Folketingsbilag 26. juni 2022 - 3. juli 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 258

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for proces efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.), fra skatteministeren

Bilag 259

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et fradrag til mindskelse af den skattemæssige forskel mellem gæld og egenkapital (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, »DEBRA«) og om reduktion af fradragsretten for renter, COM(2022) 216, fra skatteministeren

Bilag 260

Statusnotater for gælds- og opkrævningsområderne samt implementeringen af EU-krav på told- og momsområderne, fra skatteministeren

Bilag 261

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, afskrivningsloven, investorfradragsloven og forskellige andre love (Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget), fra skatteministeren

Bilag 262

Rapporter fra Skatteministeriets Koncernrevision

Bilag 263

Fortroligt dokument

Bilag 264

Lovudkast: Orientering om høring af lovforslag om styrkelse af gældsinddrivelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 250

Nettogrænsehandel med især diesel giver i dag anledning til en betydelig udledning af CO2 i Danmark (Danmarks CO2-regnskab). Vil ministeren oplyse det skønnede omfang af denne grænsehandel i perioden 2022-2030 opgjort både i liter (henholdsvis diesel og benzin) og afledt CO2-udledning (Danmarks CO2-regnskab)? Svaret bedes opgjort ud fra de for nærværende kendte afgiftsændringer i Danmarks nabolande, herunder i Tyskland.

Spm. 251

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske dieselafgift vil skulle hæves for at bringe CO2-udledningen (i dansk klimaregnskab) fra den samlede nettogrænsehandel i nul – både på kort sig og frem til 2030? Endvidere bedes ministeren angive de provenumæssige konsekvenser af en sådan løbende opjustering af dieselafgiften i perioden 2022-30 – både umiddelbart og efter tilbageløb og adfærd, og oplyse den samlede CO2-effekt heraf (dansk klimaregnskab), herunder opdelt på henholdsvis grænsehandelseffekt og effekt på ’indenlandsk forbrug’ (og -udledning)?

Spm. 414

Vil ministeren redegøre for, hvad en afskaffelse af rentefradraget vil have af virkning på boligejeres disponible indkomst opdelt efter ejendomsværdier i lighed med svar på SAU alm. del – spørgsmål 357 (folketingsåret 2011-12)? Med ejendomsværdier menes de estimerede aktuelle markedsværdier. Desuden bedes ministeren opgøre den gennemsnitlig virkning for henholdsvis boligejere, andelshavere og lejere.

Spm. 415

Vil ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen vil være af at afskaffe den aftalte skatterabat, som gives til eksisterende boligejere ved overgangen til det nye boligskattesystem i 2024 (scenarie 1)? Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen vil være af at udfase skatterabatten for ejerboliger via en stigningsbegrænsningsregel, der indebærer, at de samlede boligskatter højst kan stige med 5 pct. årligt af den fuldt indfasede skattebetaling i lighed med den ”moderniserede stigningsbegrænsningsregel” for erhvervsejendomme (scenarie 2). Ministeren bedes desuden opgøre fordelingsvirkningen ved både scenarie 1 og 2 opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 421

Vil ministeren kommentere de 10 initiativer, som anbefales i beretning nr. 13 af almen art om initiativer fra Skatteudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om iværksætteri afgivet den 16. marts 2022?

Spm. 424

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 231 (folketingsåret 2012-13) med den tilføjelse, at der ud over en ændring på 1 pct. også udarbejdes tabeller ved virkningerne ved en ændring på henholdsvis 10 pct., 25 pct., 50 pct. og 100 pct.?

Spm. 473

Vil ministeren på baggrund af artiklen »Finans Danmark: Et forslag om en ny bæredygtig ratepension« på www.Finans.dk oplyse provenutabet i årene frem mod 2030 og varigt ved at indføre en ny ratepension med et loft over den maksimale indbetaling på 100.000 kr. årligt, hvor den eksisterende ratepension også bevares uændret? Vil ministeren endvidere oplyse, hvem der forventes at anvende den nye ratepension fordelt efter indkomst, herunder andelen af topskattebetalere.

Spm. 535

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. marts 2022 fra Finans Danmark om foretræde vedrørende forslag til en bæredygtig ratepension, jf. SAU alm. del - bilag 192.

Spm. 616

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. maj 2022 fra Biogas Danmark om foretræde vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 236.

Spm. 620

Vil ministeren oplyse det aktuelle antal topskatteydere og det forventede antal i hhv. 2023 og 2024?

Spm. 621

Vil ministeren oplyse det forventede antal ekstra topskatteydere, som kan henføres til høje nominelle lønstigninger forårsaget af høj inflation i hhv. 2023 og 2024?

Spm. 623

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. juni 2022 fra Finans Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 om forslag til en bæredygtig ratepension, jf. SAU alm. del - bilag 239.

Spm. 624

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7/6-22 fra Biogas Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 240.

Spm. 627

Anerkender ministeren, at det vil føre til markant CO2-lækage, hvis danske fiskere pålægges en CO2-afgift på kort sigt?

Spm. 628

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i rentabiliteten i dansk fiskeri, hvis man indfører en CO2-afgift, som den regeringen lægger op til?

