Folketingsbilag 27. maj 2020 - 27. maj 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 32

Meddelelse om, at lovforslaget er udskudt og ikke forventes færdigbehandlet i indeværende folketingsår

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema - dataoprydning m.v.
Høringssvar fra Danske Advokater
Høringsskema

Almindelig del

Bilag

Bilag 337

Skatteministeriets årsregnskabet 2019 for § 38, skatter og afgifter, fra skatteministeren

Bilag 338

Årsrapporter for 2019 for Skatteministeriets styrelser under § 9 samt departementets finansielle årsregnskab for 2019, fra skatteministeren

Bilag 339

Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 340

Rigsrevisionens notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 341

Henvendelse af 27/5-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til lempelse af momsfradragsreglerne for restaurationsudgifter

Bilag 342

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 448

Ministeren bedes fremsende beregninger af konsekvenserne af den i finansloven 2020 vedtagne forhøjelse af afgiften på spil. Ministeren bedes i den forbindelse oversende beregninger lig dem, der foretages på andre afgiftsbelagte områder, hvor de samlede konsekvenser for eksempelvis - men ikke begrænset til - statens provenu, stigning i illegal aktivitet (spil uden for det regulerede spilleområde), reduktion af markedets størrelse og konsekvenser for spilafhængighed, hvis der forudses konsekvenser for øget spil på ikke-licenserede sider.

Spm. 449

Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 27. maj 2020 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål S og T – eventuelt i fortrolig form?

Spm. 450

Vil ministeren oversende en oversigt over covid-19-tiltag på skatteområdet, der er ved at udløbe, og samtidig oplyse, hvor meget de har været benyttet af virksomhederne?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.