Folketingsbilag 23. maj 2020 - 30. maj 2020

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 165 A Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 165 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 32

Meddelelse om, at lovforslaget er udskudt og ikke forventes færdigbehandlet i indeværende folketingsår

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema - dataoprydning m.v.
Høringssvar fra Danske Advokater
Høringsskema

Almindelig del

Bilag

Bilag 335

Henvendelse af 18/5-20 vedrørende forslag til en grøn mobilitetspakke til virksomheder, fra Gate 21

Bilag 336

Henvendelse af 26/5-20 fra KPMG Acor Tax om indberetning af hybrid kernekapital

Bilag 337

Skatteministeriets årsregnskabet 2019 for § 38, skatter og afgifter, fra skatteministeren

Bilag 338

Årsrapporter for 2019 for Skatteministeriets styrelser under § 9 samt departementets finansielle årsregnskab for 2019, fra skatteministeren

Bilag 339

Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 340

Rigsrevisionens notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 341

Henvendelse af 27/5-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til lempelse af momsfradragsreglerne for restaurationsudgifter

Bilag 342

Internt dokument

Bilag 343

Internt dokument

Bilag 344

Orientering om ændring af EU-forordning med kobling til EU-toldkodeks

Bilag 345

Orienterende notat om ændring af EU-forordning med kobling til EU-toldkodeks

Bilag 346

EU-Nyt om ny tidsplan for EU-forslag på skatteområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 429

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 30 med et yderligere scenarium e) bestående af den boligskatteaftale, der blev indgået den 15. maj 2020 af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance?

Spm. 430

Vil ministeren på baggrund af svar af på SAU alm. del – spørgsmål 267 oplyse, hvad kontrol af tredjepartsindberetningerne fra Airbnb for anden halvdel af 2019 har vist – herunder hvor mange Airbnb-udlejere skattemyndighederne har kontrolleret, samt om ministeren vil iværksætte nye tiltag på baggrund af resultaterne?

Spm. 431

Vil ministeren oplyse, hvor langt Skatteministeriet er med at implementere API’en, der skal understøtte indberetningerne fra deleøkonomiske platforme fra den 1. januar 2021, og redegøre for, hvordan API’en implementeres – herunder om deleøkonomiske platforme er gearede til at anvende API’en, om det kræver investeringer ude i virksomhederne, og om virksomhederne skal tilmelde sig API’en og i forlængelse heraf, hvor mange virksomheder, der kommer til at anvende API’en?

Spm. 432

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 266 oplyse, hvor mange kontroller af deleøkonomiske platforme skattemyndighederne forventer at udføre i 2020?

Spm. 433

Vil ministeren på baggrund af sin besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 269 oversende resultaterne af kontrolprojektet ”Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer”, når analyserne er færdiggjort i primo 2021 og i den forbindelse redegøre for, hvad ministeren agter at iværksætte af initiativer som opfølgning?

Spm. 434

Fortroligt dokument

Spm. 435

Fortroligt dokument

Spm. 436

Fortroligt dokument

Spm. 437

Hvilke konkrete planer har regeringen med hensyn til at indføre en ny skat på finansielle transaktioner, således som det fremgår af Socialdemokratiets udspil “Danmark er for lille til store forskelle”, hvor Socialdemokraterne giver udtryk for, at Danmark skal tilslutte sig det forstærkede samarbejde i EU på dette område?

Spm. 438

Vil ministeren oversende beregninger, der belyser konsekvenserne af at indføre en klimaafgift på udvalgte fødevarer, nemlig okse- og kalvekød, lammekød, svinekød samt ost, om muligt afgrænset til ”gul ost”? Det ønskes oplyst, hvor meget priserne forventes at stige, såfremt afgiften svarer til 500, 1.000 og 1.500 kr. pr. tons CO2e-udledning beregnet ud fra en gennemsnitlig (og skønnet) klimabelastning ved hver af de tre typer af fødevarer, hvor stor en reduktion af forbruget der vil ske for de tre typer, hvor stort provenuet vil være af afgiften og i det omfang det er muligt de fordelingsmæssige effekter (f.eks. opdelt på indkomstdeciler) og den samlede reduktion af klimabelastningen (den direkte effekt af mindre forbrug).

Spm. 439

Ministeren bedes redegøre for mulighederne for at forhindre, at hjælpepakker udbetales til danske virksomheder, der er kontrolleret (direkte eller indirekte) af aktionærer med base i skattelylande på EU’s sortliste, ved i den relevante støttelovgivning at indsætte en misbrugsklausul svarende til den, der er fastsat i artikel 6 i direktivet om i skatteundgåelsesdirektivet, jf. følgende:”Generel regel om bekæmpelse af misbrug1. Ved beregning af støttebeløbet ser en medlemsstat bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af hovedformålene har, at opnå en fordel, som virker mod formålet og hensigten med national lovgivning relevant for støtten, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele.2. Med hensyn til stk. 1 betragtes arrangementer eller serier af arrangementer som værende ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed.3. Hvis der ses bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, jf. stk. 1, beregnes støttebeløbet i overensstemmelse med national ret.”Spørgsmålet bedes besvares inden samråd om besvarelse af samrådsspørgsmål X.

