Folketingsbilag 27. september 2022 - 4. oktober 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 316

Internt dokument

Bilag 317

Publikation fra Spillemyndigheden: 10 år med et liberaliseret marked - Danskerne foretrækker at spille på sider med dansk tilladelse

Bilag 318

Publikation fra Spillemyndigheden: 10 år med liberalisering - Danskernes spilforbrug er steget

Bilag 319

Internt dokument

Bilag 320

Fortroligt dokument

Bilag 321

Orientering om undtagelsesansøgninger ifm. implementering af EU's toldkodeks EUTK

Spørgsmål og svar

Spm. 647

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en procentdel af udenlandske studerende der tilbagebetaler deres SU-lån fuldt ud og rettidigt?

Spm. 650

Der har de seneste måneder været omtaler af en række leasingselskaber, som bevidst eller ubevidst omgår lovgivningen og dermed unddrager statskassen for indtægter fra forholdsmæssig registreringsafgift. Hvor stort et beløb mener ministeren, at statskassen går glip af, og hvad agter ministeren at gøre ved dette potentielt manglende provenu til den danske statskasse?

Spm. 663

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af udenlandske studerendes SU-lån der misligholdes sammenlignet med andelen af danske studerendes SU-lån?

Spm. 724

Kan ministeren oplyse, hvor mange årsværk i staten der er beskæftiget med at administrere bo- og gaveafgiften, opkrævning af skat på arbejdstelefon, kaffe-afgiften samt is-afgiften?

Spm. 754

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. august 2022 fra Mindway AI om materiale til foretræde den 1. september 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 283.

Spm. 755

Vil skatteministeren oplyse, hvad det økonomisk vil betyde for en gennemsnitsdansker, hvis der indføres differentieret moms på fødevarer (fx 10 pct. eller 15 pct.)?

Spm. 756

Ministeren bedes oplyse de administrative omkostninger til administration af bo- og gaveafgiften, herunder hvor mange årsværk der årligt bruges på opgaven (opkrævning, værdiansættelse, gaveanmeldelser etc.) på ministeriets område. Ministeren bedes oplyse et estimat på, hvad den samlede omkostning til disse årsværk er. Ministeren bedes desuden oplyse, hvis der er øvrige udgifter (ekstern konsulentbistand i form af administration, kommunikation, revision og advokat etc.).

Spm. 760

Ministeren bedes redegøre for, om de nye ejendomsvurderinger, der er under udrulning, tager højde for, at huspriserne bliver ramt af markante prisfald i løbet af 2023 og skønnes set under ét at falde 4,8 procent, sådan som det fremgår af Finansministeriets økonomiske redegørelse af 31. august 2022, og vil ministeren sikre, at ejendomsvurderingerne kommer til at afspejle det forventede prisfald?

Spm. 761

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig efter indførelsen af forskellige former for forbud mod spilreklamer, herunder særligt erfaringer fra Storbritannien og Italien, herunder hvorvidt sådanne forbud har ført til en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt national lovgivning?

Spm. 762

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer Sverige har gjort sig efter indførelsen af restriktioner på spilområdet, herunder om der er sket en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt svensk lovgivning?

Spm. 763

Vil skatteministeren oplyse, hvilke foreninger der er momsfritaget som følge af kulturelle aktiviteter, og i forlængelse heraf også hvad der adskiller disse foreninger fra bridge- og skakforeninger?

Spm. 764

Ministeren bedes redegøre for, hvilke lande, der har indført såkaldte windfall taxes (særskat på overnormal profit) som følge af de høje prisstigninger. Herunder bedes redegjort for, hvordan disse ”windfall skatter" er indrettet.

Spm. 765

Vil skatteministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser efter skat og tilbageløb, såfremt der indføres en 0-moms på: A) frugt og grøntsager?B) frugt, grøntsager og fuldkorn?

Spm. 767

Ministeren bedes redegøre for de afledte konsekvenser af et fløjt-til-fløjt markedsføringsforbud, herunder- Hvor meget dyrere vil TV-abonnementerne blive som følge af de manglende reklameindtægter?- Er der risiko for, at fodboldkampene flytter til nogle dyrere kanaler?- Hvilken betydning det vil have for Tv-selskabernes indtægter?- Hvilken økonomisk betydning det vil have for fodboldklubberne i Superligaen, som mister reklameindtægter?

Spm. 770

Hvilket provenu forventes det, at staten vil få, ved at undervisning i legemsøvelser fremover pålægges moms, som varslet i et styresignal fra Skattestyrelsen, der p.t. er i høring?

