Folketingsbilag 28. september 2022 - 28. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 319

Internt dokument

Bilag 320

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 754

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. august 2022 fra Mindway AI om materiale til foretræde den 1. september 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 283.

Spm. 755

Vil skatteministeren oplyse, hvad det økonomisk vil betyde for en gennemsnitsdansker, hvis der indføres differentieret moms på fødevarer (fx 10 pct. eller 15 pct.)?

Spm. 756

Ministeren bedes oplyse de administrative omkostninger til administration af bo- og gaveafgiften, herunder hvor mange årsværk der årligt bruges på opgaven (opkrævning, værdiansættelse, gaveanmeldelser etc.) på ministeriets område. Ministeren bedes oplyse et estimat på, hvad den samlede omkostning til disse årsværk er. Ministeren bedes desuden oplyse, hvis der er øvrige udgifter (ekstern konsulentbistand i form af administration, kommunikation, revision og advokat etc.).

Spm. 770

Hvilket provenu forventes det, at staten vil få, ved at undervisning i legemsøvelser fremover pålægges moms, som varslet i et styresignal fra Skattestyrelsen, der p.t. er i høring?

Spm. 771

Er der tekniske barrierer for, at der kan indføres et personligt skattefradrag for udgifter til fitnessabonnementer og personlig træning på samme vis, som der i dag er et personligt skattefradrag for medlemskab af fagforeninger eksempelvis?

Spm. 772

Hvordan stiller ministeren sig i forhold til oplysningerne om, at der fremover vil blive lagt moms på en række motionsaktiviteter, der ellers traditionelt har været fritaget for moms i Danmark?

Spm. 773

Hvordan stiller ministeren sig overfor at gøre det muligt for virksomhederne at kunne betale for motionsaktiviteter for deres ansatte, eksempelvis fitnessabonnementer, uden at medarbejderne bliver beskattet af dette?

Spm. 774

Hvis motion i fitnesscentre ikke fremover friholdes for momspligt, vil ministeren da oplyse, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for de berørte udbydere og dermed for personer, der dyrker fitness i fitnesscentre? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.

Spm. 775

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at omtalen i høringsversionen af L 106, jf. SAU alm. del – bilag 328 (2020-21), af, at EU-Domstolens fortolkning af momsfritagelsen for undervisning ville kræve en praksisændring, der ville indsnævre momsfritagelsen og medføre, at nogle udbydere af undervisning går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, idet undervisningen ikke længere anses for at være ”skoleundervisning”, ikke indgik i bemærkningerne til det fremsatte L 106? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.

Spm. 781

Med henvisning til artiklen ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” fra Børsen den 6. september 2022 vil ministeren så redegøre for, hvorfor Danmark som et af de få lande i EU har tolket dommene på denne måde?

Spm. 782

Skattestyrelsen har i form af en række styresignaler fortolket to EU-domme om momsfritagelsen for investeringsforeninger fra 2020 og 2021. Skattestyrelsens fortolkning af dommene betyder en de facto fjernelse af momsfritagelsen for danske investeringsforeninger. Sammenlignelige lande i EU har enten ikke implementeret dommene endnu, eller også ser det ud til, at implementeringen er langt lempeligere. Vil ministeren på den baggrund være villig til at igangsætte udarbejdelsen af et egentligt nabotjek, så vi kan få en vurdering af den danske fortolkning af reglerne?

Spm. 783

De nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen, jf. artikel i Børsen 6. september 2022 ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” medfører en de facto fjernelse af momsfritagelsen, hvilket vil gøre det dyrere for den enkelte dansker at investere. Vil ministeren være villig til at se på, om sagen kan forelægges Kommissionens momskomité af hensyn til at sikre en ensartet fortolkning i de andre EU-lande, så vi sikrer level-playing-field?

Spm. 784

Med de nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen bliver det dyrere at investere, da man de facto fjerner momsfritagelsen på investeringsforeninger. Eftersom mange investorer er meget mobile, er der en reel risiko for investorflugt over mod andre investeringsmuligheder, f.eks. investeringsfonde fra andre lande, hvis de har en lempeligere fortolkning af EU-dommene.?Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danskerne ikke forlader de danske investeringsforeninger?

Spm. 805

Vil ministeren bedes redegøre for, om det skattefrie beløb på 500 kr. pr. dag for dommeraktivitet hæves i takt med, at taksterne for dommersalær i 11-mandskampe i DBU-regi stiger fra 1. januar 2023, således at en dommer fra årsskiftet modtager 253 kr. for en kamp, hvorved dommere dermed ikke vil kunne dømme to kampe på en dag skattefrit?

Spm. 806

Hvordan vil ministeren sikre en fortsat høj investeringsevne i den grønne omstilling blandt danske industrivirksomheder, som er i gang med at omstille sig fra fossil energi til vedvarende alternativer, samtidig med, at Kommissionen foreslår at indføre en særskat (solidaritetsbidrag) for de samme virksomheder?

Spm. 807

Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen forestiller sig, at Kommissionens forslag om en særskat (solidaritetsbidrag) skal implementeres i dansk ret, herunder i et samspil med gældende beskatning af de virksomheder, som Kommissionen lægger op til at placere i kategorien for et solidaritetsbidrag? Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil lægge op til at beskatte virksomheder, der ikke har haft overskud i de år, som Kommissionen har forslået at skulle udgøre sammenligningsgrundlaget.

Spm. 808

Mener ministeren, at det er rimeligt, at virksomheder, som investerer massivt i den grønne omstilling, skal pålægges en særskat (solidaritetsbidrag)?

Spm. 809

Vil ministeren redegøre for, hvordan provenuet fra en særskat (solidaritetsbidraget) skal omfordeles på EU-plan, og hvordan danske virksomheder kan få gavn af dette?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.