Spm. 637

Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning (før og efter tilbageløb og evt. adfærd) fra at sænke de nuværende rentefradragssatser (både høj og lav sats) til 22 pct. som beskrevet i De Økonomiske Vismænds forårsrapport 2022. Der ønskes også beregninger for yderligere stramninger til henholdsvis 20, 18 og 16 pct. Ministeren bedes endelig oplyse, i hvilket omfang en sådan justering vil være forbundet med virkninger på arbejdsudbuddet.

Spm. 638

Vil ministeren oplyse, om det vil ændre på finansieringen og regeringens beregninger af provenuvirkninger af OECD-aftalen af 8. oktober 2021 om international beskatning, hvis implementeringen af OECD-aftalen udskydes til 2024?

Spm. 640

Når det på ECOFIN-samrådet den 14. juni 2022 oplyses, at det er i strid med OECD-aftalen om international beskatning at indføre nye generelle digitale omsætningsafgifter, vil ministeren så oplyse, hvor målrettet en digital afgift skal være ifølge regeringens opfattelse for ikke at blive omfattet af forbuddet i OECD-aftalen?

Spm. 645

Vil ministeren be- eller afkræfte, at der angiveligt er blevet fjernet en containerscanner i Aarhus Havn, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorfor den pågældende containerscanner er blevet fjernet, og hvordan den vigtige kontrol på havnen kan foregå uden scanneren?

Spm. 654

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomstskatteprocent for de forskellige socio-økonomiske grupper , herunder også personer på overførselsindkomster som en gruppe.

Spm. 655

Vil ministeren iværksætte en kampagne om muligheden for gratis gældsrådgivning som en del af indsatsen for at forebygge, at borgere bliver sat ud af deres boliger, får slukket for elektriciteten eller lign., fordi de på grund af de stærkt stigende priser, herunder huslejestigninger, ikke har råd til at betale alle udgifter og måske mangler hjælp til prioritering af udgifterne og mangler kendskab til muligheden for dialog med kreditorerne om f.eks. henstand på lån?

Spm. 656

Vil ministeren – eventuelt i samarbejde med erhvervsministeren – opfordre boligudlejere, realkreditinstitutter, banker, elselskaber m.fl. til i deres rykkerbreve, at gøre opmærksom på muligheden for at opsøge gratis gældsrådgivning, såfremt man har svært ved at betale sine udgifter?

Spm. 657

Såfremt et opdateret provenuskøn ved regeringens forslag om lagerbeskatning af ejendomme leder til et højere varigt provenu end de forudsatte 850 mio. kr., bedes ministeren oplyse, hvor meget man kan hæve minimumsgrænsen på nu 100 mio. kr. til for at opnå den oprindelige provenuforudsætning på 850 mio. kr. Ministeren bedes i tillæg til ovenstående ligeledes oplyse, hvor mange virksomheder der vil udelades af lagerbeskatning ved at hæve minimumsgrænsen hertil.

Spm. 658

Ministeren bedes oplyse forventningen til lagerskattens omfang relativt til virksomhedernes frie cashflow.

Spm. 659

Provenuskønnet på varige 850 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb er baseret på en forventning om, at lagerskatten vil omfatte ejendomsværdier for 350 mia. kr. Denne opgørelse er foretaget med betydelig usikkerhed på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af mængden af bygninger. En alternativ måde at opgøre ejendomsværdier på ville være at tage udgangspunkt i virksomhedernes regnskaber, hvor ejendommene rent faktisk optræder som værdier. Kan ministeren oplyse de forventede omfattede ejendomsværdier og provenuskøn på baggrund af denne metode?

Spm. 660

Hvordan har den relative udvikling i spillemarkedet været siden liberaliseringen i 2012 for de fire områder onlinekasino, landbaserede kasinoer, væddemål og landbaserede spilleautomater set i forhold til omsætningen (BSI), spilafgifter og forholdet imellem disse to? Og hvordan vurderer ministeren, at fordelingen på spilmarkedet og afgiftsprovenuet vil se ud om fem år med den nuværende udvikling med afsæt i de forskellige afgiftssatser, der i dag er for de fire områder?

Spm. 661

Vil ministeren arbejde for, at de landbaserede spilleautomater får samme udviklingsmuligheder som de tilsvarende onlinespil f.eks. i form af muligheden for at opstille serverbaserede spilleautomater, der bl.a. vil ligestille mulighederne for spiltyper, afgiften og muligheden for selvudelukkelse i Rofus?

Spm. 662

Mener ministeren, at det er rimeligt, at landbaserede spilleautomater i dag betaler op til 71 pct. i spilafgift, og at landbaserede kasinoer betaler op til 75 pct. i spilafgift, når lignende onlinespil betaler 28 pct. i spilafgift?

Spm. 663

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af udenlandske studerendes SU-lån der misligholdes sammenlignet med andelen af danske studerendes SU-lån?

Spm. 664

Vil ministeren opdatere den del af svaret, der vedrører model 2 om forhøjelse af jobfradrag i SAU (2018-19, 1. samling) alm. del – spørgsmål 88? Ministeren bedes i tillæg til de i spørgsmålet efterspurgte effekter ligeledes opgøre effekten på BNP.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1081

Om, at forlænge fristen for selvangivelser set i lyset af NemIDs nedbrud, der ikke har gjort det muligt for revisorer at færdiggøre selvangivelser.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.