Folketingsbilag 26. november 2020 - 26. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 10

Materiale til teknisk gennemgang af lovforslaget den 26. november 2020, fra Skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om tapepapir fra den tekniske gennemgang af lovforslagetden 26. november 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 8.docx
Bilag - Tale til teknisk gennemgang af SAU L 28.docx

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 32 - svar på spm. 6.pdf

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om at garantere, at der er fundet en løsning på problematikken vedrørende SIFA TV-Bingo inden 3. behandling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en stigning i pengespil på det uregulerede marked også fører til forringet forbrugerbeskyttelse af spillerne i Danmark, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen af forslaget, til skatteministeren

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

L 32 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, fra skatteministeren

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

L 32 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 134

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?

Spm. 135

Ved en ensartet CO2-afgift på 1.500 kr./ton vil staten - ifølge Skatteministeriet - efter tilbageløb og adfærd få et ekstraprovenu på 14,0 mia. kr., såfremt afgiften lukker mankoen til 70 pct. reduktionsmålet i 2030. Det vil føre til en samfundsøkonomisk omkostning på 12,1 mia. kr. Vil ministeren redegøre for den samfundsøkonomiske gevinst, hvis provenuet på 14,0 mia. kr. anvendes til først at afskaffe topskatten og derefter reducere selskabsskatten?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.