Spm. 440

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 4 anføres det: “Skatteministeriet og det franske Finansministerium opnåede den 26. april 2019 enighed om de overordnede principper for beskatningsretten til pensionsudbetalinger i en eventuel ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Såfremt der indgås en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst efter disse principper, vil det kunne indebære, at danske pensionsudbetalinger fremover kan beskattes i Danmark. Til gengæld vil der skulle tages højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. De videre forhandlinger om de specifikke bestemmelser i en eventuel ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem landene er endnu ikke afsluttede.” Det formodes, at det omtalte drejer sig om den principaftale, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede i en pressemeddelelse den 29. april 2019.Teksten til den såkaldte principaftale med Frankrig, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede i en pressemeddelelse den 29. april 2019, bedes oversendt til folketinget.

Spm. 441

Er den nuværende regering bundet af denne principaftale, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede i en pressemeddelelse den 29. april 2019?

Spm. 442

Betyder svaret på SAU alm. del – spørgsmål 4, at Skatteministeriet fortsætter forhandlingerne med Frankrig efter retningslinjer udstedt af den forrige regering, eller har den nuværende regering afgivet et nyt mandat godkendt af Ø-udvalget?

Spm. 443

Kan ministeren bekræfte, at det ikke er nyt, at pensionsudbetalinger fra Danmark til modtagere bosat i Frankrig kan beskattes i Danmark, men at det tværtimod er nyt, hvis man fremover overlader Frankrig førsteretten til beskatning af danske pensioner?

Spm. 444

Er det den nuværende regerings politik, at man vil bryde med det mangeårige princip om, at danske offentlige pensioner og private pensioner, der delvist er finansieret af det danske skattesystem, først og fremmest skal beskattes i Danmark og ikke i udlandet?

Spm. 445

Vil regeringen indføre en ny offentlig pension til nedslidte sideløbende med, at Danmark ikke fremover kan oppebære den fulde skat, hvis modtageren bor uden for Danmark?

Spm. 446

Ifølge ATP nyhedsbrevet Faktum nr. 189 er antallet af danske pensionister bosiddende i udlandet fordoblet de seneste 15 år. Hvad vil provenutabet være i forhold til indførelse af et princip om, at udlandet får førsteret til at beskatte danske pensioner, i forhold til de 10 lande, som pt. har det største antal personer med pensioner fra Danmark?

Spm. 447

Regeringen bedes ift. den boligskatteaftale, der blev indgået den 15. maj 2020 af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance redegøre for følgende: Udgiften for aftalen bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst.

Spm. 448

Ministeren bedes fremsende beregninger af konsekvenserne af den i finansloven 2020 vedtagne forhøjelse af afgiften på spil. Ministeren bedes i den forbindelse oversende beregninger lig dem, der foretages på andre afgiftsbelagte områder, hvor de samlede konsekvenser for eksempelvis - men ikke begrænset til - statens provenu, stigning i illegal aktivitet (spil uden for det regulerede spilleområde), reduktion af markedets størrelse og konsekvenser for spilafhængighed, hvis der forudses konsekvenser for øget spil på ikke-licenserede sider.

Spm. 449

Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 27. maj 2020 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål S og T – eventuelt i fortrolig form?

Spm. 450

Vil ministeren oversende en oversigt over covid-19-tiltag på skatteområdet, der er ved at udløbe, og samtidig oplyse, hvor meget de har været benyttet af virksomhederne?

Spm. 451

Ministeren bedes redegøre for, hvad straffen er, hvis man uberettiget nedskriver værdien af en ejendom og gennem et selskab, man er (med)ejer af, sælger ejendommen 50 gange billigere til sig selv som privatperson. Kan ministeren oplyse om reglerne for den type handel, som er beskrevet i artiklerne ”Skansegården solgt til Charles Ginnerskov til spotpris” og ”Peter Hansen: I Ragebøl kalder vi det skattefusk” fra JydskeVestkysten den 26. maj 2020?

Samrådsspørgsmål

Spm. X

Samrådsspm. om, hvilke juridiske muligheder inden for EU-retten, som regeringen ønsker at benytte sig af med henblik på at undgå at hjælpepakker kan ende hos en dansk virksomhed, som er kontrolleret (direkte eller indirekte) af en ejer med base i et land på EU's sortliste over skattely, til erhvervsministeren og skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.