Folketingsbilag 23. september 2022 - 23. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 311

Samlenotat vedr. ECOFIN den 4. oktober 2022, fra finansministeren

Bilag 312

Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-368/22, Danish Fluid Systems Technologies

Bilag 313

Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 473 om ministeren vil udarbejde et stablet områdediagram, hvor X-aksen er kr./KwH fra 0 til 15 kr., og Y-aksen er kr., og hvor man nedefra kan se basisproduktionsprisen på el, og herefter akkumulerende opad de øvrige elementer i slutbrugerprisen, fra skatteministeren

Bilag 314

Lovudkast - udkast til forslag til lov om ændring af lovom afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår af 2023, forhøjelseaf børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft, udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft og indførelse af skattepligtpå udbytter til udenlandske stater og deres institutioner) samt resumé, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 746

Justitsministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 240, at Justitsministeriet har anmodet de svenske skattemyndigheder om en udtalelse om de gældende svenske regler om gældssanering, og at ministeriet vil vende tilbage overfor Folketinget, når udtalelsen er modtaget. Vil ministeren oplyse, hvornår ministeriet forventer at modtage tilbagemeldingen fra Sverige? Vil ministeren derudover oplyse, hvornår nabotjekket af reglerne for gældssanering, som oplyst i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421, forventes afsluttet, og hvornår Skatteudvalget kan forvente en afrapportering?

Spm. 752

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. august 2022 fra Spillebranchen om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 282.

Spm. 758

En analyse (https://oxfamibis.dk/sites/default/files/media/wealth_x_dansk_oxfam_ibis_analyse_25052022.pdf) fra Oxfam IBIS har på baggrund af tal fra den private aktør Wealth X vist et væsentligt større provenupotentiale for en formueskat end angivet i tidligere beregninger fra Skatteministeriet. Den store forskel skyldes blandt andet, at Wealth X estimerer, at nettoformuerne er væsentligt større, som det fremgår af side 6 i analysen, hvor den samlede formue for personer med formuer over ca. 33 mio. kr. skønnes til at være omtrent seks gange større end Skatteministeriets skøn. Der ønskes en uddybning af, hvorfor opgørelsesmetoderne anvendt af hhv. ministerierne og Oxfam IBIS/Wealth X giver så forskellige skøn for nettoformuerne, herunder værdien af de unoterede aktier. Endvidere ønskes det oplyst, hvilke tiltag ministeren mener, der kan gøres for at skabe en mere retvisende statistik over danskernes formuer, herunder særligt de unoterede aktier.

Spm. 759

Det ønskes oplyst, hvilke forudsætninger Skatteministeriet anvender om væksten af danskernes formuer, når der laves beregninger af provenuet af en formueskat? Herunder ønskes det oplyst, hvilken vækst der er forudsat for de største formuer i baseline?

Spm. 778

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor corona-lån (lønkompensation) er indrettet på en sådan måde, at de ikke kan indfries før tid, herunder redegøre for:- Hvor mange corona-lån er der udstedt?- I hvor mange tilfælde har myndighederne nægtet, at lånet indfries før tid?- Om statskassen løber en risiko ved at nægte, at lånet indfries før tid, hvis låneren går konkurs?

Spm. 802

Vil ministeren – i lyset af den stigende inflation og energikrisen – redegøre for, hvor stort statens merprovenu fra momsindtægter forventes at blive for indeværende år?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.