Spm. 771

Er der tekniske barrierer for, at der kan indføres et personligt skattefradrag for udgifter til fitnessabonnementer og personlig træning på samme vis, som der i dag er et personligt skattefradrag for medlemskab af fagforeninger eksempelvis?

Spm. 772

Hvordan stiller ministeren sig i forhold til oplysningerne om, at der fremover vil blive lagt moms på en række motionsaktiviteter, der ellers traditionelt har været fritaget for moms i Danmark?

Spm. 773

Hvordan stiller ministeren sig overfor at gøre det muligt for virksomhederne at kunne betale for motionsaktiviteter for deres ansatte, eksempelvis fitnessabonnementer, uden at medarbejderne bliver beskattet af dette?

Spm. 774

Hvis motion i fitnesscentre ikke fremover friholdes for momspligt, vil ministeren da oplyse, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for de berørte udbydere og dermed for personer, der dyrker fitness i fitnesscentre? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.

Spm. 775

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at omtalen i høringsversionen af L 106, jf. SAU alm. del – bilag 328 (2020-21), af, at EU-Domstolens fortolkning af momsfritagelsen for undervisning ville kræve en praksisændring, der ville indsnævre momsfritagelsen og medføre, at nogle udbydere af undervisning går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, idet undervisningen ikke længere anses for at være ”skoleundervisning”, ikke indgik i bemærkningerne til det fremsatte L 106? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.

Spm. 776

Vil ministeren oplyse, hvorvidt andre EU-lande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v. og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.

Spm. 780

Når en feriebolig udlejes beskattes lejeindtægten. For så vidt angår el og vand betaler gæsten efter opholdet for sit forbrug, der af husejer betales til forsyningsselskabet. Gæstens forbrug af el og vand er skattepligtig indtægt for ejeren af ferieboligen. Dermed bliver lejen for forbrug af el og vand højere, end den udgift som ejeren af ferieboligen skal betale til forsyningsselskabet. Udover en forhøjelse af den faktiske udgift, så er beskatningen af forbruget også en dobbeltbeskatning, da der er indeholdt afgifter og moms i den udgift, som ejeren af ferieboligen betaler til forsyningsselskabet. Vil ministeren oplyse, hvor stort provenuet fra beskatningen af forbrug af el og vand i ferieboliger er?

Spm. 781

Med henvisning til artiklen ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” fra Børsen den 6. september 2022 vil ministeren så redegøre for, hvorfor Danmark som et af de få lande i EU har tolket dommene på denne måde?

Spm. 782

Skattestyrelsen har i form af en række styresignaler fortolket to EU-domme om momsfritagelsen for investeringsforeninger fra 2020 og 2021. Skattestyrelsens fortolkning af dommene betyder en de facto fjernelse af momsfritagelsen for danske investeringsforeninger. Sammenlignelige lande i EU har enten ikke implementeret dommene endnu, eller også ser det ud til, at implementeringen er langt lempeligere. Vil ministeren på den baggrund være villig til at igangsætte udarbejdelsen af et egentligt nabotjek, så vi kan få en vurdering af den danske fortolkning af reglerne?

Spm. 783

De nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen, jf. artikel i Børsen 6. september 2022 ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” medfører en de facto fjernelse af momsfritagelsen, hvilket vil gøre det dyrere for den enkelte dansker at investere. Vil ministeren være villig til at se på, om sagen kan forelægges Kommissionens momskomité af hensyn til at sikre en ensartet fortolkning i de andre EU-lande, så vi sikrer level-playing-field?

Spm. 784

Med de nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen bliver det dyrere at investere, da man de facto fjerner momsfritagelsen på investeringsforeninger. Eftersom mange investorer er meget mobile, er der en reel risiko for investorflugt over mod andre investeringsmuligheder, f.eks. investeringsfonde fra andre lande, hvis de har en lempeligere fortolkning af EU-dommene.?Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danskerne ikke forlader de danske investeringsforeninger?

Spm. 798

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten vil være som følge af praksisændringen vedrørende moms, som blev varslet af Skattestyrelsen ved udkast til styresignal af den 7. juli 2022 jf. sagsnummer 21-1229043, herunder om muligt hvordan merprovenuet fordeler sig på de forskellige aktiviteter, herunder fitness, personlig træning, dans m.v.

