Folketingsbilag 21. september 2022 - 21. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 304

Orientering nr. 19 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 305

Orientering nr. 20 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 306

Orientering nr. 21 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 307

Brev vedrørende fremdriften i arbejdet for Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 308

Kopi af BOU alm. del - svar på spm. 353 om kommentar til artiklen »En stor hvid millionvilla i Valby får SFer til at rase mod regeringen«, bragt i Berlingske den 12/9-22 m.v., fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 716

Ministeren bedes oplyse, hvad det vil koste at indføre en boligopsparingskonto for førstegangskøbere, hvor førstegangskøbere kan opspare op til 50.000 kr. årligt med en fradragsværdi på op til 10.000 kr. årligt, så det over en femårig periode er muligt at opspare 250.000 kr. og modtage 50.000 kr. i fradrag.

Spm. 717

Ministeren bedes vurdere, hvordan Venstres forslag om en boligopsparingskonto for førstegangskøbere, jf. udspillet ”Flere skal kunne eje deres egen bolig” vil påvirke a) boligpriserne og b) andelen af danskere, der bor i ejerbolig.

Spm. 718

Ministeren bedes udarbejde en oversigt over effekterne på de offentlige finanser (umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd), arbejdsudbud, ginikoefficienten og BNP ved at nedsætte benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumsgrænse på henholdsvis 2,65 kr. pr. liter og 2,46 kr. pr. liter i hvert af årene 2023-2025, 2030 og 2035. Hertil ønskes selvfinansieringsgraden oplyst. Adfærdsvirkningen ønskes ydermere fordelt på indenlandsk forbrugsadfærd, grænsehandelsadfærd og arbejdsudbudsadfærd.

Spm. 719

Vil ministeren udarbejde en oversigt over virkningen på de offentlige finanser umiddelbart, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd, samt virkning på arbejdsudbud og BNP forbundet med at sænke beskatningen af kapitalindkomst (positiv og negativ) og aktiebeskatningen fra de nuværende niveauer til en på landsplan harmoniseret sats på 25 pct.? Virkningen ønskes oplyst for hver indkomstart og procentpointsændring fra de nuværende satser til den nye sats. Virkningen bedes endvidere oplyst i 2025, 2030 og 2035.

Spm. 720

Vil ministeren oplyse, hvor stort et merprovenu der forventes i 2022, hvis prisen for gas, olie og benzin stiger med henholdsvis 10 pct., 25 pct. og 50 pct. i forhold til prisniveauet den 1. januar 2021?

Spm. 721

Hvor meget forventer ministeren, at statens merprovenu vil være i 2022 med de nuværende priser på energikilder som gas, træ og el?Spørgsmålet blev også stillet den 17. december 2021, jf. KEF alm. del – svar på MFU spm. 79. Med udgangspunkt i de stigende energipriser danskerne har oplevet siden, fremsendes spørgsmålet igen.

Spm. 794

Vil ministeren redegøre for, hvorfor Motorstyrelsen ikke sikrer sig lovhjemmel, inden man træffer afgørelser om at nægte udbetaling af eksportgodtgørelse? Der henvises til en afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. En autoforhandler havde i 2016 søgt om eksportgodtgørelse for en række køretøjer. Autoforhandleren fik dog ikke udbetalt godtgørelsen, da skattemyndighederne var af den opfattelse, at der ikke forelå dokumentation for, at køretøjerne var udført af landet på ansøgningstidspunktet. Østre Landsret gav ikke Skatteministeriet medhold i, at retten til eksportgodtgørelse fortabes, hvis dokumentation for udførsel først foreligger efter det tidspunkt, hvor forhandleren har godkendt månedsangivelsen for den måned, hvori der ansøges om godtgørelse. Landsretten fandt, at den af Skatteministeriet forfægtede fortolkning af reglerne om eksportgodtgørelse krævede sikker hjemmel, og at en sådan sikker hjemmel hverken fremgik af ordlyden af de relevante bestemmelser i registreringsafgiftsloven eller forarbejderne til disse (Kilde: Ny dom fra Østre Landsret underkender Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift – Bachmann Partners (bachmann-partners.dk)

Spm. 795

Kan Motorstyrelsen redegøre for, om der findes andre sager indenfor eksportområdet, hvor Motorstyrelsen har truffet afgørelser uden lovhjemmel?

Spm. 796

Hvilke tiltag har Motorstyrelsen taget for at sikre, at fremtidige afgørelser er lovhjemlet?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.