Folketingsbilag 24. juni 2022 - 24. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 255

Svarbrev fra statsministeren til Folketingets formand om sene fremsættelser af lovforslag i folketingsåret

Bilag 256

Orientering om ny tillægskontrakt med KMD, fra skatteministeren

Bilag 257

Lovudkast -Orientering om høring af lovforslag om begrænset skattepligt ved udøvelse af aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 586

Vil ministeren oplyse, hvilke undersøgelser og konklusioner, der ligger forud for denne drastiske ændring afvæddemålsmarkedet, og redegøre for den bagvedliggende bevæggrund?

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, om salg af væddemål på virtuelle sportsspil vil være omfattet af krav om spilkort, hvis det forbliver kategoriseret som væddemål?

Spm. 588

I dag er væddemål på de elektroniske simulerede sportsspil omfattet af væddemålskapitlet i lov om spil. Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at, hvis væddemålsterminalen i stedet for klassificeres som en spilleautomat, vil det betyde, at der maksimalt kan placeres væddemål på kr. 1 pr. spil?

Spm. 589

’Væddemål på virtuelle sportsbegivenheder’ afvikles hvert 4. minut - derfor vil aftalen betyde, at en spiller maksimalt kan vædde for kr. 15 i timen. På ’spilleautomater’ afviklesspillet hvert 2. sekund. Endelig kan ’Danske Spil sælge virtuelle væddemål’ for kr. 200. Vil ministeren redegøre for, hvordan dette tænkes løst?

Spm. 590

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke foreslås en ændring af indsatser og maksimumgevinst for Danske Spil?

Spm. 591

Spilbranchen udtaler, at væddemål på hhv. simulerede og rigtige sportsbegivenheder henvender sig til samme typer af kunder. De akkrediterede testvirksomheder og Spillemyndigheden kræver, at virtuelle spil skal simulere/ligne sportsbegivenheder og ikkemå ligne lotteri. Vil ministeren oplyse, hvad den politiske motivation er for at gå imod markedet og specialister på området?

Spm. 592

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at forslaget vil betyde, at afgiften for væddemål på virtuelle sportsspil stiger fra 28 % til 41 %, og at afgifterne dermed siden 2021 samlet er steget fra 20 % til 41 %?

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke foreslås en tilsvarende stigning i afgifter for Danske Spils indtægter på væddemål på virtuelle sportsspil?

Spm. 594

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at der med de nye regler kun kan sælges væddemål på virtuelle sportsspil i spillehaller for spilleautomater, men at dette ikke gælder de øvrige væddemål?

Spm. 595

Vil ministeren oplyse, om der er foretaget vurdering af konsekvenserne for markedet, inden aftalen blev præsenteret for partierne?

Spm. 596

Vil ministeren oplyse, hvor mange virksomheder, der har betalt for en licens, som giver adgang til salg af væddemål på virtuelle sportsbegivenheder, og kan disse have en berettiget forventning i licensperioden?

Spm. 597

Kan ministeren oplyse, hvor stort markedet er for væddemål på virtuelle spil?

Spm. 598

Vil ministeren oplyse, om det er tanken, at virtuelle spil skal kunne tilbydes online under en spillicens?

Spm. 599

Vil ministeren oplyse, om Skattestyrelsen som lovet i svaret på SAU (folketingsåret 2020-21) alm. del – spørgsmål 264 har opdateret den førstkommende juridiske vejledning med det samspil af regler, hvorefter der ikke skal ske dobbeltbeskatning (beskatning som kursgevinst) ved eftergivelse af rentegæld, hvor renterne er fradragsbeskåret efter ligningslovens § 5, stk. 9, og hvis ikke, hvorfor?

Spm. 600

Vil ministeren oplyse, hvad formålet er med, at der ikke skal ske beskatning af renter (som kursgevinst) ved eftergivelse af renter fradragsbeskåret efter ligningslovens § 5, stk. 9, når ministeren samtidig mener, at der eksempelvis skal ske beskatning som kursgevinst ved eftergivelse af ikke-fradragsberettigede renter til det offentlige, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 489: ”Hvis der sker eftergivelse af en rentefordring, hvor den manglende rentefradragsret skyldes andre regler end ligningslovens 5, stk. 9, som fx gældsinddrivelsesloven, vil udgangspunktet være det samme, dvs. at den manglende rentefradragsret ikke reducerer en eventuel beskatning efter kursgevinstloven eller underskudsbegrænsning.”

Spm. 601

Vil ministeren i forlængelse af de foregående spørgsmål oplyse, hvor længe de af ministeren tidligere bebudede lovgivningsovervejelser har stået på, og hvornår de kan forventes afsluttes?

Spm. 602

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt reparationsgrænsen for elbiler, der er indregistreret efter den 1. januar 2016, ændres til henholdsvis 80, 85, 90, 95 og 100 pct.

