Folketingsbilag 22. september 2022 - 22. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 309

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 388 om administrative byrder for virksomheder forbundet med at efterleve reglerne for bo- og gaveafgiften, fra skatteministeren

Bilag 310

Plancher anvendt af Skatteministeriet under ekspertmøde den 22. september 2022 om elektronisk simulerede væddemål

Spørgsmål og svar

Spm. 726

Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 140 (folketingsåret 2020-21) med de seneste tilgængelige tal? Ministeren bedes endvidere oplyse virkningen i 2035.

Spm. 727

Kan ministeren oplyse, om man ved beregning af en lavere benzin- eller dieselafgift indregner en virkning på befordringsfradraget?

Spm. 728

Vil ministeren oversende en tabel for familier med børn i alderen 6-36 måneder, hvor faderens årlige lønindkomst inddeles i intervaller af 100.000 kr. nedad, mens moderens årlige lønindkomst inddeles i intervaller af 100.000 kr. henad (med det antal intervaller, som ministeren synes er meningsfuldt). For hver celle ønskes angivet, hvor mange par med børn i alderen 6-36 måneder samt antallet af børn, som befinder sig i cellen, samt hvad gennemsnitslønindkomsten for faderen hhv. moderen i cellen er?

Spm. 729

Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 360 (folketingsåret 2020-21) med de seneste tilgængelige tal?

Spm. 730

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmålet 401 (folketingsåret 2019-20) med de seneste tilgængelige tal?

Spm. 742

Vil skatteministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421 oplyse, om EU-Kommissionens nye godkendelse af den svenske medarbejderaktieordning er offentliggjort, og hvis ikke det er tilfældet undersøge, hvornår det vil ske, henset til at ordningen så vidt vides er trådt i kraft 1. januar 2022?

Spm. 747

Skatteministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 421 på side 11, at Gældstyrelsen vil kunne oprette et samarbejde med erhvervscentrene. Vil ministeren tage initiativ til det, og kunne information til iværksættere om den nødvendige fuldmagt inkorporeres i initiativet?

Spm. 749

Skatteministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 421 ”de komplicerede regler i virksomhedsskatteloven” og arbejdsgruppen har også erfaret, at iværksættere har udfordringer med at indberette oplysninger under virksomhedsordningen. Vil ministeren undersøge, hvordan ordningen kan gøres lettere tilgængelig?

Spm. 768

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af alm. del - spørgsmål 646 og 648 oplyse, hvordan fordelingen er, når udenlandske studerende fra ikke-vestlige lande opgøres på MENAPT-lande og øvrige ikke-vestlige lande.

Spm. 788

Hvorfor har regeringen ikke afsat midler i sit forslag til Finanslov 2023 til at gøre det midlertidige forhøjede fradrag for virksomhedernes udgifter til FoU på 130 pct. permanent med virkning fra 2023, som regeringen ellers har aftalt med et politisk flertal i Folketinget den 21. januar 2022?

Spm. 789

Hvad er regeringens plan for at få det finansieringsmæssige grundlag rettidigt på plads, så det forhøjede midlertidig FoU-fradrag på 130 pct. kan videreføres i permanent form fra 2023, som aftalt med et flertal i Folketinget i januar 2022, og har regeringen en ”Plan B”, hvis dette ikke lykkes inden årsskiftet?

Spm. 797

Regeringen foreslår at pålægge et solidaritetsbidrag – eller en særskat – på selskaber, som under den verserende energikrise tjener mange penge på f.eks. olie, gas og kul – såkaldt overnormale profitter. Det fremgår bl.a. af artiklen ”Regeringen støtter omstridt EU-forslag: Vil beskatte ”overnormal” profit hos danske energiselskaber”, bragt på altinget.dk den 15. september 2022. https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-stoetter-omstridt-eu-forslag-vil-beskatte-overnormal-profit-hos-danske-energiselskaberMinisteren bedes oplyse, hvor stor en indtægt staten forventes at kunne indkassere ved en indførsel af regeringens foreslåede afgift.

Spm. 798

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten vil være som følge af praksisændringen vedrørende moms, som blev varslet af Skattestyrelsen ved udkast til styresignal af den 7. juli 2022 jf. sagsnummer 21-1229043, herunder om muligt hvordan merprovenuet fordeler sig på de forskellige aktiviteter, herunder fitness, personlig træning, dans m.v.

Spm. 799

Ministeren bedes kommentere på præsentationerne anvendt under Skatteudvalgets høring den 7. september 2022 om fremtiden for almennyttige lotteri- og bankovirksomhed, jf. SAU alm. del – bilag 288. Herudover bedes ministeren kommentere på, om høringen den 7. september 2022 i øvrigt har givet anledning til refleksioner.

Spm. 800

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spm. 716, der vedrører Venstres forslag om en boligopsparingskonto. Der bedes – for at beregningerne afspejler Venstres udspil – tages udgangspunkt i de antagelser, der er lagt til grund: ”Det antages, at 6 ud af 10 førstegangskøbere anvender boligopsparingskontoen, og at disse i gennemsnit udnytter 70 pct. af det maksimale beløb for kontoen”, jf. note 4 i Venstres udspil ”Flere skal kunne eje deres egen bolig”.

Spm. 801

Vil ministeren redegøre for udviklingen af markedet for virtuelle væddemål hvert år fra 2010 og frem til i dag, herunder hvor meget virtuelle væddemål udgør i kroner og øre, og hvor stor en procentdel virtuelle væddemål udgør af det landbaserede spilmarked.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.