Folketingsbilag 27. januar 2021 - 27. januar 2021

Nye lovforslag

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.
Fremsat den 27. januar 2021

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).
Fremsat den 27. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske

Spørgsmål og svar

Spm. 34

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 34.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.pdf

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 35.docx

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere, der risikere at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar
Høringsskema

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar - PDF

L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 51

Spm. om, hvordan man har tænkt sig at sikre, at de berørte områder fortsat vil have praktiske og velfungerende regler og forudberegnelighed uden periodiske offentlige vurderinger af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om det giver god mening at sikre en sammenhængende løsning for den skattemæssige værdiansættelse af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til den kritik, der har været af den forslåede ændring omkring ejendomsvurdering af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan man forestiller sig, at en erhvervsejendom, der betragtes som uhensigtsmæssig i forhold til beboelse, vil blive vurderet med den nye metode overfor den tidligere vurdering af samme ejendom, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om, hvorvidt det vil være muligt for en erhvervsejendomsinvestor at få oplyst, hvad den fremtidige grundværdiansættelse efter alternativomkostningsmodellen vil blive forinden erhvervelsen, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om der ved anvendelse af alternativomkostningsmodellen, som den er beskrevet i lovforslaget, ikke fremover vil ske nogen reel værdiansættelse og dermed beskatning af råstofforekomster, der må udnyttes, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om der som følge af suspensionen af de almindelige vurderinger, i realiteten i dag opkræves grundskyld på baggrund af betydelige ikke-eksisterende råstofforekomster m.v., til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om, at der ved indførelse af alternativomkostningsmodellen ved ansættelse af beskatningsværdier på landbrugsejendomme og selvstændigt vurderede ejendomme med forekomster af råstoffer ikke længere vil være nogen sammenhæng mellem forekomsternes værdi, mængde eller tidsmæssige udnyttelseshorisont, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om, hvorledes tre arealmæssigt lige store grusgravsarealer beliggende i henholdsvis Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune vil få ansat deres beskatningsgrundlag efter alternativomkostningsmodellen, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om alternativomkostningsmodellen betyder, at en helt ensartet råstofforekomst i tre nabokommuner kan variere beskatningsmæssigt med en faktor på 4 og måske mere, uden at der er nogen forskel i markedsprisen for den pågældende forekomst, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om der er forskel i afkastet eller salgspriserne for ensartede kvaliteter i Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune imellem, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om den betydelige forskel i beskatningen efter ministerens opfattelse indebærer en skævvridning af konkurrencesituationen mellem hidtil nogenlunde ligestillede virksomheder i Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om, hvorledes beskatningsværdierne af råstofgrunde kan forudses at ville være i henholdsvis Lolland Kommune og Høje Taastrup Kommune, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om der bør være omvurderingsgrund efter Ejendomsvurderingslovens § 6, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om råstofforekomster findes i landzone, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om råstofforekomsters værdi og natur kunne tale for at fravige alternativomkostningsmodellen-konstruktionen, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om de nye principper betyder, at grundværdien og dermed den samlede grundskyldsbetaling tilknyttet en given grund vil stige, såfremt der opføres beboelsesejendomme i etager (dvs. ejerlejligheder eller lejelejligheder) i stedet for et enfamiliehus, til skatteministeren

Spm. 68

Spm. om at bekræfte, at det vurderingsprincip, der, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, fremover vil blive anvendt i forbindelse med fastlæggelsen af grundværdien for ejerlejligheder, lejelejligheder, andelsboliger, almene boliger og erhvervsejendomme m.v., til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om at bekræfte, at Skatteministeriet hverken vil kunne be- eller afkræfte, om den statistiske model, ministeriet anvender til at estimere ”den økonomiske værdi, som en potentiel slutbruger tillægger grunden” er hensigtsmæssig for etageejendomme, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om, hvorledes det begreb, som nu beskattes ”Den økonomiske værdi, som en potentiel slutbruger tillægger grunden” forholder sig til økonomisk teori, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om at oplyse, om det betyder, at Skatteministeriet som udgangspunkt forudsætter, at grundværdiens andel af ejendomsværdien er ens for henholdsvis et enfamiliehuse og ejerlejligheder m.v., til skatteministeren

Spm. 72

Spm. om det afspejler, at Skatteministeriet ikke mener, at den enkelte (markedet) tillægger det, at bo i et enfamilieshus med adgang til have og uden hverken underboer og overboer en selvstændig værdi m.v., til skatteministeren

Spm. 73

Spm. om, hvorfor grundværdien for beboelsesejendomme i etager ikke også skal korrigeres for, at bebyggelsesprocenten er større end for enfamiliehuse, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om at bekræfte, at de vurderingsprincipper, der foreslås, vil betyde, at skattesystemet på længere sigt vil påvirke allokeringen af byggegrunde, fra skatteministeren

Spm. 75

Spm. om at bekræfte, at forholdet mellem afkastgraderne og huslejeniveauerne bl.a. afhænger af grundskyldsbeskatningen, og at nedskaleringerne dermed ikke nødvendigvis vil afspejle forholdet mellem afkastgraderne og huslejeniveauerne, efter at det nye vurderingssystem er trådt i kraft, fra skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere der risikerer at gå konkurs, til skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere der risikerer at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 113

Henvendelse af 27/1-21 fra Danske Soloselvstændige om bemærkninger til skatteministerens svar på L 139 - spm. 23 af 26/1-21

Spørgsmål og svar

Spm. 214

Ministeren bedes oplyse, om et leasingselskab kan få accept til at indregistrere en bil i en kort periode udelukkende med henblik på at få en første indregistreringsdato på bilen, med henblik på senere reeksport. Altså at der indbetales 1 måneds registreringsafgift inklusiv forrentning af restafgiften til Motorstyrelsen, og reglerne fra registreringsafgiftslovens § 3b overholdes, der betales endvidere grøn ejerafgift til staten, og reglerne for de forsikringsmæssige forhold opfyldes.

Spm. 253

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at hæve den høje sats på aktieindkomstbeskatningen til henholdsvis 45 pct., 46 pct., 47 pct., 48 pct., 49 pct. og 50 pct.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere for samtlige modeller opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 254

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at sænke skalaknækket på aktieindkomstbeskatningen til henholdsvis 45.000 kr., 46.000 kr., 47.000 kr., 48.000 kr., 49.000 kr. og 50.000 kr.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere for samtlige modeller opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 255

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne det særligt lave skatteloft på kapitalindkomst, således at det følger det normale skatteloft, og samtidigt fjerne bundfradraget i topskatten for kapitalindkomst? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 256

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en fuld afskaffelse af investorfradraget og aktiesparekontoen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes opgjort for henholdsvis investorfradrag, aktiesparekonto og som samlet virkning ved de to forslag.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 799

Om forbrugerejet vandværker.

Spm. S 800

Om forbrugerejet vandværker.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.