Folketingsbilag 23. juni 2020 - 30. juni 2020

Vedtagne lovforslag

L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).
Vedtaget den 25. juni 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om bemærkninger til skatteministerens svar vedrørende SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 371

Henvendelse af 23/6-20 fra KPMG Acor Tax om skattekredit for FoU efter LL § 8 X og bortseelsesreglen i LL § 33 H

Bilag 372

Henvendelse af 23/6-20 fra Nørrebro Teater om Covid 19-hjælpepakker og udskydelse af indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag

Bilag 373

Henvendelser af 24/6-20 fra KPMG Acor Tax om forhøjede fradrag på 130 pct. for udgifter til FoU

Bilag 374

Orientering om forkert anvendelse af renteregler i gennemstrømningssager

Bilag 375

Publikation fra Skattestyrelsen - Kontrolindsats mod kædesvig

Bilag 376

Orientering om kontrolindsats mod social dumping

Bilag 377

Orientering om ekstern høring af lov om børne- og ungeydelsen og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (SKM: 500479)

Bilag 378

Samlenotat vedr. ECOFIN 10. juli 2020

Bilag 379

Orientering om at tilladelser til privat brug af gulnummerpladebiler er tæt på fordoblet (SKM: 500604)

Bilag 380

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.)

Bilag 381

Skattestyrelsens publikationen om små og mellemstore virksomheders anvendelse af muligheden for at ansøge om et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 512

Kan ministeren oplyse, hvad adfærds- og provenueffekten er af at afskaffe 15-pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret?

Spm. 513

Vil ministeren redegøre for, hvorfor aftaleparterne bag det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af udkastet til styresignalet, som lægger op til så mange skønsmæssige vurderinger, at hovedreglen om at kunne familieoverdrage fast ejendom til den offentlige værdi forsvinder og bliver til en undtagelse?

Spm. 514

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt Skattestyrelsen har kapacitet til at behandle alle de skønsmæssige vurderingssager, som styresignalet lægger op til?

Spm. 515

Kan ministeren bekræfte, at det med lovændringen af aktionærlån i 2012 aldrig har været hensigten at beskatte bogføringsfejl på en mellemregningskonto, men alene beskatte de tilfælde, hvor virksomhedsejeren har haft til hensigt at omgå beskatning af udbytte?

Spm. 516

Kan ministeren oplyse, hvad status er på den arbejdsgruppe, som blev igangsat før folketingsvalget i 2019, som havde til opgave at kigge på reglerne og uhensigtsmæssigheder ved dobbeltbeskatning på aktionærlån?

Spm. 517

Kan ministeren oplyse, hvilke udenlandske spillevirksomheder – uden licens til at udbyde spil i Danmark – danskere benytter til spil?

Spm. 518

Hvilke udfordringer ser ministeren i at tillade virksomheder at tilbageholde skat af B-indkomst for at indbetale dette på vegne af den skattepligtige borger?

Spm. 519

Vil ministeren redegøre for, om det er juridisk muligt for Skattestyrelsen at stille trækprocenten til rådighed for virksomheder, der har medarbejdere, som modtager honorar, der er B-skattepligtigt, og lade virksomhederne indbetale skatten på vegne af medarbejderen?

Spm. 520

Vil ministeren oplyse, hvor stort et antal sager der er påklaget til Skatteankestyrelsen i perioden 2012-2019, som vedrører ekstraordinær genoptagelse af godtgørelse af elafgift?

Spm. 521

I forlængelse af besvarelse af SAU alm. del - spørgsmål 369, hvor Skattestyrelsen oplyser, at kontrolprojektet vedrørende tilbagebetaling af energiafgifter har vist, at reglerne om energiafgifter er vanskelige for mange virksomheder, bedes ministeren oplyse, om det er korrekt, at Skattestyrelsen i en periode fra 2012-2019 har foretaget ekstraordinær genoptagelse af godtgørelse af elafgift med henvisning til, at reglerne for eksempelvis fordelingen mellem godtgørelse af afgift på elektricitet til procesforbrug og rumvarmeafgiften er almen kendt. Hvordan mener ministeren i givet fald, at dette harmonerer med førnævnte besvarelse?