Spm. 800

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spm. 716, der vedrører Venstres forslag om en boligopsparingskonto. Der bedes – for at beregningerne afspejler Venstres udspil – tages udgangspunkt i de antagelser, der er lagt til grund: ”Det antages, at 6 ud af 10 førstegangskøbere anvender boligopsparingskontoen, og at disse i gennemsnit udnytter 70 pct. af det maksimale beløb for kontoen”, jf. note 4 i Venstres udspil ”Flere skal kunne eje deres egen bolig”.

Spm. 804

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 776, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende – oplyse, hvorvidt andre EU-medlemslande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v., og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Såfremt ministeriet ikke ligger inde med de efterspurgte oplysninger, bedes ministeren bekræfte, at oplysningerne vil blive tilvejebragt og oversendt til Skatteudvalget.

Spm. 805

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 776, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende – oplyse, hvorvidt andre EU-medlemslande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v., og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Såfremt ministeriet ikke ligger inde med de efterspurgte oplysninger, bedes ministeren bekræfte, at oplysningerne vil blive tilvejebragt og oversendt til Skatteudvalget.

Spm. 805

Vil ministeren bedes redegøre for, om det skattefrie beløb på 500 kr. pr. dag for dommeraktivitet hæves i takt med, at taksterne for dommersalær i 11-mandskampe i DBU-regi stiger fra 1. januar 2023, således at en dommer fra årsskiftet modtager 253 kr. for en kamp, hvorved dommere dermed ikke vil kunne dømme to kampe på en dag skattefrit?

Spm. 806

Hvordan vil ministeren sikre en fortsat høj investeringsevne i den grønne omstilling blandt danske industrivirksomheder, som er i gang med at omstille sig fra fossil energi til vedvarende alternativer, samtidig med, at Kommissionen foreslår at indføre en særskat (solidaritetsbidrag) for de samme virksomheder?

Spm. 807

Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen forestiller sig, at Kommissionens forslag om en særskat (solidaritetsbidrag) skal implementeres i dansk ret, herunder i et samspil med gældende beskatning af de virksomheder, som Kommissionen lægger op til at placere i kategorien for et solidaritetsbidrag? Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil lægge op til at beskatte virksomheder, der ikke har haft overskud i de år, som Kommissionen har forslået at skulle udgøre sammenligningsgrundlaget.

Spm. 808

Mener ministeren, at det er rimeligt, at virksomheder, som investerer massivt i den grønne omstilling, skal pålægges en særskat (solidaritetsbidrag)?

Spm. 809

Vil ministeren redegøre for, hvordan provenuet fra en særskat (solidaritetsbidraget) skal omfordeles på EU-plan, og hvordan danske virksomheder kan få gavn af dette?

Spm. 810

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 29. september 2022 om Rigsrevisionens forbehold for statsregnskabets § 38, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål W.

Spm. 811

Ministeren bedes redegøre for, i hvor mange tilfælde i perioden august 2019 til august 2022 en retsformand i Landsskatteretten har (i) fulgt en kontorindstilling, der ikke gav skatteyderen overvejende medhold og (ii) ændret en kontorindstilling til fordel for skattemyndighederne?

Spm. 812

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Rigsrevisionen siden 2018 har kritiseret, at Skatteministeriet ikke overholder reglerne om inddragelse af nummerplader vedrørende ubetalte motorkrav. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er forskelle mellem Rigsrevisionen og Statsrevisorerne og Skatteministeriet i fortolkningen af, hvornår Skatteministeriet skal inddrage køretøjets nummerplader, når ejeren ikke har betalt grøn ejerafgift eller vægtafgift. Herudover bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme disse forskelle i fortolkningen af gældende lovgivning.

Spm. 813

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Skatteministeriet i 2021 har sendt krav til inddrivelse for i alt 8,8 mia. kr. fra ministeriets største opkrævningssystem, Skattekontoen. Videre fremgår det, at 34 pct. af kravene, der i 2021 er sendt fra Skattekontoen til inddrivelse, er låst på grund af tvivl om retskraft eller mistanke om datafejl. Ministeren bedes redegøre for ministerens forventning til udviklingen af procentsatsen på 34 pct.

Spm. 814

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål X-Z.

Spm. 815

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, bekræfte, at han vil invitere til møde med henblik på politisk drøftelse og gennemgang af mulige løsninger?

Spm. 816

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, bekræfte, at han er villig til at kigge på kompenserende tiltag?

