbageløb og adfærd på 1,2 mia. kr. årligt. Vil ministeren oplyse, hvorledes dette provenu ifølge forudsætningerne i lovforslaget ville være fordelt på de omfattede ejendomsselskaber med ejendomsporteføljer over 100 mio. kr.?

Spm. 47

Vil ministeren redegøre for de korte- og langsigtede provenueffekter før og efter tilbageløb- og adfærdseffekter af at lade beskatningen af investeringer for frie midler i finansielle produkter, som aktier, ETF’er, investerings- og kapitalforeninger og lignende investeringsprodukter, overgå til beskatning efter realisationsprincippet? Vil ministeren samtidig oversende en oversigt over de seneste ti års provenu fra lagerbeskatning af sådanne finansielle investeringer?

Spm. 48

Mener ministeren, at det er retfærdigt, at virksomheder, medarbejdere og danske investorer skal beskattes af gevinster, der ikke er realiserede, som det er tilfældet med lagerbeskattede investeringsprodukter? Herunder at sådanne urealiserede gevinster på samme investeringer kan være erstattet af urealiserede tab, hvor skatten af sådanne ”forsvundne” gevinster skal betales.

Spm. 49

Mener ministeren, at danske private investorer ”tvinges” ud i mere risikofyldte investeringer i enkeltaktier, når aktiefonde, investerings- og kapitalforeninger og lignede finansielle produkter, der typisk er mindre risikofyldte, lagerbeskattes? Eksempelvis er indeksbaserede investeringer langt mere udbredt i Sverige, hvor der ikke er forskelle i beskatningen, end i Danmark.

Spm. 50

Vil ministeren oplyse effekten på provenu, arbejdsudbud og BNP af hvert af regeringens forslag om at sænke og hæve skatten på arbejde målt relativt til allerede aftalte og vedtagne skattelettelser, dvs. at det lægges til grund, at bortfaldet af den allerede planlagte forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i Danmark mere betragtes som en stramning?

Spm. 51

Vil ministeren oplyse, hvad hhv. en arbejderfamilie og en funktionærfamilie får ud af regeringens forslag om lavere skat på arbejde?

Spm. 52

Vil ministeren oplyse, hvad hhv. en arbejderfamilie og en funktionærfamilie får ud af regeringens forslag om at ændre skatten på arbejde sammenlignet med Venstres forslag og Socialdemokratiets forslag under valget?

Spm. 53

Vil ministeren opgøre konsekvenserne for provenu før tilbageløb og adfærd af alle vedtagne skattestigninger og skattelempelser under den forrige regering og en tilsvarende oversigt over konsekvenserne for provenu før tilbageløb og adfærd af den nuværende regeringens forslag til skattelempelser og skattestigninger i regeringsgrundlaget før tilbageløb og adfærd?

Spm. 54

Vil ministeren oplyse, hvor meget mere attraktivt det bliver for en enlig arbejder og enlig funktionær på deltid at overgå til et fuldtidsarbejde ved regeringens forslag om at ændre skatten på arbejde?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.