Folketingsbilag 25. februar 2021 - 4. marts 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven. (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. marts 2021

L 142 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 142 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om provenuvirkningen ved at tilbagerulle de fire sænkelser af bundskatten i 2018, til skatteministeren

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, som enten er eller har været på EU’s sortliste, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad ministerens overvejelser er i forhold til at genforhandle dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago i stedet for at opsige den, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om Danmark vil indgå en informationsudvekslingsaftale med Trinidad og Tobago, hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten opsiges, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om fordele og ulemper ved at opsige en dobbeltbeskatningsoverenskomst generelt og specifikt for nærværende forslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke har været dialog med Trinidad og Tobago forud for regeringens forslag om at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der kan foretages mindre indgribende sanktioner overfor Trinidad og Tobago, før man beslutter sig for, om dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal opsiges, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser for det private erhvervsliv ved at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om det ikke er i Danmarks interesse at have en dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago vil forhindre skatteunddragelse, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at redegøre for den dialog, der har være mellem EU og Trinidad og Tobago, før Trinidad og Tobago kom på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om mulighederne for at vedtage en protokol, der midlertidigt indskrænker dobbeltbeskatningsoverenskomstens virkefelt, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regeringen fremadrettet vil foreslå, at dobbeltbeskatningsoverenskomster med lande, som opføres på EU’s sortliste i en længere eller kortere periode, opsiges, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor mange danske borgere og virksomheder der har penge placeret i Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, mange andre medlemsstater der har opsagt deres dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago, til skatteministeren

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvad det forventes at den reelle effekt af forslaget om at hæve den endelig bruttoskat for udbytter til 44 pct., når de personer, som forslaget reelt vil ramme, allerede i dag betaler 42 pct. i personlig aktieindkomstbeskatning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan regeringen har imødekommet nogle af de bekymringer, som rejses af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Rederier i høringssvarene, jf. bilag 1, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den forventede reelle effekt af de to forslåede defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke af de fire defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner der implementeres i national ret, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om et dansk selskab vil miste retten til fradrag for udgifter til lods og brændstof i det danske selskab, hvis selskabet har et datterselskab eller søsterselskab i Panama, som sørger for brændstof, aftaler om lods til Panamakanalen osv., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at lovforslaget ifølge Dansk Erhverv, Dansk Industri og Danske Rederier kan have utilsigtede, negative konsekvenser for dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at repræsentanter for dansk erhvervsliv udviser bekymring over risikoen for at blive pålagt yderligere skattebyrder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan det kan være rigtigt, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at som “en konsekvens af de regler, der foreslås” vil der være en ”væsentlig forøgelse af skattebetalingen” her i landet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at redegøre for ministerens overvejelser angående bekymringerne fra de danske virksomheder/rederier, som gør forretninger i Panama, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor ingen af de lande, som Oxfam IBIS har udpeget som de værste skattely, er på EU’s sortliste, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om balance mellem hensynet til at sikre et effektivt værn mod skatteunddragelse og hensynet til dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om implementeringen af de foreslåede defensive foranstaltninger koordineres mellem medlemsstaterne, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om hvorfor Skatteministeriet ikke mener, at lovforslaget ikke er udtryk for overimplementering af EU-retten, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilke andre medlemsstater der implementerer de samme to foreslåede defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som regeringen foreslår implementeret i dansk ret, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke medlemsstater der implementerer to af de fire foreslåede defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren

L 161 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil. (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 3/3-21 fra NIRAS A/S om spørgsmål vedrørende den praktiske udmøntning af gavekort

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, mulighederne for og konsekvenser ved at skattefritage sundhedstest og værnemidler bredt og ikke udelukkende for covid-19 tests og værnemidler, der skal begrænse spredningen af covid-19, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de provenumæssige konsekvenser, hvis boligjobordningen udvides, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorledes ministeren forholder sig til de ekstra omkostninger, som udstedere af gavekortene forlanger af gavekortindehavere, såfremt de ønsker at forlænge fristen for gavekort pga. restriktionerne, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/3-21 fra NIRAS A/S om spørgsmål vedrørende den praktiske udmøntning af gavekort, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter arbejdsgiverbetalte vacciner og værnemidler bliver skattefri for medarbejderen på samme måde som Ligningslovens § 16, stk. 12, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om provenumæssige konsekvenser, hvis fradrag for serviceydelser i boligjobordningen midlertidigt udvides til også at omfatte køb af lektiehjælp, til skatteministeren

