Folketingsbilag 23. september 2020 - 30. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 442

Henvendelse af 24/9-20 fra Bjarne Andersen, Brønderslev, om befordringsfradrag og hjemmearbejde

Bilag 443

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens meddelelse vedr. en handlingsplan for retfærdig og enkelt beskatning og meddelelse om god skatteforvaltning

Bilag 444

Internt dokument

Bilag 445

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020)

Bilag 446

Fortroligt dokument

Bilag 447

Orientering om baggrunden for forkert anvendelse af rentereglerne i kildeskattesager, fra skatteministeren

Bilag 448

Brev til udvalgsformænd om Europaudvalgets nye mødetid

Bilag 449

EU-note om styrket administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 450

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 764

Vil ministeren redegøre for de samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser ved en afgift på væddemål og onlinekasino på henholdsvis 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 42 og 45 pct.? De statsfinansielle konsekvenser bedes opgjort henholdsvis som umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 765

Vil ministeren oplyse den samfundsøkonomisk optimale afgiftssats på henholdsvis onlinekasino og væddemål?

Spm. 766

Vil ministeren redegøre for gældende regler for kørselsgodtgørelse til pensionister, der kører i privat bil, når de deltager som forsøgspersoner på enten et offentligt hospital eller en tilknyttet uddannelsesinstitution, hvor den pågældende forsøgsperson samtidig ikke modtager A-indkomst i form af løn eller honorar?

Spm. 767

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra orienteringen om oprettelse af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område den 24. september 2020.

Spm. 768

Vil ministeren oplyse, hvilke erhverv der benytter sig af virksomhedsskatteordningen i dag, og vil ministeren opdatere tabel 1 på Skatteministeriets hjemmeside ”Virksomhedsbeskatning - belysning af virksomhedsskatteordningen” (https://www.skm.dk/skattetal/statistik/arkiv/virksomhedsbeskatning-belysning-af-virksomhedsskatteordningen/)?

Spm. 769

Vil ministeren redegøre for, hvorfor provenuet ved at hæve benzin- og dieselafgifterne med 69 øre resulterer i et provenu efter tilbageløb og adfærd på 0,5 mia. kr., jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 154 og 278 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), mens det i svar på SAU alm. del – spørgsmål 664 (folketingsåret 2019-20) fremgår, at det giver et provenu efter tilbageløb og adfærd på 0,7 mia. kr. at hæve afgifterne på benzin og diesel med 50 øre?

Spm. 770

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 675 bedes det oplyst, hvornår ministeren forventer, at regeringens dialog med EU-kommissionen er tilendebragt, som det fremgår af aftalen ”Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv” indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Alternativet den 28. august 2020.

Spm. 771

Det har tidligere været muligt for Skatteministeren at estimere, hvor træfsikkert de nye ejendomsvurderinger vil være indenfor et vist spænd. I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 709 bedes ministeren derfor redegøre for, hvorfor man øjensynligt ikke kan oplyse det længere.

Spm. 772

Vil ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser for henholdsvis staten, kommunerne og boligejerne ved de udskudte ejendomsvurderinger?

Spm. 773

Vil ministeren redegøre for, om forsinkelsen i udsendelse af ejendomsvurderingerne får konsekvenser for den videre tidsplan for programmet og for implementeringen af boligaftalen?

Spm. 774

Vil ministeren redegøre for, hvilken betydning forsinkelsen af ejendomsvurderingerne har for tilbagebetalingen af de for højt opkrævede ejendomsskatter?

Spm. 775

Vil ministeren redegøre for henholdsvis det forventede samt realiserede årlige mindreprovenu som følge nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte i 2017?

Spm. 776

Vil ministeren oplyse, hvilke forudsætninger, herunder elasticiteter, der lå til grund for vurderingen af provenueffekten samt adfærdseffekterne ved forhøjelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte fra 5 til 15 pct.? Ministeren bedes endvidere redegøre for det empiriske grundlag for de anvendte elasticiteter m.v., der lå til grund for beregningerne.

Spm. 777

Vil ministeren oplyse, hvad det ekstraordinært høje provenu fra bo- og gaveafgiften ved generationsskifte i 2019 skyldes, og hvordan det ekstraordinært høje niveau i 2019 forventes at påvirke provenuet i årene frem mod 2025?

Spm. 778

Vil ministeren redegøre for det årlige antal generationsskifte i danske virksomheder i perioden 2015-2019 og det forventede antal i 2020-2025?

Spm. 779

Vil ministeren redegøre for den tilsyneladende forskel i opgørelsen af provenuet fra Afgift af dødsboer og gaver opgjort henholdsvis i statsregnskabet 2019 (8.612,9 mio. kr.) og i nationalregnskabet 2019 (ca. 6,2 mia. kr., jf. Danmarks Statistik, Skatter og afgifter efter type og tid, 4.2. Afgift af arv og gave)?

Spm. 780

Vil ministeren oplyse, om man har modtaget flere henvendelser fra statens IT-råd om implementering af boligskatteforliget siden august 2019 og oplyse, om rådet er i gang med et nyt status notat, eller om ministeren agter at bede dem udarbejde et opdateret observationsnotat?

Spm. 781

Skattestyrelsen offentliggjorde i juni måned et notat, jf. SAU alm. del – bilag 349, der viste, at styrelsen for årene 2010-2019 har gennemført indkomstforhøjelser i transfer pricing-sager for mere end 80 mia. kr. Oversigten viser imidlertid kun bruttoreguleringer og tager ikke højde for udfaldet af klagesager ved Landsskatteretten og sager ved domstolene. Vil ministeren derfor foranledige, at der fremsendes en fornyet oversigt, der viser nettoreguleringerne for de pågældende år, således som disse kan opgøres på nuværende tidspunkt dvs. med hensyntagen til udfaldet af de sager, som er endelig afgjort ved Landsskatteretten og domstolene og efter afsluttede MAP-forhandlinger? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvor stor en andel af de gennemførte forhøjelser, der i øjeblikket er genstand for en verserende klagesag og/eller såkaldt MAP-forhandling.

Spm. 782

Efter international standard i OECD’s modeloverenskomst kan Danmark beskatte udenlandske ejere ved afståelse af aktier eller lignende ejerandele i selskaber, hvor mere end 50 pct. af aktiverne hidrører direkte eller indirekte fra fast ejendom i Danmark, jf. artikel 13, stk. 4. Det følger desuden af Danmarks tiltræden af OECD’s multilaterale konvention (MLI) artikel 9, stk. 4, at indholdet af OECD’s modeloverenskomst artikel 13, stk. 4, skal finde anvendelse overfor lande, der på tilsvarende måde har tiltrådt MLI’en. Vil ministeren oplyse, hvilke lande der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, som afskærer Danmark fra at beskatte personer og selskaber i det land ved afståelse af aktier eller lignende ejerandele i danske selskaber, hvor mere end 50 pct. af aktiverne hidrører direkte eller indirekte fra fast ejendom i Danmark?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.