Folketingsbilag 20. juni 2022 - 20. juni 2022

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 578

En egenproducent af el er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Ministeren bedes redegøre for, hvilken betydning forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet har for de danske energi- og miljøafgifter på energi anvendt til eller produceret af egenproducenter af el. Herunder om de nuværende danske afgiftsregler er i overensstemmelse med forslaget, eller om de derimod må ændres, såfremt forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet vedtages.

Spm. 579

Vil ministeren redegøre for de forslag, der foreligger, om at øge EU’s egenindtægter, herunder bl.a. med indtægter fra CO2-kvotesalget, og desuden oplyse ministerens holdning til forslagene?

Spm. 581

Kulturministeren udtaler om regeringens nye streamingafgift – det såkaldte kulturbidrag – følgende: ”Det er ikke et bidrag, vi putter i statskassen. Det er penge, streamingtjenesterne kan søge hjem igen, hvis de producerer dansk indhold”. Vil ministeren bekræfte kulturministerens udlægning, og dermed at der ikke er tale om en skat? Vil ministeren på den baggrund endvidere redegøre for, om det kan forventes, at ikke-skatten vil blive overvæltet i de priser, forbrugerne oplever på deres streaming-abonnementer? Vil ministeren – eftersom pengene fra en streamingafgift ikke puttes i statskassen – redegøre for, hvordan der sondres i den fremtidige støtte på området mellem tiltag, der støttes via midler fra ”statskassen” og tiltag, der støttes via midler fra et kulturbidrag – som det jf. udtalelserne må forstås – ikke kan betragtes som værende fra statskassen?

Spm. 582

Vil ministeren redegøre principielt for, hvordan økonomisk støtte til et område (f.eks. dansk produceret tv-indhold) kan siges ikke at være finansieret af en skat, når finansieringen kommer fra en økonomisk belastning af et erhverv og dets forbrugere?

Spm. 583

Mener ministeren, at en omfordeling ved opkrævning af et ”bidrag” og en samtidig uddeling af de opkrævede midler principielt adskiller sig fra sammenhængen mellem skatter og afgifter og tilbageførsel til borgere og virksomheder? Og gælder dette generelt, eller kun på kulturområdet?

Spm. 636

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14. juni 2022 om skattesager på Ecofin-rådsmøde den 17. juni 2022, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1044

Om at tolke reglerne så rigidt, at en tilfældelig slåfejl kan føre til opsigelse af corona-lån.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.