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4. marts 2021 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at det forhøjede FoU-fradrag, der følger med LL § 8 B med det formål at subsidiere FoU, hverken kan anvendes af erhververen eller overdrageren, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-21 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag), til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 139

Fortroligt dokument

Bilag 140

Orientering om fejlagtig opkrævning af renter

Bilag 141

Statusnotater for gæld- og opkrævningsområderne samt told- og momsområderne

Bilag 142

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens egen driftundersøgelse af Skatteforvaltningens kommunikationskanaler

Bilag 143

Henvendelse af 28/2-21 fra Busch On Board, Henrik Busch om udfordringer med manglende betaling af motorafgifter og manglende nummerpladeinddragelse

Bilag 144

Oplæg fra møde den 1. marts 2021 om social dumping og myndighedsindsatsen med beskæftigelsesministeren, skatteministeren, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet

Bilag 145

2. udkast til beretning om arbejdsgruppe om skattevilkår for iværksættere

Bilag 146

Henvendelse af 28/2-21 fra John Allan Pedersen om betaling af PAL-skat

Bilag 147

Henvendelse af 28/1-21 fra Dansk Elbil Alliance om at den grønne firmabilskat ikke bidrager til at fremme grønne firmabiler

Bilag 148

Tal og tendenser om momskarruseller, fra skatteministeren

Bilag 149

Tal og tendenser om kædesvig, fra skatteministeren

Bilag 150

Publikation: Flere danskere leaser biler

Bilag 151

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2020/21

Bilag 152

Regeringens kontroludspil, Styrket skattekontrol - tæt på og klar til fremtiden, marts 2021

Bilag 153

Publikation om fremgang i inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter, fra skatteministeren

Bilag 154

Borgerhenvendelse modtaget fra Karsten Lauritzen af 2/3-21 fra Hans Jørgen Hoffmann om Gældsstyrelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 257

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 175 (folketingsåret 2019-20) bedes ministeren – evt. i fortrolig form – oplyse, hvad Skatteministeriet har foretaget sig af nyt siden besvarelse af førnævnte spørgsmål for at få omsat principaftalen mellem Frankrig og Danmark om en dobbeltbeskatning til en egentlig DBO. Der henvises til Skatteministeriets pressemeddelelse ”Ny dansk-fransk DBO vil gavne danske virksomheder og pensionister i Frankrig” af 29. april 2019.

Spm. 259

Vil ministeren redegøre for, hvad der gøres for, at Motorstyrelsen ikke træffer afgørelser uden lovhjemmel? Der er eksempler på, at Motorstyrelsen ikke har givet eksportgodtgørelse på et køretøj, som er afmeldt i motorregistret og udført af Danmark, hvilket er i strid med retspraksis fra Højesteret (SKM2016.14.HR).

Spm. 260

Når ministeren i sin besvarelse af spørgsmål S 184 omkring forsikringsafgifter for lystfartøjer erklærer, at der er udført 5 kontroller i 2019, som samlet har medført en regulering på 1,1 mio. kr., anmodes ministeren om at redegøre for, hvorvidt dette beløb er på forsikringsafgiften, da spørgeren ikke kan få det til at passe, da den ændrede forsikringsværdi så måtte beløbe sig til 110 mio. kr., eller der er tale om nogle meget dyre enkeltbøder. På den baggrund anmodes der om en redegørelse for beløbets sammensætning.

Spm. 266

Af svar på SAU alm. del – spørgsmål 249 fremgår ”(…) at forarbejderne til ligningslovens § 8 B hviler på en forudsætning om, at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke indeholder hjemmel til at fradrage de omkostninger, der omfattes af ligningslovens § 8 B – medmindre den skattepligtige har det som erhverv at drive forskning. Kendetegnende for udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B er således, at de ikke har driftsomkostningskarakter. Sædvanlige driftsomkostninger er derfor ikke omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1.” I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, om virksomheder, der har det som deres erhverv at drive forskning, er afskåret fra at anvende ligningslovens § 8 B på deres driftsmæssig begrundede forskningsudgifter, dvs. forskningsudgifter, der hverken vedrører en etablering eller udvidelse af forskningsvirksomheden, og som opfylder selve forskningskriterierne, dvs. krav til nyhedsværdi, kreativitet og usikkerhed.