Spm. 817

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spm. 767, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende - vurdere, hvor mange indtægter spilleselskaberne i dag har på spillereklamer i det tidsrum, som ministeren vil forbyde reklamer for pengespil i, samt hvor meget prisen på TV-pakker forventes at stige, hvis TV-selskaberne i stedet skal finde samme finansiering over TV-pakkerne frem for reklamer? Herudover bedes ministeren vurdere, om det kan føre til flytning af fodboldkampe til mere snævre betalingskanaler, hvis der indføres et fløjt-til-fløjt markedsføringsforbud.

Spm. 818

Vil ministeren redegøre for den økonomiske betydning for freelance-kunstnere i forhold til beskatning, arbejdsmarkedsbidrag osv., at det ikke længere er muligt at omdirigere et tilskud fra Statens Kunstfond fra et CPR-nummer, som ansøgningen er ansøgt med, til et givent CVR-nummer, der har valgt at producere eller på anden måde facilitere projektets økonomi?

Spm. 819

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, oplyse, om han er indstillet på at indføre fradragsret for udgifter til sportsudøvelse, således at de berørte i videst muligt omfang kompenseres, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at fastholde momsfritagelsen for fitness m.v.?

Spm. 820

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, foranledige at der foretages et nabotjek på myndighedsniveau for at klarlægge forskelle i og niveauet for beskatningen ved investering i investeringsforeninger?

Spm. 821

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, oplyse, hvad ministeren konkret agter at gøre for at sikre, at det fortsat kan betale sig at investere i investeringsforeninger?

Spm. 822

Vil ministeren uddybe sin besvarelse af alm. del – spørgsmål 783, herunder redegøre nærmere for, hvorfor forvaltning af investeringsforeninger og hvilke ydelser, der kan omfattes af momsfritagelsen, er en sådan ”kompleks problemstilling, som ikke umiddelbart kan sammenlignes på tværs af landene” og derfor ikke forelægges for Momskomitéen?

Spm. 823

Det fremgår af EU-Domstolens procesreglement artikel 60, at sager skal henvises til EU-Domstolens Store Afdeling med 15 dommere, hvis det er påkrævet af hensyn til sagens vanskelighed og betydning. Hvis en dom kan læses således, at den de facto fjerner momsfritagelsen for en konkret ydelse, så er der tale om en sag af væsentlig betydning. I C-231/19, Blackrock deltog kun 5 dommere. Er ministeren ikke enig i, at det således aldrig har været EU-Domstolens hensigt, at Blackrock-dommen fra 2020 skulle have så vidtrækkende konsekvenser, som Skattestyrelsen lægger op i styresignalerne om moms på investeringsforeningerne?

Spm. 824

I svarene på alm. del - spørgsmål 783 og 784 beskriver ministeren, at Kommissionen kan rejse en traktatkrænkelsessag mod et medlemsland, hvis de ikke har tilpasset deres lovgivning til EU-Domstolens praksis. Finans Danmarks høringssvar peger på, at lande som Frankrig, Tyskland og Sverige ikke har implementeret konsekvenserne af de to seneste EU-domme fra 2020 og 2021 eller har implementeret dommene lempeligere. Vurderer ministeren, at de nævnte lande ser ind i en traktatkrænkelsessag fra Kommissionen?

Spm. 825

Ministeren tilkendegav på samrådet den 30. september 2022, at han var villig til at tale om løsninger i forhold til fitness, når man havde klarhed over omfanget. Vil ministeren tilkendegive, om det samme gælder for moms på investeringsforeningerne? Altså når det juridiske grundlag er klart, og omfanget af stramningen er endelig klarlagt, så er ministeren villig til at se på, at merprovenuet tilbageføres, så det bliver provenuneutralt?

Spm. 826

Ministeren nævnte på samrådet den 30. september 2022, at han gerne ville svare skriftligt på spørgsmålet om nabotjek. Man må imidlertid forstå på ministerens svar på alm. del - spørgsmål 782, at ministeren ikke ser nogen yderligere værdi af et nabotjek på myndighedsniveau. Det virker besynderligt, hvis ministeren ingen interesse har i at afdække, om danske investorer bliver hårdere ramt af EU-dommene end i investorer i andre lande. Betyder det, at selvom et sådant nabotjek ville vise, at Danmark var et af de eneste, hvis ikke det eneste land, som har givet dommene en så stram fortolkning, så ville ministeren hævde, at Danmark er det eneste land i EU, der er i stand til at læse EU-domme rigtigt? Spørger håber derfor, at ministerens bemærkning på samrådet skal forstås således, at han vil genbesøge svaret på alm. del - spørgsmål 782?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 10

Om Skattestyrelsens forslag om, at der bl.a. vil blive pålagt landets fitnesscentre moms på 25 pct.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.