Spm. 522

Ministeren bedes kommentere henvendelserne af 24. juni 2020 fra KPMG Acor Tax om forhøjede fradrag på 130 pct. for udgifter til FoU, jf. SAU alm. del - bilag 373.

Spm. 523

Fortroligt dokument

Spm. 524

Fortroligt dokument

Spm. 525

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at der i dag ikke er en større grad af proportionalitet i beskatningen af arv? Hvad ville merprovenuet være ved indførelse af en ’topskat’ på arv? Der ønskes et provenuskøn for forskellige modeller, hvor den forhøjede beskatning gælder for arv over henholdsvis 1, 2 og 3 mio. kr. og en forhøjet skattesats på henholdsvis 20, 25 og 30 pct. Hvad ville de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser fra en sådan ’topskat’ på arv være?

Spm. 526

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd samt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at gennemføre initiativer om ’fossilfrie byggepladser’ i Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlægs anbefalinger, herunder at initiativet indføres ved lov fra 2030, og at det hurtigst muligt indføres som krav ved offentlige byggerier?

Spm. 527

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske stat må forventes at tjene på grænsehandel med diesel i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 i forbindelse med, at Tyskland har hævet dieselafgiften?

Spm. 528

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd og oplyse eventuelle juridiske udfordringer ved at oprette en pantordning på cigaretskodder på alle cigaretter solgt i Danmark?

Spm. 529

Vil ministeren som opfølgning på KEF alm. del – spørgsmål 289 af 31. marts 2020 redegøre for provenueffekten efter tilbageløb og adfærd, hvis det forudsættes at statsstøtten til certifikater, der eksporteres, kræves tilbagebetalt, når der tages udgangspunkt i at den samlede støtte til eksporterede certifikater er 630 mio. kr., og eventuelle juridiske udfordringer herved?

Spm. 530

Vil ministeren oplyse følgende om hver enkelt delanbefaling fra Klimapartnerskaberne: absolut CO2-reduktion, CO2-reduktion i 2025 udover BF20, CO2-reduktion i 2030 udover BF20 samt provenukonsekvenser, henholdsvis før og efter tilbageløb og adfærd?

Spm. 531

Vil ministeren oplyse, hvorvidt der er provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd ved at give alle ret til at installere en ladestander ved eller i forbindelse med deres bolig med egenbetaling?

Spm. 532

Vil ministeren opdatere svaret på KEF alm. del – spørgsmål 65 (folketingsår 2018-2019, 2. samling) set i lyset af den seneste aftale om affald?

Spm. 533

Vil ministeren oplyse de statsfinansielle omkostninger ved at indføre miljøzoner for personbiler i Danmark efter modellen som Socialdemokratiet støttede op om i betænkningsbidraget til lovforslag nr. L191 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), og ved en ordning, hvor kommunerne herudover frivilligt kan vælge at indføre nuludslipszoner?

Spm. 534

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd ved, at alle nye taxaer i Danmark skal være nuludslipsbilleder fra den 1. januar 2021, forudsat at målet opnås ved, at der ikke gives flere taxalicenser til fossile biler?

Spm. 535

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd (herunder DUT) ved, at det offentlige fra den 1. januar 2021 kun må købe nuludsplipskøretøjer – inkl. offentlige udbud, som involverer køretøjer, som f.eks. busser? Svaret bedes opgjort på henholdsvis kommuner, regioner og stat.

Spm. 536

Vil ministeren redegøre for de aktuelle CO2-afgifter for diesel i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark?

Spm. 537

Det fremgår af Basisfremskrivning 2020, at grænsehandel med olieprodukter, herunder diesel, ikke indgår opgørelsen over det endelige energiforbrug. Kan ministeren bekræfte, at regeringen forventer en dieselbaseret grænsehandel på ca. 400 mio. liter diesel i dansk favør i 2021? Ministeren bedes ligeledes be- eller afkræfte, at fraværet af CO2-udledninger fra grænsehandel ikke har ført til en undervurdering af vejtransportens CO2-udledninger i anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber.

Spm. 538

Ministeren bedes redegøre for den regulatoriske klimaeffekt ved at udfase førstegenerations biobrændsler fra 2021 samt oversende en vurdering af, hvor mange elbiler, der er påkrævet, for at sænke CO2-udledningerne med en tilsvarende mængde.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.