Spm. 267

Er ministeren enig i, at virksomheder, der har det som erhverv at drive forskning, også giver anledning til samfundsøkonomiske gevinster, fordi forskning og udvikling smitter af på produktivitet og konkurrencedygtighed i andre virksomheder, som i øvrigt er formålet med det forhøjede fradrag?

Spm. 270

Virksomheder, der har indtægt fra EU-lande skal enten pr. måned eller pr. kvartal indberette omsætningen af EU-salg uden moms til skattemyndighederne. Derudover skal virksomhederne indberette EU-salg med moms hver kvartal eller halvårligt. Hvad er ministerens holdning til at undersøge, hvorvidt indberetningen af EU-salg uden moms kan ske halvårligt og sammen med indberetning af EU-salg med moms, og at indberetningen kan ske under momsindberetningen, så virksomhederne ikke skal igennem to systemer?

Spm. 271

Kan ministeren bekræfte, at der fremover ikke skal betales moms af renoveringsydelser som følge af en afgørelse ved Landsskatteretten?

Spm. 272

Da Landsskatteretten har afgjort, at der ikke skal betales moms af renovationsydelser, bedes ministeren redegøre for, om ministeren planlægger et styresignal, og om ministeren vil orientere udvalget herom.

Spm. 273

Ministeren bedes redegøre for, om afgørelsen ved Landsskatteretten om moms på renovationsydelser har betydning for muligheden for konkurrenceudsættelse af renovationsområdet.

Spm. 277

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at der ikke er pensionsfradrag for indbetaling til ATP m.v. for pensionister?

Spm. 278

Ministeren bedes kommentere problemstillingen der rejses i borgerhenvendelsen modtaget fra Louise Schack Elholm af 12/2-21 fra Leif Pieler, jf. SAU alm. del - bilag 130.Der kan ses bort fra passagerne om vedhæftede dokumenter, da udvalget alene ønsker ministerens kommentar til den generelle problemstilling, der beskrives i borgerhenvendelsen.

Spm. 287

I L 129 – bilag 17 har Danmarks Frie AutoCampere vurderet, at autocampere årligt kører 6.500-12.000 km. Er det i overensstemmelse med ministerens vurdering?

Spm. 289

Mener ministeren, at det er rimeligt at bruge som forudsætning i lovgivningen, at en bilist køber sit køretøj med henblik på at afmelde det i en stor del af året?

Spm. 290

Ministerens svar på L 129 – spørgsmål 43 bekræfter, at lovændringen ikke foreløbig kan tilskynde autocamperejere til valg af et mindre CO2-udledende køretøj. Hvornår forventer ministeren, at der vil være et reelt alternativ til de dieseldrevne autocampere, således at også disse bilister har mulighed for at vælge et mindre CO2-udledende køretøj?

Spm. 291

Hvorved mener ministeren, at lovforslag nr. L 129 som vedtaget opfylder sit formål mht. at tilskynde autocamperejere til mindre CO2-udledning?

Spm. 292

Hvorledes mener ministeren i svaret på L 129 – spørgsmål 3, at en reduktion af ejer- og udledningsafgiften for autocampere øger CO2-udledningen?

Spm. 315

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at genindføre en aktieomsætningsafgift på 0,5 pct., jf. den afgift, der eksisterede til og med den 31. december 1998? Beregningen bedes foretaget ud fra samme afgrænsninger som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 319 (folketingsåret 2014-15, 1. samling). Det vil sige, at obligationshandel ikke medtages. Ministeren bedes i sit svar klargøre, hvilke typer af værdipapirer, der inkluderes i beregningsgrundlaget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Ministeren bedes derudover opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endvidere bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Ministeren bedes endeligt foretage samme beregninger som i ovenstående på henholdsvis en indførsel af kommissionens forslag fra 2013 om en Finansiel Transaktionsskat (FTT) og for en indførelse i Danmark af den nugældende Finansielle Transaktionsskat i Frankrig. Ministeren bedes også her redegøre for, hvilke finansielle produkter, der er inkluderet i beregningerne og med hvilke skattesatser.

