Folketingsbilag 29. juni 2022 - 29. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 258

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for proces efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 414

Vil ministeren redegøre for, hvad en afskaffelse af rentefradraget vil have af virkning på boligejeres disponible indkomst opdelt efter ejendomsværdier i lighed med svar på SAU alm. del – spørgsmål 357 (folketingsåret 2011-12)? Med ejendomsværdier menes de estimerede aktuelle markedsværdier. Desuden bedes ministeren opgøre den gennemsnitlig virkning for henholdsvis boligejere, andelshavere og lejere.

Spm. 415

Vil ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen vil være af at afskaffe den aftalte skatterabat, som gives til eksisterende boligejere ved overgangen til det nye boligskattesystem i 2024 (scenarie 1)? Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen vil være af at udfase skatterabatten for ejerboliger via en stigningsbegrænsningsregel, der indebærer, at de samlede boligskatter højst kan stige med 5 pct. årligt af den fuldt indfasede skattebetaling i lighed med den ”moderniserede stigningsbegrænsningsregel” for erhvervsejendomme (scenarie 2). Ministeren bedes desuden opgøre fordelingsvirkningen ved både scenarie 1 og 2 opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 421

Vil ministeren kommentere de 10 initiativer, som anbefales i beretning nr. 13 af almen art om initiativer fra Skatteudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om iværksætteri afgivet den 16. marts 2022?

Spm. 424

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 231 (folketingsåret 2012-13) med den tilføjelse, at der ud over en ændring på 1 pct. også udarbejdes tabeller ved virkningerne ved en ændring på henholdsvis 10 pct., 25 pct., 50 pct. og 100 pct.?

Spm. 473

Vil ministeren på baggrund af artiklen »Finans Danmark: Et forslag om en ny bæredygtig ratepension« på www.Finans.dk oplyse provenutabet i årene frem mod 2030 og varigt ved at indføre en ny ratepension med et loft over den maksimale indbetaling på 100.000 kr. årligt, hvor den eksisterende ratepension også bevares uændret? Vil ministeren endvidere oplyse, hvem der forventes at anvende den nye ratepension fordelt efter indkomst, herunder andelen af topskattebetalere.

Spm. 535

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. marts 2022 fra Finans Danmark om foretræde vedrørende forslag til en bæredygtig ratepension, jf. SAU alm. del - bilag 192.

Spm. 616

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. maj 2022 fra Biogas Danmark om foretræde vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 236.

Spm. 620

Vil ministeren oplyse det aktuelle antal topskatteydere og det forventede antal i hhv. 2023 og 2024?

Spm. 621

Vil ministeren oplyse det forventede antal ekstra topskatteydere, som kan henføres til høje nominelle lønstigninger forårsaget af høj inflation i hhv. 2023 og 2024?

Spm. 623

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. juni 2022 fra Finans Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 om forslag til en bæredygtig ratepension, jf. SAU alm. del - bilag 239.

Spm. 624

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7/6-22 fra Biogas Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 240.

Spm. 637

Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning (før og efter tilbageløb og evt. adfærd) fra at sænke de nuværende rentefradragssatser (både høj og lav sats) til 22 pct. som beskrevet i De Økonomiske Vismænds forårsrapport 2022. Der ønskes også beregninger for yderligere stramninger til henholdsvis 20, 18 og 16 pct. Ministeren bedes endelig oplyse, i hvilket omfang en sådan justering vil være forbundet med virkninger på arbejdsudbuddet.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.