Spm. 603

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt reparationsgrænsen for elbiler og plug-in-hybridbiler, der er indregistreret efter den 1. januar 2016, ændres til henholdsvis 80, 85, 90, 95 og 100 pct.

Spm. 604

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt bundgrænsen for afgiftsfritagne reparationer hæves med 5.000 kr.

Spm. 605

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt bundgrænsen for afgiftsfritagne reparationer indekseres, så den fremover følger den generelle prisudvikling.

Spm. 606

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt der indføres en differentieret reparationsgrænse, hvor biler med den bedste euronorm tildeles en 10 pct. højere reparationsgrænse, mens biler med den næstbedste euronorm tildeles en 5 pct. højere reparationsgrænse.

Spm. 607

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt der indføres en differentieret reparationsgrænse, hvor biler med den bedste euronorm tildeles en 20 pct. højere reparationsgrænse, biler med den næstbedste euronorm tildeles en 15 pct. højere reparationsgrænse, biler med den tredjebedste euronorm tildeles en 10 pct. højere reparationsgrænse, og biler med den fjerdebedste euronorm tildeles en 5 pct. højere reparationsgrænse.

Spm. 608

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt registreringsafgiftslovens § 7 ændres, så prisen for reparationer kan opgøres med brugte reservedele.

Spm. 613

Hvad vil mindreprovenuet blive, hvis 75 pct. af de privatansatte, svarende til godt 1,6 mio. personer, modtager en fysisk gave til en gennemsnitsværdi af 600 kr., med en gennemsnitlig skat på 43,5 pct. efter tilbageløb?

Spm. 614

Vil ministeren oplyse, hvad de økonomiske konsekvenser er i Danmark i form af øget grænsehandel og deraf mindre dansk moms- og afgiftsprovenu af den tyske beslutning om en midlertidig tysk sænkelse af afgiften for både benzin og diesel?

Spm. 615

I forlængelse af ministerens besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 478 bedes ministeren uddybe, hvor det konkret fremgår i EU’s momssystemdirektiv, at det vil være i strid med direktivet at undtage eksempelvis skins, som er en elektronisk leveret ydelse? Ministeren bedes ligeledes besvare, om der er faldet domme, som understøtter, at det vil være i strid med direktivet at undtage elektronisk leverede ydelser?

Spm. 617

Ministeren bedes skønne provenueffekten ved at undtage ejendomsselskaber fra altid at indgå som passiv kapitalanbringelse (jf. pengetanksreglen) ved generationsskifte, således successionsreglerne kan benyttes af ejendomsselskaber ved en konkret vurdering.

Spm. 618

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor al ejendomsudlejning i udgangspunktet betragtes som passiv kapitalanbringelse og herved ikke som andre virksomheder er underlagt en konkret vurdering jf. pengetanksreglen.

Spm. 619

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 1. juni 2022 fra KPMG Acor Tax om, hvorfor LL § 5, stk. 9 findes, når der de facto findes regler om beskatning (KGL)/underskudsbegrænsning (SEL/PSL) ved gældseftergivelser, uanset hvordan gælden er opstået, jf. SAU alm. del – bilag 235?

Spm. 625

Er ministeren enig i, at alternative, grønne brændstoffer endnu ikke er til rådighed for fiskeriet, hvorfor den såkaldte adfærdseffekt ifm. CO2-afgiften i forhold til dansk fiskeri vil være, at fiskerne enten bliver tvunget i land eller til at hente deres brændstof i andre lande?

Spm. 626

Er ministeren enig i, at grønt brændstof som alternativt drivmiddel i fiskeriet ikke er til rådighed i de mængder, der er brug for til at forsyne den danske fiskeflåde?

Spm. 629

Hvornår vurderer ministeren, at det vil være muligt for hele dansk fiskeris flåde at anvende alternative brændstoffer som eksempelvis ethanol fremstillet gennem power-to-x-teknologi?

Spm. 630

Når man fritager for kursgevinstbeskatning, følger det normalt, at man samtidig fritager for underskudsbegrænsning, hvis en fritagelse for betaling af gælden (renter) kan sidestilles med en samlet ordning. Hvad er ministerens kommentar til, at dette ikke allerede var med i ændringsforslaget til L 196?

Spm. 635

Af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 470 fremgår det, at kompensation ikke vurderes at udløse kompensation, ”hvis den pålægges på grund af klimahensyn og er af generel og ikke-diskriminerende karakter.” Hvordan vurderes det konkret, at de foreslåede CO2-afgift er af generel og ikke-diskriminerende karakter? Kan en CO2-afgift på niveau med afgiften på hhv. benzin og diesel, som vil omfatte både Nordsøen og raffinaderier, betragtes som værende af generel og ikke-diskriminerende karakter?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.