Spm. 339

Vil ministeren redegøre for, hvordan den i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 opgjorte ”Sammensat marginalskat for aktieindkomst” er udregnet, og sammenligne denne opgørelse med, hvordan den sammensatte marginalskat for lønindkomster opgøres og udregnes.

Spm. 340

Vil ministeren redegøre for, hvordan Danmark støtter udviklingslande med at opbygge et effektivt skattesystem, herunder f.eks. i internationale samarbejder, via indgåelse dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.?

Spm. 341

Vil ministeren redegøre for, om og i givet fald i hvilket omfang Skatteforvaltningen har adgang til eller mulighed for at få oplysninger om selskabers reelle ejere, herunder via brug af reglerne for bekæmpelse af hvidvask? Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvilke typer af oplysninger, der er tale om.

Spm. 342

Vil ministeren oplyse, under hvilke omstændigheder det er muligt for Skatteforvaltningen at kræve oplysninger fra selskaber, om hvem selskabernes reelle ejere er, herunder via brug af reglerne for bekæmpelse af hvidvask? Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvilke typer af oplysninger, der er tale om.

Spm. 343

Vil ministeren oplyse, hvor mange gange i henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020 Skatteforvaltningen har bedt selskaber om oplysninger vedrørende selskabers reelle ejere, herunder via brug af reglerne for bekæmpelse af hvidvask?

Spm. 344

Vil ministeren oplyse, hvor mange gange i henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020 Skatteforvaltningen har bedt udenlandske selskaber som ejer et dansk selskab om oplysninger vedrørende de udenlandske selskabers reelle ejere, herunder via brug af reglerne for bekæmpelse af hvidvask?

Spm. 345

Vil ministeren oplyse, hvilke yderligere fordele for skattekontrollen der vil være ved, at Skatteforvaltningen i højere grad end i dag får adgang til oplysninger om selskabers reelle ejere, herunder via brug af reglerne for bekæmpelse af hvidvask?

Spm. 346

Vil ministeren oplyse, hvad kontrolprovenuet i henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020 har været i forbindelse med skattekontrol af selskabers reelle ejere?

Spm. 347

Kan ministeren bekræfte, at der er indført nye svenske skatteregler med virkning fra den 1. januar 2021, der medfører, at danske virksomheder, der har svenske ansatte, som arbejder i Sverige, skal registrere sig som svensk arbejdsgiver og indbetale svensk skat, og at dette også gælder for virksomheder, som har medarbejdere, der som følge af coronakrisen arbejder hjemmefra i Sverige? I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, om de nye svenske regler er i overensstemmelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, da det vil gøre det mindre attraktivt for danske virksomheder at ansætte svenskere, der bor i Sverige, og om ministeren vil arbejde for, at de nye svenske regler ikke kommer til at gælde under coronakrisen.

Spm. 348

Vil ministeren redegøre for, hvor mange danske virksomheder i hovedstadsområdet, der har svenske medarbejdere, der normalt pendler mellem Sverige og Danmark? Ministeren bedes i svaret opgøre størrelsen af virksomhederne.

Spm. 349

Ministeren bedes kommentere den generelle problemstilling der rejses i borgerhenvendelsen modtaget fra Karsten Lauritzen af 2/3-21 fra Hans Jørgen Hoffmann, jf. SAU alm. del - bilag 154.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1026

Om momslån.

Spm. S 1028

Om fakturafabrikker.

Spm. S 1029

Om fakturafabrikker.

Samrådsspørgsmål

Spm. Q

Samrådsspm. om myndighedernes indsats og samarbejde har været tilfredsstillende i forhold til, at den svindel, som er blevet afsløret i den såkaldte ”Operation Greed”, tilsyneladende er fortsat i nye konstellationer, til skatteministeren og justitsministeren

Spm. R

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen planlægger at tage for at bekæmpe omfattende svindel, som det er set i den såkaldte Operation Greed, til skatteministeren og justitsministeren

Spm. S

Samrådsspm. om, hvilke eventuelle forbedringer af myndighedssamarbejdet, der er sket i tidsrummet mellem ”Operation Greed” og sagen, der omtales som ”Svindelmaskinen”, til skatteministeren og justitsministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.